Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Plast för engångsbruk: Nya EU-regler för att minska skräp i havet

Bryssel den 28 maj 2018

Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större, och därför föreslår EU-kommissionen nya EU-regler inriktade på de 10 engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet, men också på förlorade och övergivna fiskeredskap.

Dessa utgör tillsammans 70 % av allt skräp i havet. De nya reglerna är proportionella och anpassade för att ge bästa resultat. Olika åtgärder kommer att tillämpas på olika produkter. Där det finns lätt åtkomliga och överkomliga alernativ kommer engångsplastprodukter att förbjudas. För produkter för vilka det inte finns enkla alternativ är prioriteringen at minska deras användning genom nationella konsumtionsminskningar, konstruktions- och märkningskrav och avfallashanterings- eller upprensningskrav på tillverkarna. Tillsammans kommer de nya reglerna att placera Europa i framkanten i utvecklingen i en fråga med globala konsekvenser.

– Kommissionen har lovat agera i de stora frågorna och överlåta resten åt medlemsstaterna. Plastavfall är onekligen en stor fråga, och EU måste agera samfällt för att lösa problemet, eftersom plastavfall sprids till luften, marken, haven och den mat vi äter. Dagens förslag kommer att minska engångplasten i våra snabbköp genom en rad olika insatser. Vi kommer att förbjuda vissa produkter och ersätta dem med renare alternativ så att konsumenterna fortfarande kan använda sina favoritprodukter, säger förste ordföranden Frans Timmermans, som har ansvar för hållbar utveckling.

– Plast kan vara fantastiskt bra, men vi måste använda den med ansvar. Engångsplast är inget smart val, varken ekonomiskt eller ur miljösynpunkt, och dagens förslag ska hjälpa företagen och konsumenterna att välja hållbara alternativ. Detta är en chans för Europa att gå i spetsen och skapa produkter som världen kommer att behöva i årtionden, och på så sätt dra större ekonomisk nytta av våra värdefulla och begränsade resurser. Vårt insamlingsmål för plastflaskor kommer också att bidra till att skapa de volymer som behövs för att plaståtervinningsbranschen ska kunna frodas, tillägger vice ordföranden Jyrki Katainen, som är ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

85 % av skräpet på världens stränder är plast. Plasten når även människors lungor och middagsbord, med mikroplast i luft, vatten och livsmedel, med okänd påverkan på hälsan. Det är ofrånkomligt att ta itu med plastproblemet, och det kan skapa nya möjligheter för innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Företagen kan få en bättre konkurrensposition: Med gemensamma regler i hela EU skapar man en språngbräda för våra företag att utveckla stordriftsfördelar och bli konkurrenskraftiga på den dynamiska världsmarknaden för hållbara produkter. Genom återanvändningssystem (såsom pantsystem) kan företagen säkerställa en stabil försörjning av högkvalitativt material. I andra fall kan incitament att söka efter mer hållbara lösningar ge företagen ett tekniskt försprång i förhållande till andra globala konkurrenter.

Olika åtgärder för olika produkter

Efter att plastpåsar tagits upp 2015, säger 72 % av EU:s befolkning att de har minskat sin användning av plastpåsar (Eurobarometer). Nu tar EU itu med de 10 engångsplastprodukter och fiskeredskap som tillsammans står för 70 % av mängden avfall i Europas hav. Genom de nya bestämmelserna kommer följande att införas:

  • Förbud mot plast i vissa produkter: Om alternativ finns lätt tillgängliga och överkomligt kommer engångsplastprodukter av plast att förbjudas på marknaden. Förbudet kommer att gälla för bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, dryckesomrörare och ballongpinnar av plast: dessa produkter kommer i stället alla att behöva vara framställda uteslutande av mer hållbara material. Engångs-dryckesbehållare med plast kommer endast att tillåtas på marknaden om de har kapsyler och lock som sitter kvar vi förpackningen.
  • Mål för minskad förbrukning: Medlemsstaterna kommer att vara tvungna att minska användningen av livsmedelsbehållare och dryckesbägare av plast.De kan göra detta genom att fastställa nationella minskningsmål, erbjuda alternativa produkter på försäljningsställena eller se till att engångsplastprodukter inte kan tillhandahållas kostnadsfritt.
  • Tillverkarnas skyldigheter: Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnaderna för avfallshantering och sanering samt informationskampanjer för livsmedelsbehållare, förpackningar och emballage (t.ex. för chips och godis), dryckesbehållare och muggar, tobaksvaror med filter (t.ex. cigarettfimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar. Branschen kommer också att uppmuntras att utveckla mindre förorenande alternativ för dessa produkter.
  • Insamlingsmål: Medlemsstaterna ska vara skyldiga att samla in 90 % av alla engångsplastflaskor senast 2025, till exempel genom pantsystem.
  • Märkningskrav: Vissa produkter kommer att kräva en tydlig och standardiserad märkning som visar hur avfall ska bortskaffas, produktens negativa miljöeffekter och förekomsten av plast i produkten. Detta kommer att gälla för sanitetsbindor, våtservetter och ballonger.
  • Åtgärder för att öka medvetenheten: Medlemsstaterna kommer att vara tvungna att informera konsumenterna om de negativa effekterna av nedskräpning från plast för engångsbruk och fiskeredskap, samt om de tillgängliga återanvändningssystemen och avfallshanteringsmetoderna för sådana produkter.

För fiskeredskap, som står för 27 % av allt strandskräp, vill kommissionen komplettera den befintliga politiska ramen med system för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. Tillverkare av fiskeredskap i plast kommer att behöva täcka kostnaderna för insamling av avfall från mottagningsanordningar i hamn och för transport och behandling av avfallet. De ska också täcka kostnaderna för åtgärder för att öka medvetenheten. Närmare uppgifter om de nya bestämmelserna för fiskeredskap finns här.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer nu att gå vidare till Europaparlamentet och rådet för antagande. Kommissionen uppmanar de andra institutionerna att behandla detta som en prioriterad fråga, och att försöka nå konkreta resultat för EU:s allmänhet före valet i maj 2019.

För att högtidlighålla världsmiljödagen den 5 juni kommer kommissionen också att inleda en EU-omfattande kampanj för att lyfta fram konsumenternas valmöjligheter och visa enskilda människors roll i kampen mot plastförorening och plastavfall i havet.

Naturligtvis är kampen mot det EU-producerade avfallet i haven bara en del av en global utmaning. Men genom att gå i bräschen kommer EU i en stark position för att driva på en förändring på global nivå – genom G7 och G20 och genom genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Bakgrund

Dagens förslag är i linje med åtagandet i den europeiska plaststrategin för att bekämpa slöseri och skaligt plastavfall genom lagstiftningsåtgärder. Denna strategi välkomnades av Europaparlamentet och rådet, men också av allmänheten och berörda parter. De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till Europas övergång till en cirkulär ekonomi, och till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s klimatåtaganden och industripolitiska mål.

Dagens direktiv bygger vidare på befintliga bestämmelser, såsom ramdirektivet om en marin strategi och avfallsdirektiven, och kompletterar andra åtgärder som vidtagits mot förorening av haven, t.ex. direktivet om mottagningsanordningar i hamn, samt föreslagna begränsningar av mikroplast och plaster som kan nedbrytas genom oxidation. Det följer en liknande strategi som 2015 års farmgångsrika direktiv om plastbärkassar, som togs väl emot och medförde en snabb förändring i konsumenternas beteende.

Det föreslagna direktivet kommer att ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar. De nya åtgärderna kommer till exempel

  • att förebygga utsläpp av 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter,
  • att förebygga miljöskador som skulle kosta motsvarande 22 miljarder euro fram till 2030,
  • att medföra besparingar för konsumenterna på beräknade 6,5 miljarder euro.

Tillsammans med EU:s nya avfallsregler och avfallsmål, som antagits denna månad, kommer de nya bestämmelserna att skapa den klarhet och rättssäkerhet och de stordriftsfördelar som företagen i EU behöver för att ta ledningen på nya marknader för innovativa återanvändningsalternativ, nya material och bättre konstruerade produkter.

I linje med kraven på bättre lagstiftning har det genomförts samråd med berörda parter, ett offentligt samråd och grundliga konsekvensanalyser, som en förberedelse inför dagens förslag. I det offentliga samrådet mellan december 2017 och februari 2018 var 95 % av de tillfrågade överens om att åtgärder för att komma till rätta med engångsplast är både nödvändiga och brådskande, och 79 % ansåg att dessa åtgärder bör vidtas på EU-nivå för att vara effektiva. 70 % av tillverkarna och 80 % av varumärkena svarade även att åtgärder är nödvändiga och brådskande. 72 % har skurit ned på användningen av plastkassar, och 38 % av dem har gjort det under det senaste året.

Läs mer

Frågor och svar: Nya EU-regler om plast för engångsbruk

Faktablad

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön samt bilaga.

Konsekvensanalys och sammanfattning

IP/18/3927

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar