Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten – mer stöd till Europas kulturella och kreativa näringar

Bryssel den 30 maj 2018

I EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 vill EU-kommissionen öka anslagen till programmet Kreativa Europa, som stöder europeisk kultur, kreativitet, film och andra audiovisuella verk. Budgeten föreslås bli 1,85 miljarder euro.

– Den digitala tekniken har förändrat kulturlandskapet och medfört nya utmaningar och möjligheter för Europas kulturella och kreativa näringar, säger Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Vi vill att EU:s författare, upphovsmän och producenter ska ta vara på digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

– Kulturen har alltid utgjort kärnan i det europeiska projektet, säger EU:s kulturkommissionär Tibor Navracsics. Kulturen för samman människor. De kulturella och kreativa näringarna spelar också en viktig roll för samhällets och ekonomins utveckling och hjälper oss att bygga starka internationella förbindelser. Vi har stora ambitioner för kulturen och med ett starkt Kreativa Europa kan vi förverkliga dem. Jag uppmanar alla medlemsländer och Europaparlamentet att stödja vårt förslag.

– Vårt stöd till kultursektorn behövs för att hjälpa den europeiska industrin att stärka sin konkurrenskraft, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. En stark audiovisuell sektor, som vi kan få genom Kreativa Europas Mediaprogram, kommer att stärka Europas kultur, identitet och mångfald samt vår gemensamma värdering om mediernas frihet och mångfald.

Kommissionens förslag är inriktat på följande tre områden: Media – delprogrammet som stöder EU:s film-, tv- och videospelsbransch, delprogrammet Kultur och sektorsövergripande insatser.

1. MEDIA: 1,081 miljarder euro ska gå till att finansiera audiovisuella projekt och stimulera konkurrenskraften i den audiovisuella sektorn i Europa. Mediaprogrammet ska fortsätta att stödja utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska filmer, tv-program och videospel. Mer pengar ska investeras i internationell marknadsföring och distribution av europeiska produktioner och innovativt berättande med bland annat VR-teknik (virtuell verklighet). En nätkatalog över europeiska filmer ska tas fram för att fler ska känna till och få tillgång till filmerna. 

2. KULTUR: 609 miljoner euro från den nya budgeten ska gå till att främja Europas kulturella och kreativa näringar. Samarbetsprojekt, nätverk och plattformar kommer att skapas för att sammanföra kulturarbetare från hela Europa och underlätta samarbetet över gränserna. 

3. SEKTORSÖVERGRIPANDE INSATSER: 160 miljoner euro ska gå till små och medelstora företag och andra organisationer som arbetar med kultur och kreativitet. Pengarna ska också främja kultur- och policysamarbete i EU för att främja ett fritt medielandskap präglat av mångfald och stödja god journalistik och mediekunskap.

Kulturen spelar en viktig roll för att stärka samhällets och ekonomins motståndskraft. På grund av digitaliseringen och den globala konkurrensen behövs ett starkare stöd till Europas kulturella och kreativa näringar. Mer kan göras för att främja produktioner över gränserna, sprida europeiska verk till en bredare publik och utnyttja den digitala tekniken, samtidigt som vi värnar Europas kulturella och språkliga mångfald. Genom att stärka kultur och kreativitet i EU kan vi bättre stödja mediernas frihet och mångfald, som behövs för att vi ska ha öppna, inkluderande och kreativa samhällen. Därför vill kommissionen öka anslagen till programmet Kreativa Europa.

Vad händer nu?

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen så att EU-medlen kan börja ge resultat så fort som möjligt.

Om budgeten blir försenad kan tusentals organisationer, nätverk och företag inte starta sina projekt i tid. Festivaler som visar europeisk film eller musik kan hamna i ekonomiska svårigheter och tusentals yrkesverksamma kan inte delta i projekt som finansieras av Kreativa Europa.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Bakgrund

Det nuvarande programmet Kreativa Europa pågår under 2014–2020. Förslaget till det nya programmet Kreativa Europa ingår i kapitlet Investera i människor i EU:s förslag till nästa långtidsbudget. Det viktigaste målet är att främja europeisk kultur, som bidrar till en känsla av europeisk identitet. Det nya programmet sätter även medborgarna i centrum genom att främja och värna grundläggande rättigheter och värderingar och skapa möjligheter till engagemang och demokratisk delaktighet i politiken och civilsamhället.

EU har under många år stöttat kultur- och filmbranschen genom olika finansieringsprogram. Programmet Kreativa Europa 2014–2020 utgör en unik plattform för samordnat och konstruktivt stöd till de kulturella och kreativa näringarna i Europa. Det nya förslaget bygger vidare på erfarenheterna och ska stärka välfungerande inslag. Det bygger också på Europaåret för kulturarv 2018 som lyfter fram vårt gemensamma och samtidigt varierande kulturarv och stärker känslan av en europeisk identitet.

Läs mer

Lagförslag och faktablad

Webbplatsen för Kreativa Europa

Videoklipp om Mediaprogrammet

IP/18/3950

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar