Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: uus sotsiaalfond, globaliseerumisega kohanemise fond ning õiguse, õiguste ja väärtuste fond

Brüssel, 30. mai 2018

ELi järgmise pikaajalise eelarve raames teeb komisjon ettepaneku veelgi tugevdada ELi sotsiaalset mõõdet. Selleks uuendatakse Euroopa Sotsiaalfondi (uus ESF+) ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) ning muudetakse need senisest tõhusamaks.

Ajavahemikuks 2021–2027 on uue Euroopa Sotsiaalfondi ESF+ jaoks ette nähtud rahalisi vahendeid summas 101,2 miljardit eurot ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi jaoks 1,6 miljardit eurot. Mõlema eesmärk on investeerida inimestesse ning Euroopa sotsiaalõiguste sambale toetudes tagada, et neil oleks võimalik omandada oskuseid, mis on vajalikud tööturul aset leidvate muutustega toime tulemiseks. Õiguse, õiguste ja väärtuste fondi eelarve seitsmeks aastaks on 947 miljonit eurot. See toetab õigusriigi põhimõttel ja vastastikusel usaldusel põhineva ELi õigusruumi arengut ning aitab tagada, et inimesed saaksid oma seaduslikke õigusi ka tegelikult kasutada.

Euro, sotsiaaldialoogi, finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis: „Nende ettepanekute lähtekohaks on põhimõttelised küsimused, mida oleme endalt küsinud pärast seda, kui avaldati valge raamat ja sellele järgnenud aruteludokumendid Euroopa tuleviku kohta: millist Euroopa Liitu me soovime, kuidas me seda kujundame ja millega selle eest maksame? Uutes ettepanekutes kajastuvad igati meie eesmärgid liikuda sotsiaalsema Euroopa suunas: me vajame ELi rahalist tuge, et muuta oma poliitikat nii, et saaksime proaktiivselt toetada neid, kes meie ühiskonnas enim abi vajavad, aga ka adekvaatselt reageerida, kui üleilmastumine ja digitaliseerimine seda nõuavad.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lausus: „Euroopa jaoks on oluline võimestada inimesi. Me seisame oma sõnade taga. Uued paindlikud ja lihtsamate reeglitega sotsiaalfondid keskenduvad sellele, kuidas paremini investeerida inimestesse, et neil oleksid vajalikud oskused, et saaksime neile pakkuda tänapäevaseid ja uutele töövormidele vastavaid sotsiaaltoetuseid ning et näitaksime üles solidaarsust nendega, kes seda enim vajavad.“ 

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis rõhutas: „Tervis on üks meie põhiväärtuseid ja seepärast on oluline, et ELi tulevases eelarves on terviseprogramm osa uuest sotsiaalfondist ESF+ ning tervist käsitletakse koos teiste väärtustega. Selle tulemusel tekib uus ja tugevam sünergia Euroopa sotsiaalõiguste samba teiste põhielementidega ja see aitab paremini koordineerida tervisega seotud investeeringuid. See toetab ka tervise edendamist ja haiguste ennetamist, parandab tervishoiusüsteemide tõhusust, kättesaadavust ja vastupidavust, vähendab tervisealast ebavõrdsust ning muudab tervishoiu paremaks ja ohutumaks patsientide ja ühiskonna jaoks üldiselt.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lausus: „Tänane ettepanek õiguse, õiguste ja väärtuste fondi loomiseks näitab, et oleme teinud kõik, mis meie võimuses, et toetada algatusi, mille eesmärk on hoida ja kaitsta ELi kodanike õigusi ja väärtusi ning õigusriigi põhimõtet.
Ajal, mil Euroopa ühiskonnad on silmitsi ekstremismi, radikalismi ja lahkhelidega, on tähtsam kui kunagi varem edendada, tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi ja ELi väärtusi. Vabaühendustel ja kodanikuühiskonnal on võtmeroll Euroopa väärtuste hoidmisel. Samal ajal peame toetama ka liikmesriike meie ühises püüdluses teha tihedamat õigusalast koostööd ja suurendada vastastikust usaldust meie ühises õigusruumis.“

 1. Uus Euroopa Sotsiaalfond ESF+

Uue Euroopa Sotsiaalfondi ESF+ peaeesmärk on investeerida inimestesse ning toetada Euroopa sotsiaalõiguste sambaga ettenähtud õiguste ja võimaluste teostamist. See aitab toime tulla üleilmsete probleemidega ja kaitsta sotsiaalset õiglust, kuid panustab ka konkurentsivõime suurendamisse. Uus fond ESF+ kujutab endast praeguse Euroopa Sotsiaalfondi paindlikumat ja lihtsamat versiooni, millesse koondatakse ka paljud muud juba olemasolevad fondid ja programmid. Vahendite koondamine võimaldab ELil ja liikmesriikidel pakkuda Euroopa inimestele sidusamat ja sihtotstarbelisemat tuge seoses nende probleemidega ühiskonnas ja tööturul. Näiteks aitab enim puudust kannatavatele inimestele mõeldud toetuste koondamine ESF+ alla pakkuda neile paremat materiaalset abi kombinatsioonis igakülgsete sotsiaaltoetustega.

Konkreetsemalt liidetakse kokku järgmised fondid ja algatused:

Uue fondi põhilised märksõnad on järgmised.

  • Peatähelepanu kodanike muredele ja peamistele prioriteetidele: liikmesriikidega nõu pidades eraldatakse vahendeid selliselt, et oleks võimalik tegeleda kõige põletavamate probleemide ja Euroopa kodanike muredega. ESF+ programmid keskenduvad eelkõige Euroopa poolaasta ja Euroopa sotsiaalõiguste samba raames kindlaks tehtud probleemide lahendamisele.
  • Keskendumine noorte tööhõivele ja kaasamisele: liikmesriigid, kus mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal on väga suur, peavad vähemalt 10% ESF+ eelarvest saadud vahenditest suunama noorte tööhõive toetamisse. Fondist toetatakse ka edaspidi Euroopa oskuste tegevuskava ning vähemalt 25% ESF+ rahastusest peaks minema sotsiaalse kaasamise meetmetesse ja enim puudust kannatavate inimeste toetamisse. Samuti aitab ESF+ liikmesriikidel kaasata seaduslikult riigis viibivaid kolmandate riikide kodanikke tööturule ja ühiskonda, toetades meetmeid, mis soodustavad pikaajalist lõimumist. Sellega täiendatakse Varjupaiga- ja Rändefondi tegevust, mis toetab lühiajalisi lõimimismeetmeid.
  • Bürokraatia vähendamine: komisjon teeb ettepaneku lihtsustada ELi järgmise pikaajalise eelarvega seotud eeskirju, et ametiasutustel, kodanikel ja organisatsioonidel oleks kergem taotleda mitmesuguseid ELi toetusi.
  • Sihtotstarbelised tervishoiutoetused: tervishoiuks eraldatavad vahendid suunatakse prioriteetsetesse valdkondadesse, kus ELi koostöö on tõendatult kasu toonud. Need on: piiriülesteks kriisideks valmistumise ja liikmesriikide tervishoiuasutuste toetamine, tervishoiu ja hoolekande digiteerimine, ELi tervishoiueeskirjade väljatöötamine ja piiriülene koostöö nt harvik- ja komplekshaiguste valdkonnas Euroopa tugivõrgustike kaudu.

2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond pärast 2020. aastat

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tööpõhimõtteid muudetakse, et tõhusamalt toetada töö kaotanud inimesi. Praegu saavad töötajad fondist toetust ainult juhul, kui nende koondamine on seotud kaubanduse struktuurimuutuste või finants- ja majanduskriisi tagajärgedega. Uute eeskirjade alusel saab toetusi eraldada ka muudel põhjustel, milleks võib olla näiteks automatiseerimine, digiteerimine vms, arvestades tööturul esile kerkivaid probleeme.

Samuti saab uute eeskirjade alusel toetust taotleda siis, kui koondatavaid töötajaid on vähemalt 250, mitte 500 nagu varem. See võimaldab toetust maksta rohkematele töötajatele. Teiste muudatusettepanekute hulgas on menetluste lihtsustamine ja kiirendamine. Fondi kaasrahastamise määra, mis praegu on 60%, muudetakse selliselt, et see langeks kokku konkreetse liikmesriigi jaoks kehtestatud kõrgeima ESF+ kaasrahastamise määraga. Paljudel juhtudel tähendab see, et EL kaasrahastab kogukulusid varasemast suuremas mahus.

3. ELi õiguse, õiguste ja väärtuste fond

Komisjon teeb ettepaneku luua uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis koosneb õiguste ja väärtuste programmist ja õigusprogrammist. Fondi kavandatav eelarve seitsmeks aastaks on 947 miljonit eurot, millest 642 miljonit on ette nähtud õiguste ja väärtuste programmile ja 305 miljonit eurot õigusprogrammile.

Ajal, mil Euroopa ühiskonnad on silmitsi ekstremismi, radikalismi ja lahkhelidega, on tähtsam kui kunagi varem edendada, tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi ja ELi väärtusi. Näiteks aitab programm võidelda ebavõrdsuse ja diskrimineerimisega, paremini kaitsta lapsi, ning tõhustada õigusalast koostööd ning võitlust kuritegevuse ja terrorismiga. Fond aitab arendada õigusriigi põhimõttel ning vastastikusel tunnustamisel ja usaldusel põhinevat ELi õigusruumi. Samuti edendab ja toetab see vabaühenduste ja kodanikuühiskonna võtmerolli ELi ühiste väärtuste hoidmisel, kaitsmisel ja selgitamisel, tänu millele saavad kodanikud paremini kasutada oma õigusi.

Uue fondiga lihtsustatakse praegust kolmest programmist koosnevat süsteemi. Kodanikuühiskonna küsimused, mis praegu jagunevad kahe eri programmi vahel, on uues fondis koondatud kokku õiguste ja väärtuste programmi alla.

Edasised sammud

Oluline on jõuda kiiresti kokkuleppele ELi üldise pikaajalise eelarve ja selle valdkondlike ettepanekute suhtes, et ELi rahalised vahendid jõuaksid abivajajateni ja annaksid tulemusi võimalikult ruttu.

Kui praeguse eelarveperioodi (2014–2020) alguses kogetud viivitused peaksid korduma, tähendaks see, et õigeaegselt jääks alustamata rohkem kui 100 000 ELi rahastatud projekti ning paljud inimesed, kes vajavad kiiresti abi, sealhulgas materiaalset ja toiduabi, peaksid asjatult ootama. Samuti tuleks edasi lükata paljud koolitused, tööpakkumised ning teenuste kvaliteedi parandamise meetmed ja koolid ei saaks õppeaastat õigeaegselt alustada uute haridusprogrammidega.

Kui järgmise pikaajalise eelarve suhtes suudetakse kokkulepe saavutada 2019. aastal, saab tõrgeteta üle minna praeguselt (2014.–2020. aasta) pikaajaliselt eelarvelt uuele. See tagaks rahastamise prognoositavuse ja järjepidevuse, mis on kõigi huvides.

Taust

Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa vanim ja peamine rahastamisvahend, millest investeeritakse inimestesse.
See loodi koos Rooma lepinguga 1957. aastal. Praegu aitab sotsiaalfond olulisel määral kaasa töökohtade loomisele ning parema hariduse, tänapäevase avaliku halduse ja sotsiaalse kaasamise edendamisele. Sellel on tähtis roll õiglasemate võimaluste pakkumisel kõikidele ELi kodanikele.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond väljendab ELi solidaarsust inimestega, kes on kaotanud töökoha seoses maailmakaubanduse struktuurimuutuste või tehnoloogia arenguga. Selle eesmärk on aidata säilitada töökohti ja toetada inimesi uue töökoha leidmisel.

Tänased ettepanekud uue Euroopa Sotsiaalfondi, EGFi ning õigluse, õiguste ja väärtuste fondi kohta on osa komisjoni ettepanekutest ELi uue pikaajalise eelarve kohta, mille komisjon võttis vastu 2. mail 2018. Komisjoni ettepanek ESF+ kohta on tihedalt seotud ühissätete määruse ettepanekuga, mis võeti vastu 29. mail 2018 ning millega luuakse tegevusraamistik mitme ELi ühiselt hallatava fondi jaoks.

Lisateave

Teabekiri: Küsimused ja vastused uue sotsiaalfondi ja globaliseerumisega kohanemise fondi kohta aastateks 2021–2027

Teabekiri: Küsimused ja vastused õiguse, õiguste ja väärtuste fondi kohta

Teabeleht: ELi uus eelarve: Uus Euroopa Sotsiaalfond ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond

Euroopa Sotsiaalfondi veebisait

Pressiteade: Euroopa Sotsiaalfond tähistab 60. aastapäeva – kuus aastakümmet investeerimist inimestesse

Ühissätete määrus

Valdis Dombrovskis Twitteris

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Vera Jourovà Twitteris

Vytenis Andriukaitis Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse tasuta e-uudiskiri

 

IP/18/3923

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar