Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten – Nya förslag om Europeiska socialfonden, Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter och Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden

Bryssel den 30 maj 2018

I EU:s nästa långtidsbudget föreslår kommissionen att EU:s sociala dimension förstärks ytterligare genom att man förnyar Europeiska socialfonden – Europeiska socialfonden+ (ESF+) och förstärker Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (globaliseringsfonden) och gör den mer ändamålsenlig.

Kommissionen föreslår att man för perioden 2021–2027 avsätter 101,2 miljarder euro till Europeiska socialfonden+ och 1,6 miljarder euro till globaliseringsfonden. Båda fonderna ska satsa på investeringar i människor för att se till att de får den kompetens som behövs för att hantera utmaningarna och förändringarna på arbetsmarknaden, i linje med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden kommer att omsätta 947 miljoner euro för en sjuårsperiod. Den kommer att stödja vidareutvecklingen av ett europeiskt område med rättvisa som bygger på rättstatsprincipen och ömsesidigt förtroende och kommer att garantera att människor kan utnyttja sina rättigheter.

Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande och arbetsmarknadskommissionär kommenterar de nya fonderna: Med de här förslagen följer vi upp de grundläggande frågor som vi har ställt oss sedan arbetet med vitboken om EU:s framtid och de efterföljande diskussionsunderlagen –  vilket sorts EU vill vi ha, hur ska EU utformas och hur ska vi betala för det? Vår ambition att skapa ett mer socialt EU avspeglas i de här förslagen: vi behöver EU-finansiering som passar vår politik, så att vi proaktivt kan stötta de mest utsatta i samhället och agera till följd av globaliseringen och digitaliseringen.

Sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen välkomnar förslagen: EU vill ge människor större inflytande. Vi är redo att omsätta ord i handling. Våra nya, flexibla och förenklade socialfonder kommer att fokusera på att investera i människor för att se till att de har den kompetens som krävs och ett modernt socialt skydd som är anpassat till nya anställningsformer och som visar solidaritet med dem som behöver det mest. 

Vytenis Andriukaitis, EU:s hälsokommissionär poängterar följande: Hälsa är ett grundläggande värde och det är därför logiskt att vi i EU:s nästa budget vill integrera folkhälsoprogrammet i ESF+ inom klustret för värden. Detta kommer att medföra nya och bättre synergieffekter med andra delar i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och göra det möjligt att samordna investeringar på hälsoområdet på ett bättre sätt. Det kommer också att göra det lättare att främja hälsa och förebygga sjukdomar samt förbättra hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet, tillgänglighet och motståndskraft. Det kommer även att minska ojämlikheterna i hälsa och göra hälso- och sjukvården bättre och säkrare, vilket kommer att gagna såväl patienterna som samhället i stort.

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet säger: Med dagens förslag om en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden garanterar vi att vi kan ge bästa möjliga stöd till initiativ som värnar EU:s grundläggande rättigheter och värden samt rättsstatsprincipen.
Samhällena i EU måste i dag stå emot extremism, radikalisering och inre motsättningar och det är därför viktigare än någonsin att vi främjar, förstärker och försvarar rättvisa, rättigheter och EU:s värden. Icke-statliga organisationer och det civila samhället spelar en avgörande roll när det gäller att försvara dessa europeiska värden. Samtidigt måste vi hjälpa EU-länderna att förbättra det rättsliga samarbetet och öka det ömsesidiga förtroendet inom det gemensamma området med rättvisa.

 1. Europeiska socialfonden+

Stödet från Europeiska socialfonden+ kommer främst att gå till investeringar i människor och till att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta gör det lättare att bemöta de globala utmaningarna och upprätthålla social rättvisa men också att förbättra EU:s konkurrenskraft. Europeiska socialfonden+ ska vara en enklare och mer flexibel version av den nuvarande Europeiska socialfonden. För att åstadkomma detta har man slagit samman en rad befintliga fonder och program. Genom att samla resurserna kan EU och medlemsländerna ge mer riktat stöd, som svar på de sociala och arbetsmarknadsmässiga utmaningar som människorna i EU står inför i dag. Genom att stödet till de mest utsatta integreras i ESF+ kan man tillhandahålla en bättre kombination av materiellt bistånd och ett omfattande socialt stöd.

Europeiska socialfonden + kommer att omfatta följande:

Den nya fonden har följande huvudsakliga syften:

  • Viktiga prioriteringar och frågor som oroar människor i centrum: I samarbete med medlemsländerna kommer de samlade resurserna att tilldelas åtgärder som syftar till att uppfylla viktiga prioriteringar och åtgärda problem som oroar människorna i EU. Programmen inom ESF+ kommer främst att röra de utmaningar som kartlagts i samband med den europeiska planeringsterminen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
  • Fokus på ungdomsarbetslöshet och social inkludering: De EU-länder som har en stor andel unga som varken arbetar eller studerar ska avsätta minst 10 % av ESF+-stödet till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Fonden kommer även fortsättningsvis att bidra till kompetensagendan för Europa och minst 25 % av stödet från ESF+ bör avsättas till åtgärder som främjar social inkludering och riktar sig till de människor som har störst behov. ESF+ kommer också att stödja medlemsländerna i deras ansträngningar att hjälpa människor från andra länder som lagligen vistas i EU att integreras på arbetsmarknaden och i samhället, genom att fokusera på åtgärder som främjar långsiktig integration. På så sätt fungerar ESF+ som ett komplement till Asyl- och migrationsfonden, som get stöd åt integrationsåtgärder på kortare sikt.
  • Mindre byråkrati: Kommissionen vill förenkla reglerna i EU:s nästa långtidsbudget för att minska byråkratin och göra det lättare för myndigheter, medborgare eller organisationer att få tillgång till EU-finansiering.
  • Riktat stöd till hälso- och sjukvård: Hälsodelen kommer att fokusera på de prioriterade områden där EU-samarbetet har visat sig ge fördelar. Den kommer att stärka gränsöverskridande krisberedskap, bistå EU-ländernas hälso- och sjukvårdsmyndigheter, främja digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemen, stödja EU:s hälsolagstiftning och öka gränsöverskridande samarbete, t.ex. när det gäller sällsynta och komplexa sjukdomar, via de europeiska referensnätverken.

2. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter 2020

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter kommer att ses över för att göra det möjligt att på ett effektivare sätt ge stöd åt arbetstagare som förlorat jobbet. För närvarande kan arbetstagare endast få stöd från globaliseringsfonden om de blivit uppsagda på grund av ändrade handelsmönster eller till följd av den finansiella eller ekonomiska krisen. I de nya reglerna har man beaktat de nya utmaningarna på arbetsmarknaden så man kan ansöka om stöd från globaliseringsfonden även av andra anledningar, t.ex. vid omstruktureringar till följd av automatisering och digitalisering.

Enligt de nya reglerna ska antalet uppsägda arbetstagare som krävs för att man ska få ansöka om stöd från globaliseringsfonden minska från 500 till 250, vilket kommer att innebära att fler arbetstagare kommer att kunna få stöd. Andra föreslagna ändringar omfattar förbättrade rutiner för att göra det enklare och snabbare att få pengar. Fondens medfinansieringssats, som för närvarande uppgår till 60 %, kommer att anpassas till de högsta medfinansieringssatserna i det aktuella EU-landet. I många fall skulle detta innebära att EU medfinansierar en större andel av den totala kostnaden.

3. Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden

Kommissionen föreslår en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden som omfattar programmen för rättigheter och värden och rättsliga frågor. Fondens föreslagna budget för den kommande budgetperioden är 947 miljoner euro – 642 miljoner euro för programmet för rättigheter och värden och 205 miljoner euro för programmet för rättsliga frågor.

Samhällena i EU måste i dag stå emot extremism, radikalisering och inre motsättningar och det är därför viktigare än någonsin att vi främjar, förstärker och försvarar rättvisa, rättigheter och EU:s värden. Det här programmet kommer exempelvis att ge stöd till insatser som bidrar till kampen mot ojämlikhet och diskriminering och syftar till att förstärka skyddet av barn och förbättra det rättsliga samarbetet så att vi kan bekämpa brottslighet och terrorism på ett effektivare sätt. Fonden kommer att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område med rättvisa som bygger på rättstatsprincipen, ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende. Fonden kommer även att utöka och stödja den viktiga roll som icke-statliga organisationer och det civila samhället spelar för att främja, bevara och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden och för att se till att människor kan utnyttja sina rättigheter.

Inrättandet av den nya fonden innebär en förenkling jämfört med den nuvarande situationen med tre olika program. Detta kommer i synnerhet att märkas när det gäller frågor som rör medborgarskap, som för närvarande omfattas av två olika program men som i framtiden kommer att ingå i programmet för rättigheter och värden.

Nästa steg

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen så att EU-medlen kan börja ge resultat så fort som möjligt.

Likadana förseningar som i början av den nuvarande budgetperioden 2014–2020 skulle innebära att 100 000 EU-finansierade projekt inte kan starta i tid, att många människor som är i akut behov av stöd, bl.a. av materiellt bistånd och livsmedelsbistånd, måste vänta i onödan, att utbildningar, fler jobbmöjligheter och insatser för att förbättra kvaliteten på viktiga tjänster kommer att införas sent, och att skolor inte kan införa nya högkvalitativa utbildningsprogram innan skolstarten.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Bakgrund

Europeiska socialfonden är EU:s äldsta och viktigaste instrument för investeringar i människor.
Den inrättades samtidigt som Romfördraget undertecknades 1957. Socialfonden är idag en viktig motor för nya arbetstillfällen och bättre utbildning, modernare offentlig förvaltning och social inkludering. Den bidrar därför till att garantera rättvisare möjligheter för alla.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett utryck för EU:s solidaritet med europeiska arbetstagare som förlorat sina arbeten på grund av handelsrelaterad globalisering och tekniska förändringar. Syftet är att behålla eller återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

Dagens förslag om EFS+, globaliseringsfonden och Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden ingår i kommissionens förslag till fleråriga budgetram som kommissionen antog den 2 maj 2018. Kommissionens förslag om ESF+ hänger nära samman med förslaget till förordningen om gemensamma bestämmelser som antogs den 29 maj 2018, och som utgör ramen för en rad av EU:s fonder med delad förvaltning.

Läs mer

Faktablad: Frågor och svar om den nya socialfonden och Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter 2021-2027

Faktablad: Frågor och svar om Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden

Faktablad: En EU-budget för framtiden: Europeiska socialfonden+ och Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Europeiska socialfondens webbplats

Pressmeddelande: Europeiska socialfonden firar 60-årsjubileum – investeringar i människor i 60 år

Förordningen om gemensamma bestämmelser

Valdis Dombrovskis på Twitter

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Vĕra Jourovà på Twitter

Vytenis Andriukaitis på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

 

IP/18/3923

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar