Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Komise navrhuje zvýšit finanční prostředky na podporu ochrany životního prostředí a boj proti změně klimatu

Brusel 1. června 2018

Komise dnes předložila návrh na téměř 60% zvýšení prostředků, které by měly být programu LIFE přiděleny z nového dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

LIFE je program EU pro životní prostředí a oblast klimatu a patří mezi finanční programy EU, u nichž Komise navrhuje největší proporční navýšení prostředků v období 2021-2027. Rozpočet by se měl pohybovat ve výši5,45 miliardy EUR.* Komise začlenila opatření v oblasti klimatu do všech hlavních finančních programů EU, především v oblasti soudržnosti, regionálního rozvoje, energetiky, dopravy, výzkumu a inovací, společné zemědělské politiky i rozvojové politiky. Tak bude rozpočet EU sloužit jako hnací motor udržitelného rozvoje. V zájmu plnění závazků Pařížské dohody a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje navrhuje Komise zvýšit úroveň financování opatření v oblasti klimatu v rámci všech programů EU – chce dosáhnout toho, aby na realizaci cílů v této oblasti šlo alespoň 25 % výdajů EU.

Komisař pro životní prostředí Karmenu Vella k tomu uvedl: „Evropská unie stojí v čele snah o ochranu životního prostředí a zmírnění dopadů změny klimatu. To by se mělo odrazit v tom, na co vynakládáme naše prostředky. Díky navýšení finančních prostředků budeme moci program LIFE posílit a zajistit, aby účinně přispíval k ochraně našeho životního prostředí a urychlení přechodu na ekologické, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství, které je odolné vůči změnám klimatu. Právě to je jednou z priorit Junckerovy Komise."

Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete dodal: „Posílený program LIFE sehraje důležitou roli při zvyšování investic do opatření v oblasti změny klimatu i při přechodu na čisté energie v celé Evropě. Z programu LIFE se budou průběžně podporovat snahy o zmírnění dopadu změny klimatu a o přizpůsobení se těmto změnám, což EU pomůže plnit cíle a závazky, které pro ni vyplývají z Pařížské dohody, jakož i cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.“

Nový program LIFE se vyznačuje těmito rysy:

  • Zvýšený důraz na čistou energii: Jedním z hlavních cílů nového programu LIFE je povzbudit stimulaci investic a podporu činností zaměřených na energetickou účinnost, a to především v těch evropských regionech, které v přechodu na čistou energii zaostávají.
  • Zvýšený důraz na přírodu a biologickou rozmanitost: Nový program LIFE bude podporovat projekty, které šíří osvědčené postupy v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, jakož i nové strategické projekty v oblasti přírody, které mají členským státům pomoci začlenit cíle politik v této oblasti do všech ostatních politik a finančních programů, jako je například zemědělství a rozvoj venkova. Tím se má zajistit větší vzájemná provázanost mezi odvětvími.
  • Trvalá podpora oběhového hospodářství a zmírňování dopadů změny klimatu: Nový program bude i nadále přispívat k plnění významných politických cílů EU, jako je přechod k oběhovému hospodářství, ochrana a zlepšení kvality ovzduší a vody v EU, provádění politického rámce v oblasti energetiky a změny klimatu do roku 2030 a splnění závazků, které EU vyplývají z Pařížské dohody o změně klimatu.
  • Jednoduchý a flexibilní přístup: Nový program je koncipován tak, aby byl jednodušší, flexibilnější a usnadňoval širší přístup z geografického hlediska. Zaměří se na vytváření a uplatňování inovativních způsobů řešení problémů v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Zároveň bude zajištěna jeho dostatečná flexibilita, aby bylo možné řešit nové a naléhavé priority, které mohou během doby trvání programu vyvstat.

Další kroky

Je nezbytné, aby se podařilo dosáhnout rychlé dohody o dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby se finanční prostředky mohly začít využívat co nejdříve začít využívat z rozpočtu EU a dosáhlo se očekávaných výsledků.

Pokud by došlo k podobným prodlevám v čerpání prostředků jako na začátku současného rozpočtového období 2014–2020, nebylo by možné některé projekty zahájit včas. Města a regiony by neobdržely finanční podporu, kterou potřebují na projekty zaměřené na zlepšení kvality ovzduší a vody, řádné nakládání s odpady nebo k řešení změny klimatu a jejího dopadu.

Dojde-li k přijetí dlouhodobého rozpočtu ještě v roce 2019, umožní to hladký přechod mezi stávajícím víceletým rozpočtem na období 2014–2020 a rozpočtem novým, čímž se zajistí předvídatelnost a kontinuita financování, což je v zájmu všech stran.

Souvislosti

Program LIFE byl spuštěn v roce 1992 a byl jeden z hlavních nástrojů EU pro financování projektů v oblasti životního prostředí a klimatu. Finanční podporu z něho získalo přes 4 500 projektů na podporu ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu (celková hodnota podpory: 5,9 miliard EUR). Stávající program LIFE běží od roku 2014 a potrvá do roku 2020. Jeho celkový rozpočet činí 3,5 miliardy.

Sehrál důležitou roli při implementaci nejdůležitějších environmentálních právních předpisů, včetně směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků. Návrh nového programu na období 2021–2027 se opírá o výsledky střednědobého hodnocení stávajícího programu a o posouzení dopadů.

Další informace

Infopřehled a legislativní návrh jsou k dispozici zde

Další informace o programu LIFE najdete zde

Další informace o rozpočtu EU pro budoucnost najdete zde

 

*Aktualizováno 1. června 2018 v 14:23.

IP/18/4002

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar