Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. Naujas socialinis fondas, Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir Teisingumo, teisių ir vertybių fondas

Briuselis, 2018 m. gegužės 30 d.

Kitu ilgalaikiu ES biudžetu Komisija siūlo dar labiau stiprinti Sąjungos socialinį aspektą pasitelkiant atnaujintą Europos socialinį fondą, t. y. „Europos socialinį fondą +“ (ESF+) ir veiksmingesnį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF).

2021–2027 m. laikotarpiu „Europos socialiniam fondui +“ bus skirta 101,2 mlrd. EUR, o Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui – 1,6 mlrd. EUR. Abiem fondais siekiama investuoti į žmones, siekiant užtikrinti, kad jie įgytų tinkamų įgūdžių, reikalingų susiduriant su darbo rinkos iššūkiais ir pokyčiais, ir įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį. Teisingumo, teisių ir vertybių fondui per septynerius metus bus skirta 947 mln. EUR. Jis toliau padės plėtoti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą teisinės valstybės principu ir tarpusavio pasitikėjimu, ir užtikrins, kad žmonės galėtų naudotis savo teisėmis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis sakė: „Šiais pasiūlymais bus išspręsti esminiai klausimai, kuriuos kėlėme nuo pat Baltosios knygos dėl Europos ateities ir diskusijoms skirtų dokumentų paskelbimo: kokios Europos mes norime, kaip ir kokiomis lėšomis norime ją kurti? Esame pasiryžę siekti socialiai atsakingesnės Europos: norime, kad ES finansavimas atitiktų mūsų politinius tikslus, siekiant aktyviai remti pažeidžiamiausias mūsų visuomenės grandis ir tinkamai reaguoti, kai patiriamas neigiamas globalizacijos ir skaitmeninimo poveikis.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Europa nori suteikti žmonėms daugiau galių. Lėšas turime skirti tiems, kam labiausiai reikia. Naujaisiais lankstesniais ir supaprastintais socialiniais fondais bus sutelkiamos investicijos į žmones, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų tinkamų įgūdžių, galėtų naudotis šiuolaikiška ir prie naujų darbo formų pritaikyta socialine apsauga, ir parodyti solidarumą su tais, kuriems labiausiai to reikia.“ 

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis pabrėžė: „Sveikata yra pagrindinė vertybė, todėl logiška, kad būsimame ES biudžete į ESF+ numatoma integruoti sveikatos programą, įtraukiant ją į vertybių skyrių. Tuomet pavyks sukurti naujų ir tvirtesnių sinergijų su kitais svarbiais Europos socialinių teisių ramsčio aspektais ir geriau koordinuoti su sveikata susijusias investicijas. Taip pat bus remiamas sveikatinimas ir ligų prevencija, gerinamas sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumas, prieinamumas ir atsparumas, tuo pačiu mažinant sveikatos netolygumus ir suteikiant pacientams ir plačiajai visuomenei galimybių naudotis geresne ir saugesne sveikatos priežiūra.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Šiandienos pasiūlymu dėl naujojo Teisingumo, teisių ir vertybių fondo mes užtikriname kuo geriausią paramą ES teises, vertybes ir teisinės valstybės principą puoselėjančioms iniciatyvoms.
Dabar, kai Europos visuomenes drasko ekstremizmas, radikalizmas ir susiskaldymas, kaip niekada svarbu skleisti, tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES vertybes. NVO ir pilietinei visuomenei tenka labai svarbus vaidmuo drąsiai ginant šias Europos vertybes. Tuo pat metu turime remti valstybes nares kartu siekiant gerinti teisminį bendradarbiavimą ir didinti tarpusavio pasitikėjimą bendroje teisingumo erdvėje.“

 1. „Europos socialinis fondas +“

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) investuos į žmones ir padės įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį. Tai padės spręsti pasaulinius iššūkius, išsaugoti socialinį teisingumą ir skatinti Europos konkurencingumą. „Europos socialinis fondas +“ bus lankstesnis, paprastesnis ir naudojamas tikslingiau nei dabartinis Europos socialinis fondas, nes jis apims kelis esamus fondus ir programas. Sutelkusios išteklius ES ir valstybės narės galės teikti labiau integruotą ir tikslingesnę paramą sprendžiant socialinius ir darbo rinkos uždavinius, su kuriais šiandien susiduria žmonės Europoje. Pavyzdžiui, integruojant labiausiai skurstantiems asmenims skirtą paramą į ESF+, reikalavimus atitinkantiems asmenims bus siūloma geriau pritaikyta ir suderinta materialinė ir visapusiška socialinė parama.

Konkrečiai, „Europos socialinis fondas +“ sujungs:

Pagrindinės naujojo fondo nuostatos yra šios:

  • sutelkti dėmesį į piliečiams rūpimus klausimus ir pagrindinius prioritetus. Konsultuojantis su valstybėmis narėmis ištekliai bus paskirstyti priemonėms, kuriomis bus orientuojamasi į svarbiausius politinius prioritetus ir piliečiams rūpimus klausimus. ESF+ programomis bus sutelktas dėmesys pirmiausia į pagal Europos semestrą ir Europos socialinių teisių ramstį nustatytus uždavinius;
  • daugiau dėmesio jaunimo nedarbui ir socialinei įtraukčiai. Valstybės narės, kurios susiduria su dideliu nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių skaičiumi, privalės skirti ne mažiau kaip 10 proc. ESF+ lėšų jaunimo užimtumui remti. Fondas toliau prisidės prie Naujos Europos įgūdžių darbotvarkės; ne mažiau kaip 25 proc. ESF+ lėšų turėtų būti skiriama priemonėms, kuriomis skatinama socialinė įtrauktis ir padedama labiausiai skurstantiesiems. ESF+ taip pat rems valstybių narių pastangas integruoti teisėtai ES esančius ne ES piliečius į darbo rinką ir visuomenę, orientuojantis į ilgalaikę integraciją skatinančias priemones. Tuo bus papildyti trumpalaikio laikotarpio integracijos priemones remiančio Prieglobsčio ir migracijos fondo veiksmai.
  • biurokratizmo mažinimas. Komisija siūlo supaprastinti būsimojo ilgalaikio ES biudžeto taisykles siekiant mažinti biurokratizmą ir sudaryti galimybes valdžios institucijoms, piliečiams ir ES parama besinaudojančioms organizacijoms lengviau pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais;
  • tikslinė parama sveikatos priežiūrai. Sveikatos dalis bus orientuojama į prioritetinius tikslus, kurių atveju ES bendradarbiavimas itin naudingas: stiprinti pasirengimą krizėms, padėti valstybių narių sveikatos priežiūros institucijoms, skaitmeninti sveikatos apsaugą ir priežiūrą, remti ES sveikatos srities teisės aktus ir stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, pvz., retųjų ir sudėtingų ligų atvejais pasitelkiant Europos referencijos centrų tinklą.

2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas po 2020 m.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo taisyklės bus pakeistos, kad fondas galėtų veiksmingiau remti atleistus darbuotojus. Šiuo metu atleisti darbuotojai gali gauti paramą iš šio fondo tik tuo atveju, jei jie buvo atleisti dėl besikeičiančio prekybos pobūdžio arba finansų ir ekonomikos krizės padarinių. Pagal naujas taisykles paramą gauti bus galima ir dėl kitų restruktūrizavimo priežasčių, kaip antai automatizavimo, skaitmeninimo ir pan., taip atsižvelgiant į naujus darbo rinkos iššūkius.

Naujomis taisyklėmis taip pat sumažinamas atleistų darbuotojų skaičius, kurį pasiekus mobilizuojama fondo parama, nuo 500 iki 250 asmenų, todėl daugiau darbuotojų galės gauti paramą. Kitais siūlomais pakeitimais ketinama gerinti mobilizavimo procesą, siekiant supaprastinti ir paspartinti procedūras. Galiausiai, Fondo bendro finansavimo norma, kuri šiuo metu yra 60 proc., bus suderinta su ESF+ didžiausia bendro finansavimo norma atitinkamoje valstybėje narėje. Kai kuriais atvejais tai reikštų, kad ES bendrai finansuoja didesnę visų išlaidų dalį.

3. ES teisingumo, teisių ir vertybių fondas

Komisija taip pat siūlo naują Teisingumo, teisių ir vertybių fondą, kuris apimtų Teisių ir vertybių programą ir Teisingumo programą. Fondui siūlomas biudžeto asignavimas – 947 mln. EUR per septynerius metus, Teisių ir vertybių programai – 642 mln. EUR, o Teisingumo programai – 305 mln. EUR.

Dabar, kai Europos visuomenes drasko ekstremizmas, radikalizmas ir susiskaldymas, kaip niekada svarbu skleisti, tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES vertybes. Pavyzdžiui, ši programa padės kovoti su nelygybe ir diskriminacija, geriau apsaugoti vaikus ir gerinti teisminį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingiau kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu. Fondas toliau padės plėtoti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą teisinės valstybės principu, tarpusavio pripažinimu bei pasitikėjimu. Fondas taip pat stiprins ir rems itin svarbų nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį puoselėjant ir ginant ES bendrąsias vertybes, didinant informuotumą apie jas ir užtikrinant, kad žmonės galėtų naudotis savo teisėmis.

Įsteigtas naujasis fondas gyvuos vietoj trijų esamų programų, taigi tai reiškia ir supaprastinimą, nes visų pirma pilietybės sritis, kuriai šiuo metu skirtos dvi programos, bus įtraukta į naująją Teisių ir vertybių programą.

Tolesni veiksmai

Svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad vietos lygmeniu būtų pradėtos skirstyti ES lėšos ir kad kiek galima greičiau būtų pasiekta rezultatų.

Jeigu bus vėluojama, kaip nutiko dabartinio 2014–2020 m. biudžeto laikotarpio pradžioje, nebus galima laiku pradėti vykdyti 100 000 ES finansuojamų projektų, o tai reiškia, kad daug žmonių, kuriems reikia pagalbos, įskaitant skubią materialinę pagalbą ir maistą, teks nepagrįstai ilgai jos laukti, kad bus vėluojama vykdyti tokius veiksmus, kaip mokymas, teikti geresnes galimybes įsidarbinti ir veiksmus, kuriais siekiama gerinti pagrindinių paslaugų kokybę arba kad mokyklos nebus pajėgios laiku, t. y. iki mokslo metų pradžios, įgyvendinti naujas kokybiškas švietimo programas.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Pagrindiniai faktai

Europos socialinis fondas – seniausia ir pagrindinė Europos priemonė investuoti į žmones.
Jis įsteigtas 1957 m., kartu su Romos sutartimi. Šiandien fondas, skatindamas geresnį švietimą, šiuolaikiškesnes viešojo administravimo institucijas ir socialinę įtrauktį, yra svarbi darbo vietų kūrimo priemonė, kuria taip pat užtikrinamos lygesnės galimybės visiems piliečiams.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas – ES solidarumo su Europos darbuotojais, kurie neteko darbo dėl su prekyba susijusios globalizacijos ir technologinių pokyčių, išraiška. Fondo tikslas – išlaikyti darbuotojus darbo rinkoje arba juos į ją grąžinti.

Šiandienos pasiūlymai dėl ESF+, EGF ir Teisingumo, teisių ir vertybių fondo yra Komisijos pasiūlymų dėl ilgalaikio ES biudžeto, kurį Komisija priėmė 2018 m. gegužės 2 d., dalis. Komisijos pasiūlymas dėl ESF+ glaudžiai susijęs su 2018 m. gegužės 29 d. priimtu pasiūlymu dėl Bendrųjų nuostatų reglamento, kuriuo nustatoma veiksmų sistema keliems ES pasidalijamojo valdymo fondams.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas Klausimai ir atsakymai apie naująjį Socialinį fondą ir Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą 2021–2027 m. laikotarpiu

Informacinis pranešimas Klausimai ir atsakymai apie Teisingumo, teisių ir vertybių fondą

Informacijos suvestinė. ES ateities biudžetas. „Europos socialinis fondas +“ ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

Europos socialinio fondo svetainė

Pranešimas spaudai Europos socialinis fondas švenčia savo 60-ąsias metines. 6 dešimtmečiai investicijų į žmones

Bendrųjų nuostatų reglamentas

Valdžio Dombrovskio Twitter

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

Veros Jourovos Twitter

Vytenio Andriukaičio Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį.

 

IP/18/3923

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar