Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: komisjon teeb ettepaneku kahekordistada programmi Erasmus rahastamist

Brüssel, 30. mai 2018

Järgmise pikaajalise ELi eelarve (2021–2027) jaoks teeb komisjon ettepaneku kahekordistada programmi Erasmus rahastamist ehk eraldada sellele 30 miljardit eurot.

Programm Erasmus võimaldab juba miljonitel noortel eurooplastel välismaal õppida või praktikal käia. See annab noortele kogemusi, suurendab nende teadlikkust Euroopast ja parandab nende tulevasi võimalusi tööturul. Kaks korda suuremate vahendite abil on programm peamiste poliitiliste eesmärkide toetamisel veelgi tõhusam, aidates näiteks luua 2025. aastaks Euroopa haridusruumi, avardades noorte võimalusi ning edendades noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika kaudu Euroopa identiteeti. 

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Peame Erasmust tugevamaks muutma. Rohkem kui 30 aastat on see olnud üks olulisemaid programme, näidates, mida integratsioon reaalselt endast kujutab. See on üks piirideta Euroopa alustalasid. Erasmuse kaudu pakume noortele rohkem võimalusi. Seepärast soovimegi programmi rahastust kahekordistada. Iga Erasmusesse investeeritav euro on investeering meie tulevikku – noore, õpetaja või praktikandi tulevikku ning seeläbi ka Euroopa omasse. Endise Erasmuse üliõpilasena toetun ma seda väites oma isiklikule kogemusele.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics sõnas: „Olen väga uhke selle üle, et komisjon on teinud ettepaneku kahekordistada Erasmuse eelarvet. See on siiani konkurentsitult suurim kasv kõigi ELi eelarvega hõlmatud programmide puhul. Peame olema julged. Programmiga toetatakse suuri ambitsioone, mis meil on seoses noorte võimaluste avardamise, Euroopa haridusruumi rajamise ja Euroopa identiteedi kindlustamisega. Kutsun liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles meid toetama, et tagada meie kodanikele parim võimalik tulevik.“

Komisjon on teinud ettepaneku suurendada programmi Erasmus eelarvet 2021.–2027. aastaks 30 miljardi euroni, millest 25,9 miljardit eurot on ette nähtud hariduse ja koolituse, 3,1 miljardit eurot noorte ja 550 miljonit eurot spordi jaoks.

Komisjoni ettepaneku eesmärgid on järgmised.

  • Toetusesaajate arvu suurendamine. Programmi eelarve kahekordistamine võimaldab ajavahemikus 2021–2027 toetada kuni 12 miljonit inimest. Seda on kolm korda rohkem kui praegusel rahastamisperioodil. Toetusesaajate hulka kuuluvad kooliõpilased, üliõpilased, praktikandid, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad, treenerid, kutsekoolide õpilased ja täiskasvanuharidusega tegelev personal, sealhulgas need, kes osalevad algatuses ErasmusPro.

  • Erineva sotsiaalse päritoluga inimesteni jõudmine. Tänu uuele vormile ning väiksemate ja rohujuure tasandi organisatsioonide hõlpsamale juurdepääsule on ebasoodsatest oludest pärit inimeste osalemine uues programmis lihtsamaks muudetud.

  • Tugevamate suhete loomine ülejäänud maailmaga. Füüsilise ja virtuaalse liikuvuse kombineerimise abil suurendatakse liikuvust ja koostööd ka kolmandate riikidega.

  • Tulevikule suunatud ainevaldkondade edendamine. Tugevdatud programmi raames pööratakse rohkem tähelepanu sellistele ainevaldkondadele nagu taastuvenergia, kliimamuutused, keskkonnatehnoloogia, tehisintellekt ja disain.

  • Euroopa identiteedi edendamine reisikogemuse abil. Uue algatusega DiscoverEU antakse noortele võimalus avastada Euroopa kultuuripärandit ja mitmekesisust.

Edasised sammud

Oluline on, et ELi üldise pikaajalise eelarve ja selle valdkondlike ettepanekute osas jõutaks sujuvalt kokkuleppele, sest nii saab ELi rahalisi vahendeid kohapeal kasutama hakata võimalikult kiiresti.

Viivitused võivad seada ohtu programmi Erasmus rakendamise selle esimesel aastal. See tähendab seda, et ligikaudu 1 miljon inimest ei saa minna välismaale ning sajad tuhanded ELi rahastatud haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammid ei saaks õigel ajal alustada.

Kui järgmise pikaajalise eelarve suhtes suudetaks kokkulepe saavutada 2019. aastal, võimaldaks see tõrgeteta üleminekut praeguselt (2014.–2020. aasta) pikaajaliselt eelarvelt uuele eelarvele. See tagaks rahastamise prognoositavuse ja järjepidevuse, mis on kõigi huvides.

Taustteave

Programmi Erasmus käsitlev ettepanek on osa ELi pikaajalise eelarve ettepaneku peatükist „Investeerimine inimestesse“, mida komisjon esitles 2. mail 2018.

Praegust programmi Erasmus+, mille eelarve on 14,7 miljardit eurot, rakendatakse ajavahemikus 2014–2020. 1987. aastal loodud Erasmus on praeguseks toetanud rohkem kui 9 miljonit üliõpilast, õppurit, praktikanti ja vabatahtlikku.

Lisateave

Seadusandlikud ettepanekud ja teabelehed 

Erasmuse veebisait

 

 

 

IP/18/3948

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar