Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: komisjon teeb ettepaneku suurendada keskkonna- ja kliimameetmete rahastamist

Brüssel, 1. juuni 2018

Komisjon teeb ettepaneku suurendada keskkonna ja kliimameetme programmi LIFE rahastamist ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastatel 2021-2027 ligi 60 % võrra.

Programm LIFE on üks ELi rahastamisprogrammidest, mille eelarvet kavatseb komisjon proportsionaalselt enim suurendada: aastatel 2021–2027 kavandatakse programmi eelarveks 5,45 miljardit eurot.* Komisjon on kaasanud kliimameetmed kõigisse suurematesse ELi rahastamisprogrammidesse, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika, regionaalarengu, energeetika, transpordi, teadusuuringute ja innovatsiooni, ühise põllumajanduspoliitika ning ELi arengupoliitika valdkonnas. See tähendab, et ELi eelarvest saab oluline vahend kestliku arengu toetamisel. Selleks, et täita Pariisi kokkulepet ja toetada ÜRO säästva arengu eesmärke, teeb komisjon ettepaneku võtta kliimameetmeid kõigis ELi programmides veelgi rohkem arvesse. Eesmärk on, et vähemalt 25 % kulutustest oleks suunatud kliimaeesmärkide täitmisele.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Karmenu Vella ütles: „EL on keskkonnakaitse ja kliimameetmete valdkonnas maailmas juhtival kohal. Seda peaksid kajastama ka meie kulutused. Rahastuse suurendamine aitab LIFE-programmi tugevamaks muuta, et tagada selle tõhusus keskkonna kaitsmisel ning üleminekul puhtale, energiatõhusale, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele, mis on üks Junckeri komisjoni prioriteet.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Tugevamal LIFE-programmil on tähtis roll kliima ja puhta energeetika valdkonnas tehtavate investeeringute suurendamisel kogu Euroopas. Jätkates kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise toetamist, aitab programm ELil täita oma kliimaeesmärke ning Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi, samuti ÜRO kestliku arengu eesmärke.“

Uue LIFE-programmi põhijooned on järgmised.

  • Rohkem tähelepanu puhtale energeetikale. Uue LIFE-programmi üks põhieesmärk on suurendada investeeringuid ja toetust energiatõhususe valdkonnas, eeskätt sellistes Euroopa piirkondades, mis on puhtale energeetikale üleminekul teistest maha jäänud.
  • Rohkem tähelepanu loodusele ja elurikkusele. Uue LIFE-programmi raames toetatakse projekte, millega edendatakse parimaid tavasid looduse ja elurikkuse valdkonnas. Uute strateegiliste loodusprojektidega püütakse aidata liikmesriikidel lõimida looduse ja elurikkusega seotud poliitilisi eesmärke muudesse poliitikasuundadesse ja rahastamisprogrammidesse, näiteks põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas. Sellega tagatakse sidusam lähenemisviis kõigis sektorites.
  • Ringmajanduse ja kliimamuutuste leevendamise jätkuv toetamine. Uue programmiga toetatakse jätkuvalt olulisi ELi poliitilisi eesmärke, näiteks üleminekut ringmajandusele, ELi õhu- ja veekvaliteedi kaitsmist ja parandamist, kliima- ja energiapoliitika raamistiku 2030 rakendamist ning Pariisi kliimakokkuleppega võetud kohustuste täitmist.
  • Lihtne ja paindlik lähenemisviis. Uus programm on kavandatud nii, et see oleks lihtsam ja paindlikum ning geograafiliselt katvam. See keskendub keskkonna- ja kliimaprobleemidele reageerimiseks vajalike innovaatiliste meetodite arendamisele ja rakendamisele. Programm tagab ka piisava paindlikkuse, et tegeleda uute ja kriitiliste küsimustega, mis võivad programmiperioodil esile kerkida.

Järgmised sammud

ELi pikaajalise üldeelarve ja selle sektoripõhiste ettepanekute osas on vaja kiiresti kokkuleppele jõuda, et ELi vahendid hakkaksid kohapeal võimalikult kiiresti tulemusi andma.

Kui ettevalmistused viibivad, nagu juhtus praeguse eelarveperioodi 2014–2020 alguses, lükkub projektide rakendamise algus edasi. Linnad ja piirkonnad ei saa vajalikku rahastust õhu- ja veekvaliteedi parandamiseks, jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks ega kliimamuutuste ja selle mõjuga toimetulemiseks.

Kui järgmise pikaajalise eelarve osas 2019. aastal kokkuleppele jõutakse, on praeguselt pikaajaliselt eelarvelt (2014–2020) võimalik uuele sujuvalt üle minna, mis tagaks rahastuse prognoositavuse ja jätkumise. Sellest oleks kasu kõigile.

Taust

1992. aastal alguse saanud programm LIFE on üks peamisi ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamise vahendeid. Sellest on 5,9 miljardi euroga rahastatud keskkonna ja kliimameetmeid rohkem kui 4 500 projekti raames. Praeguse LIFE-programmiga tehti algust 2014. aastal ja see jätkub kuni 2020. aastani. Selle eelarve on 3,5 miljardit eurot.

Programmil on olnud oluline roll ELi peamiste keskkonnaalaste õigusaktide, sealhulgas elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi rakendamisel. Aastaid 2021–2027 hõlmava uue programmi ettepanek toetub käesoleva programmi vahehindamise ning mõju hindamise tulemustele.

Lisateave

Teabelehe ja õigusakti ettepaneku leiate siit

Rohkem teavet programmi LIFE kohta leiate siit

Rohkem teavet tulevikule keskenduva ELi eelarve kohta leiate siit

 

*ajakohastatud 1.6.2018, kell 14.23.

IP/18/4002

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar