Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a: Novi Socijalni fond, Fond za prilagodbu globalizaciji i fond Pravosuđe, prava i vrijednosti

Bruxelles, 30. svibnja 2018.

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a Komisija za predlaže daljnje jačanje socijalne dimenzije Unije s pomoću obnovljenoga Europskoga socijalnog fonda („Europski socijalni fond plus” (ESF+)) te jačega i učinkovitijega Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF).

Od 2021. do 2027. Europski socijalni fond plus bio bi vrijedan 101,2 milijarde eura, a Fond za prilagodbu globalizaciji 1,6 milijardi eura. Oba su namijenjena ulaganju u ljude jer će im omogućiti da steknu odgovarajuće vještine koje će ih pripremiti za izazove i promjene na tržištu rada, čime se nadovezuje na europski stup socijalnih prava. Fond Pravosuđe, prava i vrijednosti bit će vrijedan 947 milijuna eura tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Njime će se dodatno poduprijeti razvoj europskog područja pravde na temelju vladavine prava i uzajamnog povjerenja te omogućiti ljudima da ostvaruju svoja prava.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Tim prijedlozima odgovaramo na temeljna pitanja koja postavljamo od Bijele knjige o budućnosti Europe i naknadnih dokumenata za razmatranje: kakvu Europsku uniju želimo, kako ćemo je oblikovati i kako ćemo je platiti? U njima se potpuno odražava naša težnja za socijalnijom Europom: trebamo sredstva EU-a koja će nam pomoći da politikama proaktivno podupiremo najranjivije u našem društvu i da reagiramo na utjecaje globalizacije i digitalizacije.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen kazala je: Europa želi osnažiti ljude. Ulažemo novac tamo gdje je potrebno. Novi, fleksibilni i pojednostavnjeni socijalni fondovi usmjereni su na ulaganja u ljude. Želimo im omogućiti da imaju odgovarajuće vještine i modernu socijalnu zaštitu prilagođenu novim oblicima rada te želimo iskazati solidarnost s onima kojima je najpotrebnija. 

Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, istaknuo je: Zdravlje je temeljna vrijednost te je stoga logično da je u budućem proračunu EU-a predviđeno uključivanje Zdravstvenog programa u ESF+ u okviru klastera vrijednosti. Time će se stvoriti nove i jače sinergije s drugim dijelovima europskog stupa socijalnih prava te će se omogućiti bolja koordinacija ulaganja povezanih sa zdravljem. Osim toga, pridonijet će se promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, unaprjeđenju učinkovitosti, dostupnosti i otpornosti zdravstvenih sustava, smanjenju nejednakosti u području zdravstva te stvaranju boljeg i sigurnijeg zdravstva na dobrobit pacijenata i društva u cjelini.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Današnjim prijedlogom novog fonda Pravosuđe, prava i vrijednosti omogućujemo najbolju potporu inicijativama kojima se poštuju prava i vrijednosti EU-a te vladavina prava.
U doba kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad prije promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a. Nevladine organizacije i civilno društvo imaju važnu ulogu u zalaganju za te europske vrijednosti. Istodobno moramo poduprijeti države članice u našem zajedničkom radu na boljoj pravosudnoj suradnji i većem uzajamnom povjerenju u zajedničko područje pravde.

 1. Europski socijalni fond plus

Europskim socijalnim fondom plus usmjerit će se ulaganja u ljude te će se poduprijeti provedba europskog stupa socijalnih prava. Time će se odgovoriti na globalne izazove, očuvati socijalna pravednost, ali i potaknuti europska konkurentnost. Europski socijalni fond plus bit će fleksibilnija i jednostavnija verzija sadašnjega Europskoga socijalnog fonda jer će se spojiti niz postojećih fondova i programa. Udruživanjem sredstava države članice moći će integriranije i ciljanije reagirati na društvene probleme i probleme na tržištu rada s kojima se ljudi u Europi danas suočavaju. Primjerice, prihvatljive osobe imat će korist od uključivanja potpore najugroženijima u ESF+ zbog bolje kombinacije materijalne pomoći i sveobuhvatne socijalne potpore.

Konkretno, Europskim socijalnim fondom plus spojit će se:

Glavna su obilježja novog fonda:

  • Zabrinutosti građana i ključni prioriteti na prvome mjestu: u savjetovanju s državama članicama sredstva će se dodijeliti mjerama kojima se rješavaju ključni prioriteti i zabrinutosti Europljana. Programi u okviru ESF-a plus posebice su usmjereni na izazove utvrđene u okviru europskog semestra i europskog stupa socijalnih prava.
  • Naglasak na zapošljavanju mladih i socijalnoj uključenosti: države članice s velikim brojem mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju morat će izdvojiti najmanje 10 % sredstava iz ESF-a plus za financiranje zapošljavanja mladih. Fondom će se nastaviti pridonositi Programu vještina za Europu, a barem 25 % sredstava iz ESF-a plus trebalo bi se dodijeliti mjerama kojima se potiče socijalna uključenost i pomaže najpotrebitijima. U okviru ESF-a plus također će se podupirati države članice pri integraciji državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom u društvo i na tržište rada jer će se naglasak staviti na mjere kojima se potiče dugoročna integracija. Time se dopunjuje Fond za azil i migracije kojim se podupiru kratkoročne mjere integracije.
  • Smanjivanje birokracije: Komisija za sljedeći dugoročni proračun EU-a predlaže pojednostavnjenje pravila, smanjenje administrativnog opterećenja te lakši pristup financiranju iz različitih izvora za tijela, građane ili organizacije koji primaju potporu EU-a.
  • Prilagođena potpora zdravstvu: u tematskom području Zdravlje naglasak će se dati prioritetnim područjima u kojima suradnja EU-a ima dokazanu korist: jačanju prekogranične pripravnosti na krizu, pomoći zdravstvenim tijelima država članica, digitalizaciji zdravstva i zdravstvene skrbi, potpori zakonodavstvu EU-a u području zdravstva i poboljšavanju prekogranične suradnje, primjerice u pogledu rijetkih i složenih bolesti preko europskih referentnih mreža.

2. Europski fond za prilagodbu globalizaciji nakon 2020.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji revidirat će se kako bi se moglo učinkovitije intervenirati radi potpore radnicima koji su izgubili radna mjesta. Trenutačno radnici mogu dobiti potporu iz Fonda kad su njihova otpuštanja uzrokovana promjenama u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama financijske ili gospodarske krize. Novim se pravilima uzimaju u obzir novi izazovi na tržištu rada pa se potpora može dobiti i na temelju drugih razloga za restrukturiranje kao što su automatizacija i digitalizacija.

Tim će se pravilima ujedno smanjiti prihvatljiv broj otpuštenih radnika s 500 na 250 pa će ih više moći dobiti potporu. Druge predložene izmjene uključuju poboljšanu mobilizaciju kako bi se pojednostavnili i ubrzali postupci. Naposljetku, stopa sufinanciranja iz tog fonda, koja trenutačno iznosi 60 %, uskladit će se s najvišim stopama sufinanciranja ESF-a plus za pojedinu državu članicu. U određenim slučajevima to bi značilo da EU sufinancira veći udio ukupnih troškova.

3. Fond Pravosuđe, prava i vrijednosti

Komisija predlaže i uspostavu novog fonda Pravosuđe, prava i vrijednosti, koji će uključivati programe Prava i vrijednosti te Pravosuđe. Predloženo je da se za taj fond dodijele proračunska sredstva od 947 milijuna eura tijekom sedam godina, od čega su 642 milijuna eura namijenjena programu Prava i vrijednosti, a 305 milijuna eura programu Pravosuđe.

U doba kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad prije promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a. Primjerice, tim programom pridonijet će se borbi protiv nejednakosti i diskriminacije, boljoj zaštiti djece te pravosudnoj suradnji radi učinkovitijeg suzbijanja kaznenih djela i terorizma. Fondom će se pridonijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde na temelju vladavine prava, uzajamnog priznavanja i povjerenja. Njime će se poboljšati i podupirati ključna uloga nevladinih organizacija i civilnog društva u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u omogućivanju pojedincima da ostvaruju svoja prava.

U usporedbi sa sadašnjim trima programima osnivanje novog fonda zapravo je pojednostavnjenje. Primjerice, područje građanstva na koje se trenutačno odnose dva različita programa obuhvatit će se novim programom Prava i vrijednosti.

Sljedeći koraci

Brz dogovor o ukupnom dugoročnom proračunu EU-a i njegovim sektorskim prijedlozima neophodan je da bi sredstva EU-a što prije počela davati rezultate.

Ako bude kašnjenja kakvih je bilo na početku tekućeg proračunskog razdoblja (2014. – 2020.), čak sto tisuća projekata koji se financiraju sredstvima EU-a ne bi moglo početi na vrijeme, mnogo ljudi kojima je potrebna potpora, uključujući hitnu materijalnu pomoć i pomoć u hrani, moralo bi nepotrebno čekati, kasnilo bi se s osposobljavanjima, boljim prilikama za zapošljavanje, mjerama za poboljšanje kvalitete najvažnijih usluga, a škole ne bi mogle provesti nove kvalitetne obrazovne programe na vrijeme za novu školsku godinu.

Kada bi se dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu postigao 2019., bio bi moguć neometan prelazak s postojećeg dugoročnog proračuna (2014. – 2020.) na novi te bi se zajamčilo predvidivo i neprekinuto financiranje, što bi bilo na korist svima.

Kontekst

Europski socijalni fond najstariji je i najvažniji europski instrument za ulaganje u ljude.
Uspostavljen je 1957. Ugovorom iz Rima. On je danas važan pokretač otvaranja radnih mjesta te promiče bolje obrazovanje, moderniju javnu upravu i socijalnu uključenost. Uz to, on je instrument za osiguravanje jednakih prilika za sve građane.

Europskim fondom za prilagodbu globalizaciji EU izražava solidarnost s europskim radnicima koji su izgubili radna mjesta zbog kombinacije utjecaja promjena u tokovima svjetske trgovine i tehnoloških promjena. Fondom se želi zadržati radnike ili ih ponovno uključiti u tržište rada.

Današnji prijedlozi povezani s ESF-om plus, EGF-om i fondom Pravosuđe, prava i vrijednosti dio su prijedlogâ Komisije za dugoročni proračun EU-a koje je Komisija donijela 2. svibnja 2018. Prijedlog Komisije o ESF-u plus blisko je povezan s Prijedlogom uredbe o zajedničkim odredbama donesenim 29. svibnja 2018., kojim se uspostavlja okvir za djelovanje za niz fondova EU-a s podijeljenim upravljanjem.

Dodatne informacije

Memo: Pitanja i odgovori o novom Europskom socijalnom fondu i Fondu za prilagodbu globalizaciji za razdoblje 2021. – 2027.

Memo: Pitanja i odgovori o fondu Pravosuđe, prava i vrijednosti

Informativni članak: Proračun EU-a za budućnost: Europski socijalni fond plus i Europski fond za prilagodbu globalizaciji

Internetska stranica Europskog socijalnog fonda

Priopćenje za medije: Europski socijalni fond slavi 60. obljetnicu: šest desetljeća ulaganja u ljude

Uredba o zajedničkim odredbama

Pratite Valdisa Dombrovskisa na Twitteru

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Pratite Veru Jourovu na Twitteru

Pratite Vytenisa Andriukaitisa na Twitteru

Pretplatite se na besplatan elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

 

IP/18/3923

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar