Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Veden uudelleenkäyttö: Komissio ehdottaa toimenpiteitä sen helpottamiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi maatalouden kastelutarpeisiin

Bryssel 28. toukokuuta 2018

Komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä veden uudelleenkäytön lisäämiseksi ja helpottamiseksi EU:ssa maatalouden kastelutarpeita. Uusilla säännöillä autetaan maatalouden harjoittajia käyttämään juomakelvotonta jätevettä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä lievennetään veden niukkuusongelmia sekä suojellaan ympäristöä ja kuluttajia.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi, että ehdotus hyödyttää kaikkia: ”Maatalouden kastelukäyttöön saadaan kestäviä vesivaroja, kuluttajat tietävät syömiensä tuotteiden olevan turvallisia ja yrityksille syntyy uusia mahdollisuuksia. Suurin voittaja on kuitenkin ympäristö, koska ehdotuksella parannetaan kallisarvoisimman resurssimme – vesivarojen – hoitoa.”

Komissio ehdottaa

  • kunnallisissa jäteveden käsittelylaitoksissa käsitellyn jäteveden uudelleenkäyttöä koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat mikrobiologisia tekijöitä (esim. E.coli-bakteerien määrä) ja seurantaa koskevia vaatimuksia sekä säännöllistä että validointiseurantaa varten. Vähimmäisvaatimusten asettaminen takaa, että uusien sääntöjen mukaisesti tuotettu kertaalleen hyödynnetty vesi on turvallista kastelukäyttöön.
  • riskinhallintaa, jossa havaittuihin vaaroihin puututaan niin, että veden uudelleenkäyttö on turvallista.
  • avoimuuden lisäämistä. Yleisö saa verkosta tietoa veden uudelleenkäyttötavoista jäsenvaltioissa.

Veden uudelleenkäyttöä ei nykyisin hyödynnetä EU:ssa läheskään niin paljon kuin sitä voisi hyödyntää, vaikka makean veden oton ja siirtämisen ympäristövaikutukset ja energiankulutus ovat huomattavasti suuremmat kuin uudelleenkäytön. Lisäksi kolmannes EU:n maapinta-alasta kärsii vesistressistä ympäri vuoden, ja veden niukkuus on vakava huolenaihe useassa EU:n jäsenvaltiossa. Yhä vaikeammin ennustettavilla sääoloilla, mukaan lukien ankara kuivuus, on todennäköisesti myös haittavaikutuksia sekä makean veden varantojen määrään että niiden laatuun. Uusilla säännöillä pyritään varmistamaan, että kunnallisissa puhdistuslaitoksissa käsiteltyjä jätevesiä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjotaan luotettavia vaihtoehtoisia vesivaroja. Uusilla säännöillä tehdään juomakelvottomasta jätevedestä hyödyllistä ja säästetään siten uusien vesivarantojen hankkimiseen liittyvissä taloudellisissa ja ympäristökustannuksissa.

Tausta

Komission ehdottama asetus auttaa lievittämään veden niukkuutta EU:ssa ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa. Sillä varmistetaan, että maatalouden kastelutarpeisiin käytettävä käsitelty jätevesi on turvallista. Tällä suojellaan kansalaisia ja ympäristöä.

Ehdotus sisältyy komission vuoden 2018 työohjelmaan välittömänä jatkona kiertotalouden toimintasuunnitelmalle, ja sillä täydennetään EU:n nykyistä vesi- ja elintarvikelainsäädäntökehystä.

Sillä täydennetään käynnissä olevaa Euroopan talouden, yhteisen maatalouspolitiikan ja ilmastotavoitteiden nykyaikaistamista ja edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (erityisesti vettä ja sanitaatiota koskevan tavoitteen nro 6) saavuttamista EU:ssa. Ehdotettu säädös edistää myös siirtymistä kiertotalouteen, joka on komission tärkeä tavoite.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Ehdotus asetukseksi veden uudelleenkäyttöä koskevista vähimmäisvaatimuksista & Liite

Vaikutustenarviointi ja Tiivistelmä vaikutustenarvioinnista

IP/18/3929

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar