Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühekordselt kasutatavad plasttooted: ELi uued eeskirjad mereprügi vähendamiseks

Brüssel, 28. mai 2018

Kuna kahjuliku plastprügi kogus suureneb maailmameres pidevalt, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu uued kogu ELi hõlmavad eeskirjad, et lahendada probleeme, mis on seotud kümne kõige sagedamini Euroopa randadest leitava ühekordse plasttoote ning kaotatud ja mahajäetud püügivahenditega.

Need moodustavad 70 % kogu mereprügist. Uued eeskirjad on proportsionaalsed ja oludele vastavad, et nendega saavutataks parimaid tulemusi. See tähendab eri meetmete kohaldamist eri toodete suhtes. Kui alternatiivid on kergesti kättesaadavad ja taskukohased, keelatakse selliste ühekordsete plasttoodete turule laskmine. Selliste toodete puhul, mille asemele ei ole leitud sobivat asendajat, piiratakse kasutamist sel teel, et vähendatakse nende tarbimist riigi tasandil; tähelepanu keskmesse seatakse kavandamis- ja märgistusnõuded ning jäätmehalduse ja -koristuse nõuded tootjatele. Tänu nendele meetmetele saab Euroopa juhtiva koha selliste küsimuste lahendamisel, mille mõju ulatub üle kogu maailma.

Säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans sõnas: „Komisjon andis lubaduse võtta meetmeid suurte probleemide lahendamiseks ja jätta ülejäänud küsimustega tegelemise liikmesriikidele. Plastjäätmed on vaieldamatult suur probleem ning eurooplased peavad üheskoos tegutsema, et leida sellele lahendus, kuna plastjäätmed satuvad nii õhku, pinnasesse, maailmamerre kui ka meie toitu. Tänased ettepanekud aitavad vähendada ühekordselt kasutatavate plasttoodete osa meie supermarketites mitme meetme kaudu. Osa ühekordselt kasutatavatest plasttoodetest keelustatakse ja nende asemel võetakse kasutusele kestlikumad tooted, et inimesed saaksid tarvitada oma lemmiktooteid.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen lisas: „Plastid on suurepärased materjalid, aga meil tuleb neid vastutustundlikumalt kasutada. Ühekordselt kasutatavad plasttooted ei ole mõistlik lahendus aruka ja keskkonnasõbraliku majanduse seisukohast ja täna esitatud ettepanekutega aidatakse ettevõtjatel ja tarbijatel üle minna kestlikele alternatiividele. Euroopal on võimalik olla teerajaja, luues tooteid, mille järele kestab nõudlus veel aastakümneid, ning saades suuremat majanduslikku väärtust meie hinnalistest ja piiratud ressurssidest. Meie plastpudelite kogumise sihtarv aitab samuti saavutada vajalikke mahtusid plasti ringlussevõtu edendamiseks.“

Maailmamere prügist moodustab plast 85 %. Plast jõuab isegi meie kopsudesse ja toidulauale, kusjuures õhus, vees ja toidus leiduvate plastiosakeste mõju tervisele on veel teadmata. Plasti probleemiga tegelemine on meie kohus ja see võib luua uusi võimalusi innovatsiooniks, konkurentsivõimeks ja töökohtade loomiseks.

Ettevõtjad saavad konkurentsieelise: ühtsed eeskirjad kogu ELi turu jaoks loovad Euroopa ettevõtjatele aluse, millelt arendada mastaabisäästu ja suurendada konkurentsivõimet üha kasvaval ülemaailmsel kestlike toodete turul. Luues korduskasutamise süsteeme (nt tagatisrahasüsteemid), tagame ettevõtjatele püsiva kõrgekvaliteedilise materjaliga varustamise. Muudel juhtudel, kui otsitakse teistsuguseid ja kestlikumaid lahendusi, võivad ettevõtjad saavutada tehnilistes küsimustes edumaa konkurentide ees kogu maailmas.

Eri meetmed eri toodete puhul

Euroopa Liidus võeti päevakorda plastkottide küsimuse lahendamine 2015. aastal ja pärast seda ütles 72 % eurooplastest Eurobaromeetri uuringus, et nad tarvitavad plastkotte vähem. Nüüd keskendab EL oma tähelepanu kümnele ühekordselt kasutatavale plasttootele ja püügivahenditele, mis koos moodustavad 70 % mereprügist Euroopas. Uute eeskirjadega:

  • keelatakse teatavad plasttooted. Kui alternatiivid on kergesti kättesaadavad ja taskukohased, keelatakse lasta turule ühekordseid plasttooteid. Keelustatakse plastist vatitikud, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad ja õhupallide vardad, sest need tuleb valmistada edaspidi kestlikumatest materjalidest. Ühekordselt kasutatavaid plastist joogipakendeid lastakse turule üksnes juhul, kui nende korgid ja kaaned jäävad külge kinnitatuks.
  • Tarbimise vähendamise eesmärgid. Liikmesriigid peavad vähendama plastist toidupakendite ja joogitopside kasutamist.Selleks tuleb kehtestada riiklikud vähendamiseesmärgid, tehes seejuures müügikohtades kättesaadavaks alternatiivsed tooted või tagades selle, et ühekordselt kasutatavaid plasttooteid ei jagataks tasuta.
  • Tootjate kohustused. Tootjad aitavad katta puhastamise ja jäätmekäitluse kulusid ning teadlikkuse tõstmise meetmete kulusid, mis on seotud toidupakenditega (nagu nt krõpsude ja maiustuste pakendid), alkohoolsete jookide pakenditega ja filtriga tubakatoodetega (nt konid), niiskete pühkepaberitega, õhupallidega ja õhukeste plastkottidega. Samuti innustatakse tööstust arendama selliste toodete vähemsaastavaid alternatiive.
  • Kogumise sihtarvud Liikmesriigid on kohustatud 2025. aastaks koguma 90 % ühekordselt kasutatavatest plastjoogipudelitest, nt tagatisraha süsteemi kaudu.
  • Märgistamisnõuded Teatavad tooted on vaja selgelt ja ühtlustatult märgistada teabega, kuidas jäätmeid tuleks käidelda, et toode ei põhjustaks keskkonnakahju, ning märkida, et toode sisaldab plasti. See kehtib hügieenisidemete, niiske pühkepaberi ja õhupallide kohta.
  • Teavitusmeetmed Liikmesriigid peavad tõstma tarbijate teadlikkust ja selgitama tarbijatele, millist kahjulikku mõju avaldavad ühekordselt kasutatavad plasttooted ja püügivahendid ning milliseid selliste toodete korduskasutusviise ja jäätmekäitlusvõimalusi on.

Pidades silmas püügivahendeid, mis moodustavad 27 % rannale kogunevast prügist, püüab komisjon täiendada olemasolevat poliitikaraamistikku tootjavastutuse süsteemidega plasti sisaldavate püügivahendite puhul. Plastist püügivahendite tootjaid kohustatakse hüvitama kulu, mille põhjustab jäätmete kogumine sadama vastuvõtuseadmetes, jäätmete vedu ja töötlemine. See hõlmab ka teadlikkuse tõstmise meetmete kulusid. Püügivahenditega seotud uute eeskirjade üksikasjad on kättesaadavad siin.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastuvõtmiseks. Komisjon kutsub teisi institutsioone üles käsitlema neid küsimusi esmajärjekorras, et jõuda käegakatsutavate tulemusteni Euroopas enne valimisi mais 2019.

Ülemaailmse keskkonnapäeva tähistamiseks 5. juunil käivitab komisjon kogu Euroopa Liitu hõlmava teadlikkuse suurendamise kampaania, mille käigus suunatakse tähelepanu tarbijate valikutele ja selgitatakse üksikute inimeste rolli mereprügist ja plastjäätmetest tuleneva reostuse vastu võitlemisel.

Loomulikult on mereprügi tekitamise vastu võitlemine ELis ainult üks osa ülemaailmsest pildist. Kuid võttes juhtrolli, omandab Euroopa Liit tugeva asendi ülemaailmsel tasandil, osaledes G7s ja G20s ning rakendades ÜRO kestliku arengu eesmärke.

Taustteave

Tänane algatus aitab viia ellu Euroopa plastistrateegiat ja lahendada plastprügi probleeme õiguslike meetmete kaudu, mida on toetanud nii Euroopa Parlament ja nõukogu kui ka kodanikud ja sidusrühmad. Kavandatud meetmed aitavad edendada ringmajandust Euroopas ja saavutada ÜRO säästva arengu eesmärke ning täita ELi kliimaalaseid kohustusi ja järgida tööstuspoliitika eesmärke.

Tänane direktiiv põhineb praegu kehtivatel dokumentidel, nagu näiteks merestrateegia raamdirektiiv ja jäätmedirektiivid, ja täiendab teisi merereostuse vastaseid meetmeid, näiteks sadama vastuvõtuseadmete direktiivi, ja kavandatud piiranguid plastiosakeste ja oksüdantide toimel lagunevate plastide kohta. Algatusega järgitakse sarnast lähenemisviisi, nagu 2015. aasta eduka plastkandekottide direktiivi puhul, mis võeti soojalt vastu ja tõi kaasa kiire muutuse tarbijate käitumises.

Kavandatud direktiiv toob kasu nii keskkonnale kui ka majandusele. Uute meetmetega saavutatakse näiteks:

  • heite vähenemine 3,4 miljonit CO2-ekvivalenttonni;
  • 2030. aastaks vähendatakse keskkonnakahju summas, mis on 22 miljardit eurot;
  • sääst tarbijatele summas 6,5 miljardit eurot.

Koos uute jäätme-eesmärkidega toovad Euroopa Liidu sel kuul vastuvõetavad eeskirjad selguse, õiguskindluse ja mastaabisäästu, mida vajavad ELi ettevõtjad, et jõuda juhtasendisse uuenduslike korduskasutatavate alternatiivide turul, kus on kasutusel uued materjalid ja kus pakutakse paremini väljatöötatud tooteid.

Kooskõlas parema õigusloome nõuetega toimus tänase eelnõu väljatöötamisel avalik konsultatsioon ja konsultatsioon sidusrühmadega ning tehti põhjalikud mõjuhinnangud. Avalik konsultatsioon toimus 2017. aasta detsembrist kuni 2018. aasta veebruarini ning 95 % vastanutest olid seisukohal, et ühekordselt kasutatavate plasttoodete probleemiga on vaja tegelda ja seda tuleb teha kiiresti, 79 % vastanutest arvasid, et meetmeid tuleb võtta ELi tasandil, et need oleksid tõhusad. 70 % tootjatest ja 80 % kaubamärkidest vastasid, et meetmeid tuleb võtta ja kiiresti. 72 % olid juba plastkottide tarvitamist vähendanud, neist 38 % viimase aasta jooksul.

Lisateave

Küsimused ja vastused: Uued ELi eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta

Teabeleht

Ettepanek võtta vastu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta ja lisa.

Mõjuhinnang ja kokkuvõte

IP/18/3927

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar