Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen godkänner Danmarks ersättning till Post Danmark för samhällsomfattande posttjänster

Bryssel den 28 maj 2018

Europeiska kommissionen har slagit fast att Danmarks ersättning till Post Danmark för samhällsomfattande posttjänster under perioden 2017–2019 är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.

– Det är mycket viktigt att alla EU-medborgare enkelt kan få tillgång till posttjänster, säger Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor.Dagens beslut innebär att Post Danmark kan fortsätta att fullgöra en grundläggande social och ekonomisk funktion genom att tillhandahålla en viktig samhällstjänst, men medför ingen orimlig snedvridning av konkurrensen.

I februari 2018 anmälde Danmark sin planerade ersättning till Post Danmark för uppdraget att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst under perioden 2017-2018. Uppdraget gäller tillhandahållandet av grundläggande posttjänster till rimliga priser och enligt vissa kvalitetskrav i hela Danmark. Post Danmark kommer genom sitt moderbolag, PostNord Group (som ägs gemensamt av Danmark och Sverige), att få högst 1,192 miljarder danska kronor (1,683 miljarder svenska kronor eller ca 160 miljoner euro) för perioden 2017–2019. Ersättningen bestämdes i ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark som undertecknades i oktober 2017.

Kommissionen granskade åtgärden mot bakgrund av de EU-regler om statligt stöd i samband med ersättning för samhällsomfattande tjänster som antogs 2011. Enligt dessa regler får medlemsstaterna på vissa villkor ge statligt stöd till företag för att ersätta dem för merkostnader i samband med tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. Företag som fått i uppdrag att tillhandahålla sådana tjänster får dock inte överkompenseras. Undvikandet av överkompensation minimerar snedvridningarna av konkurrensen och garanterar en effektiv användning av offentliga medel.

Kommissionens bedömning visade att Danmarks ersättning till Post Danmark inte överstiger nettokostnaden för företagets uppdrag att tillhandahålla en offentlig tjänst, vilket innebär att det inte föreligger någon överkompensation. Kommissionen har därför beslutat att åtgärden är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.

I november 2017 mottog kommissionen vidare ett klagomål från den danska organisationen för vägtransporter, ITD, om flera frågor rörande Post Danmark, bl.a. skyldigheten att tillhandahålla en samhällsomfattande tjänst. Dagens beslut innebär att kommissionen delvis avvisar detta klagomål. Kommissionen fortsätter dock att pröva en särskild fråga i klagomålet som rör vissa kapitaltillskott som förutses i avtalet mellan Sverige och Danmark från oktober 2017.

 

Bakgrund

Post Danmark är den största leverantören av posttjänster i Danmark och har innehaft uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster sedan företaget bildades 1995. Det är ett helägt dotterbolag till PostNord Group, som i sin tur ägs av Sverige (60 %) och Danmark (40 %).

Den danska postmarknaden avreglerades 2011 i enlighet med postdirektivet och även om Post Danmark ursprungligen ingick i den offentliga förvaltningen bedrivs verksamheten i dag i full konkurrens med andra leverantörer av posttjänster.

På grund av den allmänna digitaliseringstrenden och de särskilda förhållanden som råder i Danmark har brevvolymerna – som är den posttjänst som nästan uteslutande tillhandahålls av Post Danmark inom ramen för företagets samhällsomfattande posttjänst – snabbt minskat. Sedan 2000–2001 har den årliga brevvolym som hanteras av Post Danmark minskat med totalt 73 %. Det var mot denna bakgrund som de danska myndigheterna beslutade att ersätta Post Danmark för den viktiga samhällsfunktion som företaget utför genom att tillhandahålla grundläggande posttjänster i hela Danmark till rimliga priser och enligt vissa kvalitetskrav under perioden 2017–2019.

Den offentliga versionen av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.47707 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.

 

 

IP/18/3965

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar