Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. Komisija siūlo padvigubinti programos „Erasmus“ finansavimą

Briuselis, 2018 m. gegužės 30 d.

Europos Komisija siūlo ateinančiu ilgalaikiu ES biudžeto laikotarpiu 2021–2027 m. programai „Erasmus“ skirti du kartus daugiau lėšų – 30 mlrd. EUR.

„Erasmus“ jau dabar padeda milijonams jaunų europiečių išvykti studijuoti, mokyti ar mokytis užsienyje ir taip įgyti daugiau patirties, sužinoti apie Europą, padidinti savo galimybes darbo rinkoje. Dvigubai išaugus jos finansavimui, programa dar veiksmingiau padės siekti svarbiausių politinių tikslų, pavyzdžiui, iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę, suteikti daugiau galių jaunimui ir skatinti europinę tapatybę per jaunimo, švietimo ir kultūros politiką. 

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Turime stiprinti „Erasmus“. Jau daugiau nei trisdešimt metų ji yra viena svarbiausių programų, nes puikiai parodo, ką reiškia integracija. Ši programa atspindi besienės Europos esmę. Per „Erasmus“ suteikiame mūsų jaunuoliams daugiau galimybių. Todėl ir siūlome padvigubinti jos finansavimą. Kiekvienas euras, investuotas į „Erasmus“, yra investicija į mūsų ateitį – į jaunuolio, mokytojo ar stažuotojo ateitį ir kartu į visos Europos ateitį. Kaip buvęs „Erasmus“ studentas, kalbu iš savo patirties.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius pridūrė: „Labai didžiuojuosi, kad ši Komisija pasiūlė padvigubinti programos „Erasmus“ biudžetą – šis padidinimas gerokai didesnis nei bet kurios kitos ES programos atveju. Kalbėkime konkrečiai. Ši programa padės pasiekti didelius tikslus, kuriais siekiame suteikti daugiau galių jaunimui, kurti Europos švietimo erdvę ir stiprinti europinę tapatybę. Kviečiu valstybes nares ir Europos Parlamentą paremti šią iniciatyvą ir užtikrinti, kad galėtume kurti geriausią ateitį savo piliečiams.“

Komisija siūlo programos „Erasmus“ biudžetą 2021–2027 m. padidinti iki 30 mlrd. EUR, iš kurių 25,9 mlrd. EUR būtų skirti švietimui ir mokymui, 3,1 mlrd. EUR jaunimui ir 550 mln. EUR – sportui.

Komisijos pasiūlymu siekiama:

  • padidinti dalyvių skaičių. Padvigubinus programos biudžetą, dalyvių skaičius 2021–2027 m., palyginti su dabartiniu finansavimo laikotarpiu, bus patrigubintas – iki 12 mln. Programoje galės dalyvauti mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, stažuotojai, mokytojai, instruktoriai, su jaunimu dirbantys asmenys, sporto treneriai, tačiau taip pat profesinių mokyklų moksleiviai ir suaugusiųjų švietimo specialistai, įskaitant dalyvaujančiuosius „ErasmusPro“.

  • pritraukti įvairios socialinės padėties žmonių. Pagal naująją programą bus nustatyta naujų formatų ir paprastesnė prieiga mažesnėms ir bendruomenės lygmens organizacijomis, taigi programoje bus lengviau dalyvauti nepalankioje padėtyje esantiems asmenims;

  • užmegzti stipresnius ryšius su likusiu pasauliu. Naudojantis fizinio ir virtualiojo judumo deriniu taip pat bus skatinamas judumas ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis;

  • skirti daugiau dėmesio perspektyvioms studijų sritims. Sustiprinta programa galės skirti daugiau dėmesio tokioms studijų sritims kaip atsinaujinančioji energija, klimato kaita, aplinkos inžinerija, dirbtinis intelektas ir dizainas.

  • remti europinę tapatybę suteikiant kelionių patirties. Nauja iniciatyva „DiscoverEU“ suteiks jaunimui galimybių susipažinti su Europos kultūros paveldu ir įvairove.

Tolesni veiksmai

Svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad ES lėšos imtų kuo greičiau duoti rezultatų vietos lygmeniu.

Delsimas galėtų užkirsti kelią programos „Erasmus“ įgyvendinimui pirmaisiais metais. Tai reikštų, kad judumo programose užsienyje negalėtų dalyvauti beveik 1 mln. žmonių ir kad tūkstančiai ES finansuojamų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto projektų nebūtų pradėti laiku.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto, būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Pagrindiniai faktai

Pasiūlymas dėl programos „Erasmus“ – ES ilgalaikio biudžeto pasiūlymo, kurį Komisija pristatė 2018 m. gegužės 2 d., skyriaus „Investicijos į žmones“ dalis.

Dabartinė programa „Erasmus+“, kurios biudžetas – 14,7 mlrd. EUR, vykdoma nuo 2014 m. iki 2020 m. Pagal 1987 m. įsteigtą programą „Erasmus“ paremta daugiau kaip 9 mln. studentų, mokinių, pameistrių ir savanorių.

Daugiau informacijos

Teisės aktų pasiūlymai ir informacijos suvestinės 

„Erasmus“ svetainė

 

 

 

IP/18/3948

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar