Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС: Европейската комисия предлага да се увеличи финансирането за подпомагане на околната среда и действията в областта на климата

Брюксел, 1 юни 2018 r.

Комисията предлага през новия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 година да се увеличи с почти 60 % финансирането на LIFE, програмата на ЕС за околната среда и действия в областта на климата.

Програмата LIFE е една от програмите на ЕС за финансиране, за които Комисията предлага най-голямото пропорционално увеличение, с бюджет в размер на 5,45 милиарда евро между 2021 и 2027 година.* Комисията включи действията в областта на климата във всички основни разходни програми на ЕС, по-специално в програмите за политиката на сближаване, регионалното развитие, енергетиката, транспорта, научните изследвания и иновациите, Общата селскостопанска политика и политиката на ЕС за развитие. По този начин бюджетът на ЕС се превръща в движеща сила за устойчивост. В изпълнение на Парижкото споразумение и ангажимента към целите на ООН за устойчиво развитие Комисията предлага да се повиши равнището на амбиция по отношение на финансирането в областта на климата във всички програми на ЕС, като най-малко 25 % от разходите на ЕС да допринасят за постигането на целите в областта на климата.

Комисарят за околната среда Кармену Вела заяви: „Европейският съюз е световен лидер в усилията за опазване на околната среда и действията в областта на климата; начините, по които изразходваме средствата си, следва да са отражение на това. С повече финансиране можем да усъвършенстваме нашата програма LIFE с оглед на гарантирането, че тя може ефективно да допринесе за опазването на нашата околна среда и за ускоряването на прехода към чиста, енергийно ефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика - приоритет на Комисията „Юнкер“”.

Европейският комисар, отговарящ за действията в областта на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете добави: „Усъвършенстваната програма LIFE ще играе важна роля в разширяването на инвестициите в действията в областта на климата и чистата енергия в цяла Европа. Като продължава да подпомага смекчаването на последиците от изменението на климата и приспособяването към това изменение, LIFE ще продължи да подкрепя ЕС при постигането на целите му в областта на климата и изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие."

Основните характеристики на новата програма LIFE са:

  • По-силен акцент върху чистата енергия: Една от основните цели на новата програма LIFE е да стимулира инвестиции и да подкрепя дейности, насочени към енергийна ефективност, по-специално в европейските региони, изоставащи в прехода към чиста енергия;
  • По-силен акцент върху природата и биоразнообразието: Новата програма LIFE ще подпомага проекти, които насърчават най-добрите практики във връзка с природата и биоразнообразието, както и нови, специални „стратегически проекти за опазване на природата“ за всички държави членки по отношение на подпомагането на интегрирането на целите на политиките в областта на природата и биоразнообразието в други политики и програми за финансиране, като например селско стопанство и развитие на селските райони, осигурявайки по-последователен подход в различните сектори;
  • Непрестанна подкрепа за кръговата икономика и смекчаването на последиците от изменението на климата: Новата програма ще продължи да подкрепяважни цели на политиките на ЕС като прехода към кръгова икономика, опазването и подобряването на качеството на въздуха и водата в ЕС, прилагането на рамката на политиката в областта на енергията и климата до 2030 г. и изпълнението на ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение относно изменението на климата;
  • Опростен и по-гъвкав подход: Новата програма е разработена така, че да бъде по-проста, по-гъвкава и да улеснява по-широк географски достъп. Тя ще се насочи към разработване и прилагане на иновационни начини за реакция на свързаните с околната среда и климата предизвикателства. Тя ще гарантира също така достатъчна гъвкавост за справяне с новите и важни приоритети, които се появяват през целия срок на действие на програмата.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Закъснения, подобни на тези в началото на текущия бюджетен период 2014—2020 г., биха означавали, че проектите няма да могат да започнат навреме; че градовете и регионите няма да получат необходимото финансиране за подобряване на качеството на въздуха и водата за техните граждани, за подходящата обработка на отпадъците си или за справяне с изменението на климата и въздействието от него.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза за всички.

Контекст

Стартирана през 1992 г., програмата LIFE е една от водещите програми на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя е финансирала над 4500 проекти и е осигурила 5,9 милиарда евро за опазването на околната среда и за действия в областта на климата. Настоящата програма LIFE започна през 2014 г и продължава до 2020 г. с бюджет от 3,5 милиарда евро.

LIFE изигра значима роля в прилагането на основно законодателство на ЕС, включително за директивите за местообитанията и птиците. Предложението за новата програма за периода 2021—2027 г. се основава на резултатите от средносрочната оценка на настоящата програма, както и оценката на въздействието.

За повече информация

Информационният документ и законодателното предложение са налични тук

Повече информация за LIFE е налична тук

Повече информация относно бюджета на ЕС за бъдещето може да се намери тук

 

*Актуализирано на 1.6.2018 г. в 14:23 ч. 

IP/18/4002

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar