Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: posílení evropských kulturních a kreativních odvětví

Brusel 30. května 2018

V rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 Evropská komise navrhuje, aby byly finanční prostředky pro program Kreativní Evropa, jenž podporuje evropská kulturní a kreativní odvětví a audiovizuální díla, navýšeny na 1,85 miliardy EUR.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, při této příležitosti uvedl: „Digitální svět změnil naše kulturní prostředí a přináší nové výzvy a příležitosti pro evropská kulturní a kreativní odvětví. Chceme, aby autoři, tvůrci a producenti v EU mohli těchto nových digitálních příležitostí co nejvíce využívat.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics prohlásil: „Kultura vždy byla ústředním prvkem evropského projektu. Je tím, co lidi spojuje. Kulturní a kreativní odvětví mají rovněž klíčovou úlohu při podněcování hospodářského a sociálního rozvoje a umožňují nám budovat pevné mezinárodní vztahy. V oblasti kultury máme velké ambice a díky silnému programu Kreativní Evropa je budeme moci realizovat. Vyzývám členské státy a Evropský parlament, aby tento přístup podpořily.“

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, zdůraznila: „Naše podpora kulturního odvětví má zásadní význam pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Silný audiovizuální sektor, k němuž můžeme dospět prostřednictvím programu Kreativní Evropa – MEDIA, podpoří evropskou kulturu, identitu a rozmanitost a pomůže posílit svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, jež jsou našimi společnými hodnotami.“

Návrh Komise na posílení kulturních a kreativních odvětví v EU se zaměřuje na tři oblasti: program MEDIA spadající do programu Kreativní Evropa, který podporuje filmové a další audiovizuální odvětví EU; složku Kultura; a meziodvětvová opatření.

1. PROGRAM MEDIA: částka 1,081 miliardy EUR bude určena na financování audiovizuálních projektů a podporu konkurenceschopnosti v evropském audiovizuálním odvětví. Program MEDIA bude i nadále podporovat produkci, distribuci a propagaci evropských filmů, televizních pořadů a videoher. V nadcházejících letech bude více investováno do propagace a distribuce evropských děl na mezinárodní úrovni a do inovativních vypravěčských postupů, včetně virtuální reality. Pro zvýšení přístupnosti a viditelnosti evropských děl bude vytvořen on-line adresář filmů z EU. 

2. KULTURA: v rámci nového rozpočtu bude vyčleněno 609 milionů EUR na podporu evropských kulturních a kreativních odvětví. Za účelem spolupráce budou vznikat projekty, sítě a platformy, které talentovaným umělcům z celé Evropy umožní navazovat kontakty a usnadní jejich přeshraniční spolupráci. 

3. MEZIODVĚTVOVÁ OPATŘENÍ: malé a střední podniky a další organizace působící v kulturním a kreativním odvětví obdrží financování ve výši 160 milionů EUR. Tato částka bude rovněž využita k podpoře kulturní spolupráce v celé EU, svobodného, rozmanitého a pluralitního mediálního prostředí a kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti.

Kultura hraje pozitivní úlohu při zvyšování odolnosti evropské společnosti a ekonomiky. Vzhledem k digitalizaci a globální konkurenci potřebují evropská kulturní a kreativní odvětví silnější podporu. Je třeba učinit více pro stimulaci přeshraniční tvorby, širší distribuci evropských děl a co nejlepší využívání digitálních technologií při současném zachování evropské kulturní a jazykové rozmanitosti. Prostřednictvím posílení kultury a kreativity v EU můžeme rovněž lépe podpořit svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, jež mají zásadní význam pro zachování otevřených, inkluzivních a kreativních společností. Proto Komise navrhuje, aby byly finanční prostředky pro program Kreativní Evropa navýšeny.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky EU začaly co nejdříve přinášet reálné výsledky.

Dojde-li ke zpoždění, nebudou tisíce kulturních a kreativních organizací, sítí či podniků schopny zahájit své projekty včas. Do finančních potíží by se mohly dostat rovněž festivaly evropských filmů či hudby a tisícům profesionálů z audiovizuálního odvětví by se zabránilo v účasti na projektech financovaných z programu Kreativní Evropa.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Současný program Kreativní Evropa probíhá v letech 2014–2020. V rámci návrhu dlouhodobého rozpočtu EU spadá nový program Kreativní Evropa do kapitoly „Investice do lidí“. Jeho hlavním cílem je podpora evropské kultury, která přispívá k evropské identitě. Nový program také posílí postavení občanů díky prosazování a ochraně základních práv a hodnot a vytváření příležitostí k angažovanosti a demokratické účasti v politické a občanské společnosti.

Kulturní a audiovizuální odvětví je v Evropě již řadu let podporováno prostřednictvím různých programů financování. Program Kreativní Evropa na období 2014–2020 představuje jedinečnou platformu pro koordinovanou a konstruktivní podporu kulturních a kreativních odvětví na celém kontinentu. Navrhovaný nový program vychází z předchozích zkušeností a hodlá převzít a posílit prvky, jež se osvědčily. Navazuje také na Evropský rok kulturního dědictví 2018, jehož cílem je zvyšovat povědomí o evropském společném a rozmanitém kulturním dědictví a posilovat evropskou identitu.

Další informace

Právní návrh a informativní přehled

Internetové stránky programu Kreativní Evropa

Program MEDIA – video

IP/18/3950

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar