Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: Kommissionen foreslår at øge finansieringen til støtte for miljø- og klimaindsatsen

Bruxelles, den 1. juni 2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at øge finansieringen til LIFE, programmet for miljø og klimaindsatsen, med næsten 60 %.

LIFE-programmet hører til de EU-finansieringsprogrammer, for hvilke Kommissionen foreslår den største forholdsmæssige udgiftsstigning med et budget på 5,45 mia. EUR i perioden 2021-2027*. Kommissionen har indarbejdet klimaindsatsen i alle EU's større investeringsprogrammer, særligt samhørighedspolitikken, politikkerne for regionaludvikling, energi, transport og forskning og innovation og den fælles landbrugspolitik samt EU's udviklingspolitik, og EU-budgettet bidrager således i høj grad til bæredygtighed. For at gennemføre Parisaftalen og opfylde forpligtelsen, hvad angår opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling, foreslår Kommissionen at hæve ambitionsniveauet for klimafinansiering på tværs af alle EU-programmer med et mål om, at mindst 25 % af EU's udgifter skal bidrage til at opfylde klimamålene.

Miljøkommissær Karmenu Vella udtaler: "EU er en af verdens førende, når det drejer sig om miljøbeskyttelse og klimaindsats. Dette bør afspejle sig i den måde, som vi bruger vores penge på. Med flere midler kan vi styrke vores LIFE-program for at sikre, at det effektivt kan bidrage til at beskytte vores miljø og fremskynde omstillingen til en ren, energieffektiv og klimarobust lavemissionsøkonomi — en prioritet for Juncker-Kommissionen."

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, tilføjer: "Et stærkere LIFE-program vil spille en vigtig rolle i at øge investeringerne i klimaindsatsen og ren energi i hele Europa. Med fortsat støtte til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer vil LIFE også fortsat hjælpe EU med at opfylde sine klimamål og ‑forpligtelser i henhold til Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling."

Hovedelementerne i det nye LIFE-program er:

  • Styrket fokus på ren energi: Et af hovedformålene med det nye LIFE-program er at stimulere investeringer og støtte aktiviteter med fokus på energieffektivitet, især i de af Europas regioner, som halter bagefter i omstillingen til ren energi
  • Styrket fokus på natur og biodiversitet: Det nye LIFE-program vil støtte projekter, der fremmer bedste praksis i relation til natur og biodiversitet, samt nye, særskilte "strategiske naturprojekter" for alle medlemsstater for at bidrage til at integrere natur- og biodiversitetsrelaterede politiske målsætninger i andre politikker og finansieringsprogrammer, såsom landbrug og udvikling af landdistrikterne, og desuden sikre en mere sammenhængende tilgang på tværs af sektorer
  • Fortsat støtte til den cirkulære økonomi og modvirkningen af klimaændringer: Det nye program vil fortsat yde støtte til vigtige EU-politiske mål, såsom omstillingen til en cirkulær økonomi, beskyttelsen og forbedringen af kvaliteten af EU's luft og vand, gennemførelsen af den energi- og klimapolitiske ramme for 2030 og opfyldelsen af EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer
  • En enkel og fleksibel tilgang: Det nye program er udformet til at være enklere, mere fleksibelt og lette en bredere geografisk adgang. Det vil fokusere på at udvikle og gennemføre innovative metoder, hvormed der kan sættes ind over for miljø- og klimaudfordringer. Det vil også sikre en tilstrækkelig fleksibilitet til at håndtere nye og vigtige prioriteter, efterhånden som de opstår i programmets løbetid.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-fondene så hurtigt som muligt begynder at føre til resultater ude i virkeligheden.

Forsinkelser i lighed med dem, som man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, vil indebære, at nogle projekter ikke vil kunne starte til tiden, at byer og regioner ikke vil modtage den nødvendige finansiering til at forbedre kvaliteten af luft og vand for deres borgere og håndtere deres affald på korrekt vis eller til at imødegå klimaændringerne og deres virkninger.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre såvel en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye som forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

LIFE-programmet blev lanceret i 1992 og er et af EU's vigtigste miljø- og klimafinansieringsinstrumenter. Det har finansieret over 4 500 projekter og bidraget med 5,9 mia. EUR til beskyttelse af miljøet og klimaindsatsen. Det nuværende LIFE-program begyndte i 2014 og løber frem til 2020 med et budget på 3,5 mia. EUR.

LIFE har spillet en vigtig rolle i gennemførelsen af EU's vigtigste miljølovgivning, herunder fugle- og habitatdirektivet. Forslaget til det nye program for perioden 2021-2027 bygger på resultaterne fra midtvejsevalueringen af dette nugældende program samt en konsekvensanalyse.

Yderligere oplysninger

Faktablad og lovforslag kan findes her

Yderligere oplysninger om LIFE findes her

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for fremtiden findes her

 

*ajourført den 1.6.2018, kl. 14:23.

 

 

IP/18/4002

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar