Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: jauns Sociālais fonds, Globalizācijas pielāgošanās fonds un Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonds

Briselē, 2018. gada 30. maijā

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā Komisija ierosina vēl vairāk stiprināt Savienības sociālo dimensiju ar atjaunotu Eiropas Sociālo fondu – Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) – un spēcīgāku un efektīvāku Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF).

Laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas Sociālajam fondam Plus piešķirtu 101,2 miljardus eiro un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam – 1,6 miljardus eiro. Abu fondu mērķis ir ieguldīt cilvēkos: nodrošināt, lai cilvēkiem ir atbilstīgās prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu problēmas un pielāgotos pārmaiņām darba tirgū, turpinot īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonda finansējums 7 gadu laikposmam būs 947 miljoni eiro. Tas vēl vairāk atbalstīs Eiropas tiesiskuma telpas turpmāku attīstību, kas balstās uz tiesiskumu un savstarpējo uzticēšanos, un nodrošinās, ka cilvēki var izmantot savas tiesības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir eiro un sociālā dialoga jautājumi, finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, teica: “Šie priekšlikumi izriet no būtiskajiem jautājumiem, kurus uzdodam kopš baltās grāmatas par Eiropas nākotni un turpmāko pārdomu dokumentu izstrādes: kādu Eiropas Savienību mēs vēlamies, kā mēs to veidosim un kā mēs par to maksāsim? Mūsu vēlme izveidot sociālāku Eiropu ir pilnībā atspoguļota: ir vajadzīgs politikas jomām atbilstošs ES finansējums, kas proaktīvi atbalsta visneaizsargātākās sabiedrības grupas un kas reaģē uz globalizācijas un digitalizācijas radītām sekām.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Eiropa vēlas dot cilvēkiem vairāk iespēju. Mēs ieguldām naudu tur, kur tā ir vajadzīga. Jaunie, elastīgie un vienkāršotie sociālie fondi koncentrējas uz ieguldījumiem cilvēkos: nodrošina, lai cilvēkiem ir atbilstīgās prasmes un mūsdienīga sociālā aizsardzība, kas pielāgota jauniem darba veidiem, un apliecina solidaritāti ar visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem.” 

Veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis uzsvēra: “Veselība ir pamatvērtība, tāpēc loģiski, ka nākamais ES budžets paredz Veselības programmu integrēt ESF+ “Vērtību” kopā. Tas radīs jaunu un spēcīgāku sinerģiju ar citiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatelementiem un ļaus labāk koordinēt ar veselību saistītos ieguldījumus. Turklāt tas atbalstīs veselības veicināšanu un slimību profilaksi, uzlabojot veselības sistēmu efektivitāti, pieejamību un noturību, kā arī samazinot nevienlīdzību veselības nozarē un uzlabojot aprūpi un padarot to drošāku pacientiem un sabiedrībai kopumā.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Ar šodienas priekšlikumu jaunam Tiesiskuma, tiesību un vērtību fondam mēs nodrošinām, ka spējam sniegt pēc iespējas labāku atbalstu iniciatīvām, kas ievēro ES tiesības, vērtības un tiesiskumu.
Laikā, kad Eiropas sabiedrība saskaras ar ekstrēmismu, radikālismu un šķelšanos, svarīgāk nekā jebkad agrāk ir veicināt, stiprināt un aizsargāt tiesiskumu, tiesības un ES vērtības. NVO un pilsoniskajai sabiedrībai ir izšķirīga nozīme šo Eiropas vērtību aizsargāšanā. Vienlaikus mums jāatbalsta dalībvalstis mūsu kopīgajos centienos uzlabot tiesu iestāžu sadarbību un vairot savstarpēju uzticēšanos kopīgajā tiesiskuma telpā.”

 1. Eiropas Sociālais fonds Plus

Eiropas Sociālais fonds Plus koncentrēs ieguldījumus cilvēkos un atbalstīs Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. Tas palīdzēs risināt globālas problēmas, saglabāt sociālo taisnīgumu un arī veicināt Eiropas konkurētspēju. Eiropas Sociālais fonds Plus būs pašreizējā Eiropas Sociālā fonda elastīgāka un vienkāršāka versija, kas apvienos vairākus esošos fondus un programmas. Resursu apvienošana ļaus ES un dalībvalstīm sniegt integrētāku un mērķtiecīgāku atbalstu, reaģējot uz sociālajām un darba tirgus problēmām, ar kurām šobrīd saskaras Eiropas iedzīvotāji. Piemēram, integrējot Eiropas Sociālajā fondā Plus atbalstu vistrūcīgākajām personām, atbalsttiesīgās personas gūs labumu no līdzsvarotākas materiālās palīdzības un visaptveroša sociālā atbalsta kombinācijas.

Konkrētāk, Eiropas Sociālais fonds Plus apvienos:

Galvenās jaunā fonda iezīmes ir šādas.

  • Galvenā uzmanība pievērsta iedzīvotāju bažām un galvenajām prioritātēm. Apspriežoties ar dalībvalstīm, resursi tiks piešķirti pasākumiem, kas paredzēti, lai risinātu galvenās prioritātes un jautājumus, par kuriem raizējas Eiropas iedzīvotāji. ESF+ programmās jo īpaši pievērsīsies problēmām, kas apzinātas Eiropas pusgadā un Eiropas sociālo tiesību pīlārā.
  • Uzmanības centrā jauniešu bezdarbs un sociālā integrācija. Dalībvalstīm, kurās ir augsts to jauniešu īpatsvars, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, vismaz 10 % no ESF+ finansējuma būs jāatvēl pasākumiem, kas veicina jauniešu nodarbinātību. Fonds turpinās dot ieguldījumu Prasmju programmā Eiropai, un vismaz 25 % no ESF+ finansējuma būtu jāpiešķir pasākumiem, kas veicina sociālo integrāciju un pievēršas visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem. ESF+ atbalstīs arī dalībvalstu centienus darba tirgos un sabiedrībā integrēt trešo valstu valstspiederīgos, kas likumīgi uzturas to teritorijā, uzmanību pievēršot tiem pasākumiem, kas sekmē ilgtermiņa integrāciju. Tādējādi tas papildina Patvēruma un migrācijas fondu, kas atbalsta īstermiņa integrācijas pasākumus.
  • Birokrātijas samazināšana. Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā Komisija ierosina vienkāršot noteikumus un samazināt birokrātiju, kā arī atvieglot iestādēm un iedzīvotājiem vai organizācijām, kas gūst labumu no ES atbalsta, piekļuvi finansējumam no dažādiem avotiem.
  • Pielāgots atbalsts veselības aprūpei. Veselības sadaļa būs vērsta uz prioritārajām jomām, kurās ES sadarbība ir devusi labumu: stiprināt pārrobežu gatavību krīzes situācijām, sniegt atbalstu dalībvalstu veselības aizsardzības iestādēm, digitalizēt veselības aizsardzību un aprūpi, atbalstīt ES tiesību aktus veselības aizsardzības jomā un veicināt pārrobežu sadarbību, piemēram, izmantojot Eiropas references tīklus saistībā ar retām un sarežģītām slimībām.

2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds pēc 2020. gada

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tiks pārskatīts, lai tas varētu efektīvāk sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu. Patlaban darba ņēmēji var saņemt palīdzību no fonda tikai tad, ja atlaišanas iemesls ir pārmaiņas tirdzniecības modeļos vai finanšu un ekonomikas krīzes sekas. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, ņemot vērā jaunās grūtības darba tirgū, atbalstu varēs saņemt, pamatojoties arī uz citiem ar pārstrukturēšanu saistītiem iemesliem, piemēram, automatizācija, digitalizācija u.c.

Turklāt jaunajos noteikumos tiks samazināts atlaisto darbinieku minimālais skaits (no 500 līdz 250), kāds vajadzīgs, lai pieteikums būtu atbalsttiesīgs, tādējādi atbalstu varēs saņemt vairāk darbinieku. Citas ierosinātās izmaiņas ietver uzlabotu fonda izmantošanas procesu, kas vienkāršos un paātrinās procedūras. Visbeidzot, fonda pašreizējā 60 % līdzfinansējuma likme tiks pieskaņota augstākajām ESF+ līdzfinansējuma likmēm attiecīgajā dalībvalstī. Vairākos gadījumos tas nozīmētu, ka ES līdzfinansēs lielāku kopējo izmaksu daļu.

3. ES Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonds

Komisija ierosina arī jaunu Tiesiskuma, tiesību un vērtību fondu, ko veido programma “Tiesības un vērtības” un programma “Tiesiskums”. Ierosinātais budžeta piešķīrums fondam ir 947 miljoni eiro 7 gadu laikposmā – 642 miljoni eiro programmai “Tiesības un vērtības” un 305 miljoni eiro programmai “Tiesiskums”.

Laikā, kad Eiropas sabiedrība saskaras ar ekstrēmismu, radikālismu un šķelšanos, svarīgāk nekā jebkad agrāk ir veicināt, stiprināt un aizsargāt tiesiskumu, tiesības un ES vērtības. Piemēram, šī programma palīdzēs cīnīties pret nevienlīdzību un diskrimināciju, labāk aizsargāt bērnus un uzlabot tiesu iestāžu sadarbību, lai labāk apkarotu noziedzību un terorismu. Fonds atbalstīs Eiropas tiesiskuma telpas turpmāko attīstību, kas balstās uz tiesiskumu, savstarpēju atzīšanu un savstarpēju uzticēšanos. Turklāt tas veicinās un atbalstīs nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības būtisko lomu, kāda tām ir attiecībā uz ES kopīgo vērtību sekmēšanu, nodrošināšanu un informēšanu par tām, kā arī palīdzēs nodrošināt, ka cilvēki var izmantot savas tiesības.

Jaunizveidotais fonds ir vienkāršots salīdzinājumā ar pašreizējām trim programmām. Konkrētāk, pilsonības joma, uz kuru patlaban attiecas divas dažādas programmas, tiks aptverta ar jauno programmu “Tiesības un vērtības”.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu pēc iespējas drīzākus ES finansējuma rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un tā nozaru priekšlikumiem.

Tādi kavējumi, kādi tika pieredzēti pašreizējā 2014.–2020. gada budžeta perioda sākumā, nozīmētu, ka novēloti tiktu uzsākti 100 000 ES finansētu projektu, daudziem cilvēkiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, piemēram, steidzams materiāls atbalsts vai pārtika, būtu nevajadzīgi jāgaida, apmācība, labākas darba iespējas, pasākumi pamatpakalpojumu kvalitātes uzlabošanai aizkavētos, un skolas nevarētu attiecīgajā mācību gadā savlaicīgi īstenot jaunas kvalitatīvas izglītības programmas.

Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno, kā arī finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, kas ir mūsu visu interesēs.

Priekšvēsture

Eiropas Sociālais fonds ir Eiropas senākais un galvenais instruments ieguldījumiem cilvēkos.
To izveidoja 1957. gadā ar Romas līgumu. Tagad tas ir kļuvis par svarīgu darbvietu radītāju un labākas izglītības, mūsdienīgākas valstu administrācijas un sociālās integrācijas veicinātāju, līdz ar to — par līdzekli taisnīgāku iespēju sagādāšanai visiem pilsoņiem.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir ES solidaritātes apliecinājums Eiropas darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu mainīgo pasaules tirdzniecības modeļu un tehnoloģisko pārmaiņu kombinētas ietekmes dēļ. Tā mērķis ir saglabāt darba ņēmēju nodarbinātību vai no jauna tos iekļaut darba tirgū.

Šodien iesniegtie priekšlikumi, kas saistīti ar ESF+, EGF un Tiesiskuma, tiesību un vērtību fondu, ir daļa no Komisijas priekšlikumiem par ES ilgtermiņa budžetu, ko Komisija pieņēma 2018. gada 2. maijā. Komisijas priekšlikums par ESF+ ir cieši saistīts ar priekšlikumu Kopīgo noteikumu regulai, kas pieņemta 2018. gada 29. maijā un ar ko nosaka rīcības pamatu vairākiem ES dalītās pārvaldības fondiem.

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes par jauno Sociālo fondu un Globalizācijas pielāgošanās fondu 2021.–2027. gadam

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes par Tiesiskuma, tiesību un vērtību fondu

Faktu lapa: ES budžets nākotnei: Eiropas Sociālais fonds Plus un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds

Eiropas Sociālā fonda vietne

Paziņojums presei: Eiropas Sociālais fonds svin 60 gadu jubileju. Seši gadu desmiti ieguldīti cilvēkos.

Kopīgo noteikumu regula

Sekojiet Valdim Dombrovskim vietnē Twitter.

Sekojiet Mariannai Teisenai vietnēs Facebook un Twitter.

Sekojiet Verai Jourovai vietnē Twitter.

Sekojiet Vītenim Andrjukaitim vietnē Twitter.

Pierakstieties uz Eiropas Komisijas bezmaksas e-jaunumiem par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību.

 

IP/18/3923

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar