Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE: Programul de sprijin pentru reforme și Funcția de stabilizare a investițiilor - instrumente menite să consolideze uniunea economică și monetară a Europei

Bruxelles, 31 mai 2018

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia propune crearea unui Program de sprijin pentru reforme și a unei Funcții de stabilizare a investițiilor.

Ambele propuneri fac parte dintr-o agendă mai cuprinzătoare care urmărește aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei și utilizarea bugetului UE pentru a consolida performanțele și reziliența economiilor noastre interdependente.

Propunerile îmbină principiile fundamentale ale solidarității și responsabilității la toate nivelurile și dau curs angajamentelor asumate de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017. Propunerile se bazează, de asemenea, pe viziunea prezentată în Raportul celor cinci președinți din iunie 2015, în documentul de reflecție din mai 2017 și în Foaia de parcurs a Comisiei pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a UE din decembrie anul trecut, care este articulată în jurul a trei principii centrale: unitatea, eficiența și responsabilitatea democratică. Propunerile de astăzi vor permite ancorarea fermă a zonei euro în bugetul pe termen lung al Uniunii.

Programul de sprijin pentru reforme, cu un buget total de 25 de miliarde EUR, va sprijini reformele prioritare din toate statele membre ale UE. Acesta cuprinde trei elemente: un instrument de realizare a reformelor, care va furniza sprijin financiar pentru reforme; un instrument de sprijin tehnic, care va permite furnizarea și partajarea de cunoștințe tehnice de specialitate și un mecanism de convergență, care va sprijini statele membre pe calea aderării la euro.

Funcția europeană de stabilizare a investițiilor va contribui la stabilizarea nivelului investițiilor publice și la facilitarea unei redresări economice rapide în cazul unor șocuri economice majore în statele membre din zona euro și în statele participante la mecanismul european al cursului de schimb (MCS II). Acest instrument va completa rolul pe care îl îndeplinesc stabilizatorii automați existenți la nivel național. Sub rezerva respectării unor criterii stricte legate de soliditatea politicilor fiscale și macroeconomice, pot fi mobilizate rapid, prin acest instrument, împrumuturi cu o valoare de până la 30 de miliarde EUR, însoțite de o subvenționare a ratei dobânzii care să acopere costurile acestora.

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Miza principală a uniunii economice și monetare este aceea de a îmbunătăți condițiile de viață ale tuturor cetățenilor europeni. Acum, când ne îndreptăm privirile spre viitor și către sărbătorirea a 20 de ani de la lansarea monedei noastre unice, trebuie să oferim UE și zonei euro instrumentele de care au nevoie pentru a furniza și mai multă prosperitate și stabilitate europenilor. Obiectivul propunerilor de astăzi este acela de a face din uniunea economică și monetară forța protectoare și unificatoare care fost menită să fie încă de la început. Comisia angrenează resursele bugetului UE pentru a stimula performanța, reziliența și capacitatea de răspuns a tuturor statelor membre, fie ele deja state membre ale zonei euro sau state care se pregătesc să adere la euro. Euro este moneda Uniunii noastre, iar o zonă euro puternică și stabilă este esențială atât pentru membrii săi, cât și pentru UE în ansamblu.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Astăzi mai parcurgem o etapă în direcția finalizării uniunii economice și monetare a Europei. Prin promovarea reformelor naționale și prin stabilizarea investițiilor publice în perioadele de recesiune, propunerile noastre vor consolida reziliența economiilor statelor membre luate izolat și a zonei euro în ansamblul său. De asemenea, propunem un instrument specific care să sprijine reformele din statele membre care se pregătesc să adere la euro. Obiectivul nostru ultim este acela de a asigura standarde de viață și sociale mai bune pentru toți europenii.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Cele două propuneri prezentate astăzi compun un ansamblu coerent și ne oferă noi instrumente care ne permit să consolidăm coeziunea zonei euro și să pregătim extinderea sa viitoare. De asemenea, propunerile îmbină exercitarea responsabilității cu furnizarea de solidaritate, încurajând statele membre să se angajeze pe calea reformelor și, în același timp, oferindu-le sprijin financiar pentru a facilita acest proces adesea dificil. Acestea sunt valorile-cheie pe care trebuie să clădim Uniunea Europeană!”

În ultimii ani, au fost luate măsuri importante pentru a consolida uniunea economică și monetară, dar arhitectura sa rămâne incompletă. Propunerile de astăzi răspund unora dintre provocările care nu au fost încă abordate și arată cum poate fi mobilizat bugetul UE în sprijinul stabilității, al convergenței și al coeziunii în zona euro și în UE în ansamblul său.

Instrumentele propuse astăzi sunt complementare cu prioritățile de reformă identificate în contextul semestrului european de coordonare a politicilor economice, precum și al altor instrumente de finanțare ale UE pentru locuri de muncă, creștere și investiții, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, noul fond InvestEU și mecanismul „Conectarea Europei” și vor lucra în sinergie deplină cu acestea.


Economii performante și reziliente: Programul de sprijin pentru reforme

Programul de sprijin pentru reforme propus va furniza sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre ale UE pentru a le permite să continue și să realizeze reforme prin care să-și modernizeze economiile, în special reformele identificate drept prioritare în contextul semestrului european. Va fi oferit sprijin specific și acelor state membre care doresc să adere la zona euro. Programul de sprijin pentru reforme va avea un buget total de 25 de miliarde EUR și va sprijini eforturile de reformă în domenii precum piața produselor și piața muncii, educație, sistemele fiscale, piețele de capital, mediul de afaceri, investițiile în capitalul uman și reformele administrației publice. Programul de sprijin pentru reforme va fi deschis tuturor statelor membre care doresc să beneficieze de acesta. Acesta cuprinde trei instrumente distincte și complementare:

  • Instrumentul de realizare a reformelor, cu un buget disponibil pentru toate statele membre de 22 de miliarde EUR, care va furniza sprijin financiar pentru realizarea reformelor-cheie identificate în contextul semestrului european. În ultimele luni s-a purtat un dialog intens cu statele membre cu privire la modul în care ar putea fi dezvoltat acest nou instrument în viitor, inclusiv prin lansarea unui proiect-pilot cu Portugalia.
  • Instrumentul de sprijin tehnic, care va ajuta statele membre să pună la punct și să realizeze reforme și să își amelioreze capacitatea administrativă. Acest instrument beneficiază de experiența Serviciului de sprijin pentru reforme structurale, care, în ultimii ani, a oferit sprijin pentru mai mult de 440 de proiecte de reformă din 24 de state membre. Instrumentul este deschis tuturor statelor membre și dispune de un buget de 0,84 miliarde EUR.
  • Mecanismul de convergență, cu un buget de 2,16 miliarde EUR, care va oferi sprijin tehnic și financiar dedicat statelor membre care au făcut progrese tangibile în direcția aderării la zona euro. Acest mecanism nu aduce atingere criteriilor în vigoare pentru aderarea la zona euro, ci va oferi sprijin practic pentru a asigura o tranziție și o participare cât mai reușite la euro pentru acele state membre care doresc să adopte moneda comună.

Consolidarea stabilității: Funcția europeană de stabilizare a investițiilor

Propunerea de instituire a unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor are drept scop protejarea investițiilor publice în cazul unor șocuri asimetrice majore și sprijinirea unei relansări economice rapide. Așa cum s-a văzut în perioada crizei, este posibil ca mecanismele de stabilizare existente la nivel național să nu fie suficiente pentru a absorbi anumite șocuri macroeconomice și există adesea riscuri de propagare către alte țări, ceea ce ar avea un impact negativ deosebit de important asupra nivelului investițiilor publice și a economiei reale. Acest nou instrument se concentrează asupra statelor membre din zona euro și asupra țărilor care participă la mecanismul cursului de schimb (MCS II) care nu își mai pot utiliza politica monetară ca pârghie pentru a face față șocurilor.

Noua funcție va completa setul de instrumente existente la nivel național și european, pe de o parte, pentru prevenirea apariției crizelor, inclusiv prin semestrul european și fondurile europene corespondente, și, pe de altă parte, pentru abordarea situațiilor de dificultate financiară, prin asistența acordată prin Mecanismul european de stabilitate și prin asistența pentru balanța de plăți.

În cazul unor șocuri asimetrice majore, Funcția europeană de stabilizare a investițiilor:

  • va furniza până la 30 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi reciproce (back-to-back) garantate din bugetul UE; Pentru a reduce la minimum riscul de hazard moral, statele membre vor trebui să respecte criterii stricte de eligibilitate, bazate pe politici financiare și macroeconomice solide. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în situațiile în care finanțele publice nu mai fac față și ar trebui să vizeze cu precădere menținerea unor investiții publice favorabile creșterii, ceea ce, la rândul său, va permite ca un număr mai mare de persoane să-și păstreze locurile de muncă și ca economia să se redreseze mai rapid.
  • va include o componentă de grant pentru a acoperi integral costurile aferente dobânzilor. Va fi înființat un nou Fond de sprijinire a stabilizării, care va strânge contribuții de la statele membre corespunzând unei părți din veniturile lor monetare provenite din activele deținute în schimbul bancnotelor furnizate (ceea ce se cheamă în mod obișnuit „senioraj”). Veniturile din acest fond vor fi alocate bugetului UE pentru a acoperi subvenționarea ratei dobânzii pentru statele membre eligibile. O astfel de subvenționare a ratei dobânzii este importantă pentru a face instrumentul logic din punct de vedere financiar.

Astfel cum se prevedea în decembrie 2017, funcția de stabilizare poate fi completată, în timp, cu resurse de finanțare suplimentare, provenite din afara bugetului UE, de exemplu prin conferirea unui rol posibil Mecanismului european de stabilitate sau viitorului Fond Monetar European, și cu un posibil mecanism de asigurare voluntară, care ar urma să fie instituit de statele membre. Fondul de sprijinire a stabilizării poate să servească, de asemenea, drept un instrument util în acest context.

Etapele următoare

Adoptarea rapidă a întregului buget pe termen lung al UE și a propunerilor sale sectoriale este esențială pentru a se asigura faptul că fondurile UE dau rezultate pe teren cât mai curând posibil. Orice întârziere înseamnă că arhitectura uniunii economice și monetare a Europei rămâne incompletă, întrucât durează mai mult pentru ca reformele necesare să fie realizate, iar capacitatea de absorbție a șocurilor rămâne insuficientă.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme de la actualul buget pe termen lung (2014-2020) la noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

Context

Propunerile prezentate astăzi se bazează pe viziunea conturată în Raportul celor cinci președinți din iunie 2015, în documentele de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare și privind viitorul finanțelor UE din primăvara anului 2017, în Foaia de parcurs a Comisiei pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei și în Comunicarea privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în cadrul Uniunii din 6 decembrie 2017, precum și în Comunicarea privind următorul cadru financiar multianual din 2 mai 2018.

Aceste propuneri fac parte din procesul în curs de consolidare și aprofundare a uniunii economice și monetare a Europei. Toate reformele inițiate până în prezent au fost motivate de necesitatea de a îmbina solidaritatea și responsabilitatea la toate nivelurile, lucru care reprezintă o considerație prioritară și pentru propunerile de astăzi. Propunerile se înscriu în mai ampla Foaie de parcurs pentru o Uniune mai puternică, mai unită și mai democratică prezentată de președintele Juncker, precum și în documentul rezultat în urma acesteia, Agenda liderilor privind etapele care mai rămân de parcurs până la summitul de la Sibiu, unde, la 9 mai 2019, ar trebui să se ia decizii importante cu privire la viitorul Europei. Propunerile sunt prezentate înaintea Summitului euro din 28-29 iunie 2018, desfășurat într-o configurație deschisă, în cadrul căruia liderii UE se vor reuni cu scopul de a lua decizii înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019.

Pentru informații suplimentare:

Programul de sprijin pentru reforme și Funcția de stabilizare a investițiilor - instrumente menite să consolideze uniunea economică și monetară a Europei – Întrebări și răspunsuri

Programul de sprijin pentru reforme și Funcția de stabilizare a investițiilor - instrumente menite să consolideze uniunea economică și monetară a Europei – Pachetul de măsuri

o Fișă informativă privind Programul de sprijin pentru reforme

o Fișă informativă privind Funcția europeană de stabilizare a investițiilor

o Propunere de regulament privind instituirea Programului de sprijin pentru reforme

o Propunere de regulament privind instituirea Funcției europene de stabilizare a investițiilor

Bugetul UE pentru viitor

Comunicarea privind un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără

Comunicarea privind bugetul UE pentru viitor

Comunicarea privind noi pași în direcția finalizării uniunii economice și monetare

Comunicarea privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în cadrul Uniunii

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017

Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE

Cartea albă privind viitorul Europei

Raportul celor cinci președinți

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @ VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @ Pierremoscovici

IP/18/3972

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar