Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Program na podporu reforem a funkce investiční stabilizace k posílení evropské hospodářské a měnové unie

Brusel 31. května 2018

V rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 navrhuje Komise vytvořit program na podporu reforem a funkci investiční stabilizace.

Oba návrhy jsou součástí rozsáhlejší agendy, která má sloužit k prohloubení evropské hospodářské a měnové unie a využít rozpočet EU k posílení výkonnosti a odolnosti našich vzájemně provázaných hospodářství.

Návrhy uplatňují zásadu solidarity a zásadu odpovědnosti na všech úrovních. Komise tak plní svůj závazek, který předseda Komise Juncker ohlásil ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017. Rovněž stavějí na vizi nastíněné ve  zprávě pěti předsedů z června 2015, diskusním dokumentu z května 2017 a plánu Komise na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie z prosince loňského roku. Jejím jádrem jsou tři zásady: jednota, účinnost a demokratická odpovědnost. Dnešní návrhy pevně zakotvují eurozónu do dlouhodobého rozpočtu Unie.

Program na podporu reforem podpoří prioritní reformy ve všech členských státech EU a bude disponovat celkovým rozpočtem ve výši 25 miliard eur. Skládá se ze tří prvků: z nástroje k provádění reforem, jehož účelem je poskytnout finanční podporu na realizaci reforem, z technického podpůrného nástroje, který nabídne a umožní sdílet odborné poznatky technického charakteru, a ze specializovaného konvergenčního nástroje, jenž bude k dispozici členským státům na cestě k přijetí eura.

Evropská funkce investiční stabilizace přispěje ke stabilizaci úrovně veřejných investic a k usnadnění rychlého hospodářského oživení v případech závažných hospodářských otřesů v členských státech eurozóny a členských státech, které se účastní evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II). Tato funkce doplní úlohu stávajících vnitrostátních automatických stabilizátorů. S výhradou přísných kritérií zdravé makroekonomické a fiskální politiky bude možné rychle zmobilizovat úvěry ve výši až 30 miliard EUR, spolu se subvencí úrokových sazeb na pokrytí jejich nákladů.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Smyslem hospodářské a měnové unie je především zvyšovat životní úroveň Evropanů. Připomínáme si 20. výročí naší společné měny a při pohledu do budoucnosti si uvědomujeme, že musíme EU a eurozónu vybavit nástroji, které bude potřebovat k tomu, aby mohla ještě lépe prosperovat a být stabilnější. Dnešními návrhy chceme posunout hospodářskou a měnovou unii dále, aby skutečně plnila zamýšlený účel a byla jednotící a ochrannou silou. Komise chce využít unijní rozpočet ke zvýšení výkonnosti, odolnosti a schopnosti reagovat, a to ve všech členských státech – těch, kterých již euro používají, i těch, jež se na vstup do eurozóny teprve připravují. Euro je měnou Unie. Síla a stabilita eurozóny je tak zásadní jak pro její členy, tak pro EU jako celek.“

Místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, který je rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Dnes se nám podařilo učinit další kroky směrem k dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Navrhovanou podporou reforem na vnitrostátní úrovni a umožněním stabilizace veřejných investic v obdobích hospodářského poklesu posílíme odolnost ekonomik jednotlivých států i eurozóny jako celku. Navrhujeme také zřídit zvláštní nástroj na podporu reforem v těch členských státech, které se na vstup do eurozóny připravují. Naším konečným cílem je, aby se vyšší životní úrovni a sociálním standardům mohli těšit všichni Evropané.

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici slova předsedy Junckera doplnil: „Dnešní dva návrhy tvoří jeden soudržný celek, který nám poskytuje nové nástroje k posílení soudržnosti eurozóny a k přípravě na její budoucí rozšíření. Stojí na principech odpovědnosti a solidarity: členské státy Unie motivují k provádění reforem a zároveň jim nabízejí finanční podporu, která jim může tento často nelehký proces usnadnit. To jsou principy, kterými se Evropská unie musí řídit.“

V posledních letech se již k posílení hospodářské a měnové unie podnikla řada důležitých kroků, avšak její struktura je stále neúplná. Dnešní návrhy řeší některé přetrvávající problémy a ukazují, jak lze rozpočet EU využít na podporu stability, konvergence a soudržnosti v eurozóně i v EU jako celku.

Dnes předkládané nástroje dosavadní opatření doplňují, aby mohly přinášet výsledky v plném souladu s reformními prioritami identifikovanými v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, a také s dalšími evropskými nástroji financování využívanými ke stimulaci zaměstnanosti, růstu a investic. Tedy např. v souladu s evropskými strukturálními a investičními fondy, novým fondem InvestEU nebo nástrojem pro propojení Evropy.


Výkonnost a odolnost ekonomik: Program na podporu reforem

Navrhovaný program na podporu reforem poskytne finanční a technickou podporu všem členským státům EU, aby mohly prosazovat a provádět reformy zaměřené na modernizaci svých ekonomik, zejména reformních priorit identifikovaných v rámci evropského semestru. Cílená podpora bude rovněž nabídnuta těm členským státům, které chtějí do eurozóny vstoupit. Program na podporu reforem bude disponovat celkovým rozpočtem ve výši 25 miliard EUR a podpoří úsilí v oblastech, jako jsou výrobkové trhy a trhy práce, vzdělávání, daňové systémy, kapitálové trhy, podnikatelské prostředí, investice do lidského kapitálu a reformy veřejné správy. Program bude k dispozici všem členským státům, které projeví zájem. Obsahuje tři samostatné vzájemně se doplňující nástroje:

  • Nástroj k provádění reforem, ze kterého bude poskytována podpora na klíčové reformy, které byly identifikovány jako prioritní v rámci evropského semestru, bude disponovat rozpočtem 22 miliard EUR a tyto prostředky budou k dispozici všem členským státům. V uplynulých měsících proběhl s členskými státy intenzivní dialog o tom, jak tento nový nástroj v budoucnu dále rozvíjet. Portugalsko se v této souvislosti účastní pilotního projektu.
  • Nástroj pro technickou podporu, který členským státům pomůže s koncepcí a prováděním reforem a zlepšením jejich správní kapacity. Východiskem jsou zkušenosti Útvaru na podporu strukturální reformy, který v uplynulých letech poskytl podporu více než 440 reformním projektům v 24 členských státech. Tento nástroj je k dispozici všem členským státům a disponuje rozpočtem ve výši 0,84 miliard EUR.
  • Konvergenční nástroj s rozpočtem 2,16 miliardy EUR, ze kterého budou poskytovány prostředky na finanční a technickou podporu těm členským státům, které provedly prokazatelné kroky směrem k přijetí eura. Tento nástroj nemá žádný vliv na platná kritéria, jimiž je podmíněno přistoupení k eurozóně. Bude poskytovat praktickou podporu, aby členské státy, které chtějí do eurozóny vstoupit, mohly tento přechod hladce povést.

Posílení stability: Evropská funkce investiční stabilizace

Návrh na zřízení evropské funkce investiční stabilizace má za cíl ochránit veřejné investice v případě silnějších asymetrických otřesů a pomoci ekonomikám se co nejrychleji zotavit. Jak ukázalo období krize, stávající vnitrostátní mechanismy stabilizace nemusí ke zvládnutí některých makroekonomických otřesů stačit a často existuje riziko, že se problém rozšíří do dalších zemí. To může mít obzvláště škodlivý dopad na objem veřejných investic a reálnou ekonomiku. Tento nový nástroj je určen členským státům eurozóny a zemím účastnícím se mechanismu směnných kurzů ERM II, které již k přizpůsobení se hospodářským otřesům nemohou využívat svou měnovou politiku.

Stabilizační funkce doplní stávající nástroje zavedené na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem krizím předcházet, a to i prostřednictvím evropského semestru a souvisejících finančních prostředků EU, a případně otřesy řešit prostřednictvím evropského mechanismu stability a nástroje podpory platební bilance.

V případě rozsáhlých asymetrických otřesů tato funkce zajistí:

  • Až 30 miliard EUR půjček typu back-to-back zajištěných rozpočtem EU. Aby se minimalizovalo riziko tzv. morálního hazardu, budou muset členské státy splňovat přísná kritéria způsobilosti založená na provádění řádné finanční a makroekonomické politiky. Půjčky budou dodatečnou finanční podporou v době, kdy budou veřejné finance pod tlakem a budou se zaměřovat hlavně na to, aby měl vývoj veřejných investic příznivý dopad na růst, což ochrání pracovní místa a urychlí hospodářskou obnovu.
  • Grantovou složku, která plně pokryje náklady na úroky. Bude zřízen nový fond na podporu stabilizace. Umožní shromáždit příspěvky od členských států odpovídající podílu jejich peněžních příjmů z majetku, který vlastní, výměnou za bankovky, jejichž přísun zajišťují (princip známý jako „ražebné“). Příjmy z tohoto fondu budou přiděleny do rozpočtu EU, aby bylo možné způsobilým členským státům poskytnout subvence úrokových sazeb. Takové úrokové subvence podmiňují ekonomickou smysluplnost tohoto nástroje.

Jak bylo nastíněno v prosinci 2017, mohly by tuto stabilizační funkci časem doplnit další zdroje financování mimo rozpočet EU, jako je potenciální role Evropského mechanismu stability nebo budoucí Evropský měnový fond a možný mechanismus dobrovolného pojištění, který zřídí členské státy. Posloužit může v tomto kontextu i fond na podporu stabilizace.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky EU začaly co nejdříve přinášet reálné výsledky. Zpoždění by znamenalo, že struktura hospodářské a měnové unie stále nebude dokončena, že realizace nezbytných reforem bude trvat déle a že nebude zaručena dostatečná absorpční kapacita pro případ ekonomických otřesů.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Dnešní návrhy vycházejí z koncepce nastíněné ve zprávě pěti předsedů z června 2015, diskusních dokumentů o prohlubování hospodářské a měnové unie a budoucnosti financí EU z jara 2017, plánu Komise pro prohlubování evropské hospodářské a měnové unie a dále ze sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci Unie z 6. prosince 2017 a sdělení o příštím víceletém finančním rámci z 2. května 2018.

Tyto návrhy jsou součástí probíhajícího procesu posilování a prohlubování evropské hospodářské a měnové unie. Všechny reformy byly doposud motivovány potřebou uplatnit na všech úrovních solidaritu a odpovědnost. Tyto dvě zásady jsou tak páteří dnešních návrhů. Dnešní balíček je součástí širšího plánu na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie, navazuje na agendy lídrů v rámci příprav na summit v Sibiu, kde by se 9. května 2019 měla přijmout důležitá rozhodnutí o budoucnosti Evropy. Návrhy jsou předkládány před inkluzivním eurosummitem ve dnech 28.–29. června 2018, kde budou vedoucí představitelé EU jednat s cílem přijmout určitá rozhodnutí před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.

Další informace

Program na podporu reforem a funkce investiční stabilizace k posílení evropské hospodářské a měnové unie – otázky a odpovědi

Program na podporu reforem a funkce investiční stabilizace k posílení evropské hospodářské a měnové unie – balíček politických opatření

Infopřehled k programu na podporu reforem

Infopřehled k evropské funkci investiční stabilizace

Návrh nařízení o zřízení programu na podporu reforem

Návrh nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace

Rozpočet EU pro budoucnost

Sdělení o moderním rozpočtu pro Unii, která chrání, posiluje a brání

Sdělení o rozpočtu EU pro budoucnost

Sdělení o dalších krocích k dokončení hospodářské a měnové unie

Sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci Unie

Projev předsedy Komise Junckera o stavu Unie v roce 2017

Diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Zpráva pěti předsedů

Místopředseda Dombrovskis na Twitteru: @VDombrovskis

Komisař Moscovici na Twitteru: @Pierremoscovici

IP/18/3972

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar