Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС: нов Европейски социален фонд, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и фонд „Правосъдие, права и ценности“

Брюксел, 30 май 2018 r.

Комисията предлага по-нататъшно укрепване на социалното измерение на Съюза в следващия дългосрочен бюджет на ЕС — с обновен Европейски социален фонд — Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) — и укрепен и по-ефективен Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).

В периода 2021—2027 г. Европейският социален фонд плюс ще разполага със 101,2 млрд. евро, а Европейският фонд за приспособяване към глобализацията — с 1,6 млрд. евро. И двата фонда са насочени към инвестиции в хората, като целта е да се гарантира, че те притежават нужните умения, за да се справят с предизвикателствата и промените на трудовия пазар, и да се приложи на практика европейският стълб на социалните права. Фонд „Правосъдие, права и ценности“ ще разполага с бюджет от 947 млн. евро за 7 години. Този фонд ще подпомага по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на принципите на правовата държава и взаимното доверие, и ще гарантира, че хората могат да се ползват от правата си.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и социалния диалог и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Тези предложения са резултат от фундаменталните въпроси, които задаваме след приемането на Бялата книга за бъдещето на Европа и последвалите я документи за размисъл: какъв Европейски съюз искаме, как ще го създадем и с какви средства? Нашите амбиции за една по-социална Европа са отразени изцяло: необходимо ни е финансиране от ЕС както за нашите политики за проактивна подкрепа на най-уязвимите хора в нашите общества, така и за да реагираме на последиците от глобализацията и цифровизацията.

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен каза: Европа иска да предостави възможности на хората. Ние преминаваме от думи към дела. Нашите нови, гъвкави и опростени социални фондове са насочени към инвестиции в хората, за да може те да разполагат с необходимите умения и със съвременна социална закрила, адаптирана към новите форми на труд, и за да се демонстрира солидарност с най-нуждаещите се. 

Витянис Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, отбеляза: Здравето е основна ценност, затова е логично, че бъдещият бюджет на ЕС предвижда включването на здравната програма в ЕСФ+ в рамките на клъстера на ценностите. Това ще доведе до нови и по-силни полезни взаимодействия с другите градивни елементи на европейския стълб на социалните права и ще даде възможност за по-добра координация на свързаните със здравеопазването инструменти. По този начин ще се подкрепят промоцията на здравето и профилактиката на болестите, ще се повишат ефективността, достъпността и устойчивостта на здравните системи, ще се намали неравнопоставеността в здравеопазването, а самото здравеопазване ще се подобри и ще стане по-безопасно, което е от полза за пациентите и обществото като цяло.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: С днешното предложение за нов фонд „Правосъдие, права и ценности“ гарантираме, че можем да окажем оптимална подкрепа за инициативи, поддържащи правата, ценностите и правовата държава в ЕС.
В период, когато европейските общества са изправени пред екстремизъм, радикализъм и разделение е по-важно от всякога да насърчаваме, укрепваме и защитаваме правосъдието, правата и ценностите на ЕС. НПО и гражданското общество играят решаваща роля в отстояването на тези европейски ценности. Същевременно трябва да окажем подкрепа на страните членки в съвместните ни усилия за подобряване на съдебното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие в нашето общо пространство на правосъдие.

 1. Европейски социален фонд плюс

Чрез Европейския социален фонд плюс ще се инвестира в хората и ще се подпомага реализирането на eвропейския стълб на социалните права. Това помага да се реагира на глобалните предизвикателства, да се поддържа социалната справедливост, а също така и да се повишава конкурентоспособността на Европа. Европейският социален фонд плюс ще бъде по-гъвкава и опростена версия на настоящия Европейски социален фонд, като в него се сливат редица съществуващи фондове и програми. Обединяването на ресурси ще позволи на ЕС и страните членки да предоставят по-цялостна и целенасочена подкрепа в отговор на предизвикателствата на трудовия пазар и в социалната сфера, пред които европейците са изправени в момента. Така например включването на подкрепата за най-нуждаещите се лица в ЕСФ+ ще бъде от полза за отговарящите на изискванията чрез по-добро съчетаване на материална помощ и цялостно социално подпомагане.

По-конкретно, в Европейския социален фонд плюс ще се слеят:

Основните характеристики на новия фонд са:

  • Отрежда се централно място на опасенията на гражданите и ключовите приоритети: в консултация с държавите членки ресурсите ще бъдат предоставяни за мерки в отговор на ключови политически приоритети и на опасенията на гражданите. Програмите по ЕСФ+ ще се концентрират по-специално върху предизвикателствата, установени в рамките на европейския семестър и европейския стълб на социалните права;
  • Акцент върху младежката безработица и социалното приобщаване: страните членки с високо равнище на млади хора, които не работят, не учат и не се обучават, ще трябва да отделят минимум 10 % от финансирането по ЕСФ+ за мерки в подкрепа на младежката заетост. Финансирането на европейската програма за умения от фонда ще продължи, като поне 25 % от финансирането по ЕСФ+ трябва да бъде предоставено за мерки за подпомагане на социалното приобщаване на най-нуждаещите се. ЕСФ+ също така ще подкрепя усилията на държавите членки за интегриране на законно пребиваващите граждани на страни извън ЕС в техните трудови пазари и общества, като акцентът ще е върху мерките в подкрепа на дългосрочната интеграция. По този начин той допълва фонд „Убежище, миграция и интеграция“, който подкрепя мерките за краткосрочна интеграция;
  • Намаляване на бюрокрацията: Комисията предлага в следващия дългосрочен бюджет на ЕС правилата да бъдат опростени, да има по-малко административни формалности и по-облекчен достъп до финансиране от различни източници за органите, гражданите и организациите, които получават подкрепа от ЕС;
  • Съобразена с конкретните нужди помощ за здравеопазването: здравният елемент ще бъде насочен към приоритетни области, където ползата от сътрудничеството на равнище ЕС е доказана: укрепване на подготвеността за трансгранични кризи, оказване на помощ на здравните органи на страните членки, цифровизиране на здравеопазването, подкрепа за здравното законодателство на равнище ЕС и засилване на трансграничното сътрудничество, например чрез европейските референтни мрежи в областта на редките и сложни заболявания.

2. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията след 2020 г.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ще бъде преразгледан, за да може да се използва по-ефективно в подкрепа на съкратени работници. В момента работниците могат да получат помощ от фонда само когато съкращението им се дължи на променящите се търговски модели или на последиците от финансовата и икономическата криза. Съгласно новите условия подкрепа ще може да се получава и при други причини за преструктуриране, например автоматизация, цифровизация и др., като се вземат предвид новите предизвикателства на трудовия пазар.

С новите правила ще бъде намален от 500 на 250 броят на съкратените работници, при който може да се кандидатства за помощ. Това ще даде възможност на повече работници да получат подкрепа. Други предложени промени са свързани с подобряване на процеса на мобилизиране, за да се опростят и ускорят процедурите. И накрая, равнището на съфинансиране от фонда, което в момента е 60 %, ще бъде изравнено с най-високите равнища на съфинансиране по ЕСФ+ за дадена страна членка. Това означава, че в някои случаи ЕС ще финансира по-голям дял от общите разходи.

3. Фонд „Правосъдие, права и ценности“ на ЕС

Комисията предлага нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който ще включва програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. Предложеният бюджет на фонда е 947 млн. евро за 7 години, като 642 млн. евро са за програмата „Права и ценности“ и 305 млн. евро — за програма „Правосъдие“.

В период, когато европейските общества са изправени пред екстремизъм, радикализъм и разделение е по-важно от всякога да насърчаваме, укрепваме и защитаваме правосъдието, правата и ценностите на ЕС. Тази програма например ще подпомага борбата с неравенството и дискриминацията, по-добрата защита на децата и подобряването на съдебното сътрудничество с цел по-ефективна борба с престъпността и тероризма. Фондът ще подпомага по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на принципите на правовата държава, взаимното признаване и взаимното доверие. Той ще подкрепи и подсили ключовата роля на неправителствените организации и гражданското общество за популяризирането, опазването и повишаването на осведомеността за общите ценности на ЕС и даването на гаранции, че хората могат да се ползват от своите права.

Създаването на нов фонд е стъпка към опростяване в сравнение с трите програми, действащи в момента. По-специално сферата на гражданството, по която в момента се вземат мерки по линия на две различни програми, ще бъде обхваната от новата програма „Права и ценности“.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Закъснения, подобни на тези в началото на текущия бюджетен период 2014—2020 г., биха означавали, че 100 000 финансирани от ЕС проекта няма да могат да започнат навреме; много хора, които се нуждаят от помощ, включително спешно материално и продоволствено подпомагане, ще трябва ненужно да чакат; обучения, мерки за повишаване на възможностите за заетост и действия за подобряване на качеството на основни услуги ще бъдат реализирани със закъснение, или училища няма да могат да изпълнят навреме новите си качествени програми за образование.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Европейският социален фонд е най-старият и основен инструмент на Европа за инвестиции в хората.
Той е създаден заедно с Римския договор през 1957 г. Днес той е важен двигател за създаването на работни места, насърчаването на по-добро образование, по-съвременни публични администрации и социално включване, и следователно инструмент за гарантиране на по-справедливи възможности за всички граждани.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е израз на солидарността на ЕС с европейските работници, които са изгубили работата си в резултат на съчетание от фактори — променящите се търговски модели и технологичните промени. Неговата цел е работниците да се задържат или интегрират повторно на трудовия пазар.

Днешните предложения във връзка с ЕСФ+, ЕФПГ и фонд „Правосъдие, права и ценности“ са част от предложенията на Комисията за дългосрочен бюджет на ЕС, приети от нея на 2 май 2018 г. Предложението на Комисията за ЕСФ+ е тясно свързано с приетото на 29 май 2018 г. предложение за Регламент за общоприложимите разпоредби, с който се установява рамката за действие на редица фондове на ЕС за споделено управление.

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори за новия Европейски социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в периода 2021—2027 г.

Информационна бележка: Въпроси и отговори за фонд „Правосъдие, права и ценности“

Информационен документ: Бюджет на ЕС за бъдещето: Европейски социален фонд плюс и Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Уебсайт на Европейския социален фонд

Съобщение за медиите: Европейският социален фонд отбелязва 60-ата си годишнина: 6 десетилетия на инвестиране в хората

Регламент за общоприложимите разпоредби

Следвайте Валдис Домбровскис в Twitter

Следвайте Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Следвайте Вера Йоурова в Twitter

Следвайте Витянис Андрюкайтис в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия

 

IP/18/3923

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar