Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN PRESSMEDDELANDE Antitrustärenden: Kommissionen föreskriver bindande skyldigheter för Antitrustärenden: Kommissionen föreskriver bindande skyldigheter för Gazprom för att möjliggöra fritt flöde av gas till konkurrensm

Bryssel den 24 maj 2018

Europeiska kommissionen har antagit ett beslut om att förplikta Gazprom att göra en rad åtaganden som undanröjer kommissionens konkurrensfarhågor och möjliggör ett fritt flöde av gas till konkurrensmässiga priser på Central- och Östeuropas gasmarknader, till nytta för de europeiska konsumenterna och företagen.

– Alla företag som bedriver verksamhet i EU måste följa EU:s konkurrensregler, oberoende av var företagen kommer ifrån. Dagens beslut undanröjer de hinder för ett fritt gasflöde i Central- och Östeuropa som Gazprom skapat. Men dessutom är vårt beslut också en skräddarsydd vägledning för hur Gazprom måste uppföra sig i framtiden. Det tvingar Gazprom att vidta konkreta åtgärder för att ytterligare integrera gasmarknaderna i regionen och bidra till en verklig inre energimarknad i EU. Och beslutet ger Gazproms kunder i Central- och Östeuropa ett effektivt verktyg för att se till att det pris de betalar är konkurrensmässigt.

Som alltid handlar det här inte om företagets flagg – det handlar om att uppnå resultat som bäst tjänar europeiska konsumenter och företag. Och fallet är inte avslutat med dagens beslut – nu börjar arbetet med att se till att Gazprom lever upp till sina åtaganden, säger Margrethe Vestager, EU:s kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor. '

Gazprom är den dominerande gasleverantören i ett antal länder i Central- och Östeuropa. I april 2015 sände kommissionen ett meddelande om invändningar till Gazprom. Där anges att kommissionen preliminärt anser att företaget bryter mot EU:s antitrustlagstiftning i sin övergripande strävan att dela upp gasmarknaderna längs nationella gränser i åtta medlemsstater (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern). Denna strategi kan ha gjort det möjligt för Gazprom att ta ut högre gaspriser i fem av dessa medlemsstater (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Polen).

Kommissionens beslut i dag sätter stopp för att Gazprom skakunna bete sig på detta sätt i framtiden. Dessutom tvingas Gazprom följa en detaljerad uppsättning regler som i hög grad kommer att ändra Gazproms arbetsmetoder på de central- och östeuropeiska gasmarknaderna:

 • Slut på avtalsmässiga hinder för ett fritt flöde av gas: Gazprom måste undanröja alla eventuella restriktioner för kunder att sälja gas vidare över gränserna.
 • Krav på förenkling av gasflödena till isolerade marknader: Gazprom ska möjliggöra gasflöden till och från delar av Central- och Östeuropa som fortfarande är isolerade från andra medlemsstater, i brist på sammanlänkningar, bland annat de baltiska staterna och Bulgarien.
 • En strukturerad metod för att säkerställa konkurrenskraftiga gaspriser: De berörda Gazprom-kunderna får ett effektivt verktyg för att kontrollera att deras pris avspeglar prisnivån på konkurrensmässiga västeuropeiska gasmarknader, särskilt på marknadsplatser för flytande gas.
 • Stopp för utnyttjande av dominans i gasförsörjningen: Gazprom får inte utnyttja några fördelar när det gäller gasinfrastruktur som företaget erhållit från kunder genom att utnyttja sin marknadsställning i gasförsörjningen.

Sammantaget undanröjer dessa skyldigheter kommissionens betänkligheter beträffande konkurrensen och uppnår kommissionens mål att möjliggöra fritt flöde av gas i Central- och Östeuropa till konkurrenskraftiga priser.

Kommissionen har därför beslutat att göra dessa krav rättsligt bindande för Gazprom (enligt artikel 9 i antitrustförordningen 1/2003).

Om ett företag bryter mot något av dessa krav kan kommissionen ålägga böter på upp till 10 % av företagets globala omsättning, utan att behöva bevisa att en överträdelse av EU:s antitrustregler ägt rum.

Men effektiv konkurrens på gasmarknaderna i Central- och Östeuropa är inte bara beroende av tillämpningen av EU:s konkurrensregler, utan även av investeringar i diversifierad gasförsörjning, målinriktad europeisk och nationell lagstiftning och korrekt genomförande av lagstiftningen. Det är därför en viktig prioritering för kommissionen att skapa en europeisk energiunion.

 

graph EN

 

Gazproms skyldigheter

För att undanröja kommissionens betänkligheter beträffande konkurrensen måste Gazprom uppfylla en rad krav som syftar till att säkerställa ett fritt flöde av gas till konkurrensmässiga priser i Central- och Östeuropa. Dessa krav på Gazprom kommer att vara i kraft i åtta år.

De avspeglar synpunkter från berörda parter i en marknadsundersökning som kommissionen lanserade i mars 2017 om en tidigare version av förslaget. Denna marknadsundersökning resulterade i ett stort antal svar från många olika berörda parter, bland annat regeringar, nationella konkurrensmyndigheter, gasgrossister, branschorganisationer och forskare, och bidrog till att göra de slutliga kraven entydiga och ändamålsenliga.

 

1)   Gazprom ska undanröja hindren för ett fritt flöde av gas i Central- och Östeuropa

Kommissionen var oroad över att Gazprom införde territoriella begränsningar i leveransavtalen med grossister och vissa industrikunder i alla åtta medlemsstater (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern). Dessa begränsningar omfattar exportförbud och klausuler som innebär att den upphandlade gasen måste användas på ett visst territorium (destinationsklausuler) och andra åtgärder som hindrar gränsöverskridande gasflöden.

Därför krävs det i kommissionens beslut att Gazprom avlägsnar alla sådana avtalsmässiga hinder för ett fritt flöde av gas på Central- och Östeuropas gasmarknader, oavsett om de omöjliggör gränsöverskridande försäljning eller bara gör den ekonomiskt mindre attraktiv. Gazprom får inte heller återinföra sådana klausuler i framtiden.

Dessutom måste Gazprom anpassa bestämmelserna i sina avtal om övervakning och mätning av gas i Bulgarien, som har isolerat den bulgariska gasmarknaden från angränsande EU:s gasmarknader. Detta kommer att innebära att kontrollen överförs från Gazprom till den bulgariska infrastrukturoperatören för gasöverföring. Efter marknadsundersökningen klargjorde Gazprom ett antal tekniska aspekter för att garantera att kravet skulle efterlevas till fullo.

Kraven kommer att undanröja alla avtalsmässiga hinder som skapats av Gazprom, som står i vägen för ett fritt flöde av gas i Central- och Östeuropa.

 

2)   Gazprom ska vidta aktiva åtgärder för att integrera gasmarknaderna i Central- och Östeuropa

För att gas i praktiken ska kunna flöda fritt i Central- och Östeuropa krävs det också transportinfrastruktur, som sammanlänkningar mellan nationella gasmarknader. Sådan infrastruktur finns redan i Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien. Däremot är infrastrukturen som ska förbinda Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen med angränsande gasmarknader i EU ännu inte tillräcklig. Detta begränsar Gazproms kunders möjligheter att sälja sin gas vidare till och från dessa länder, även om de har outnyttjad kapacitet.

Gazprom måste nu åtgärda avsaknaden av sammanlänkningar genom att ge berörda kunder möjlighet att leverera gas till och från dessa länder. Detta gäller i synnerhet kunder som har köpt gas som ursprungligen var avsedd för leverans till Ungern, Polen eller Slovakien. Dessa kan nu välja att i stället låta Gazprom leverera all gas eller delar av den till Bulgarien och/eller de baltiska staterna (och vice versa):

 • Swappar erbjuds till ett brett spektrum av Gazproms kunder: Gazprom ska göra detta alternativ tillgängligt för berörda kunder som har (eller kommer att ha) avtal om gasleveranser till vissa leveranspunkter i Central- och Östeuropa. I enlighet med marknadsundersökningen kommer detta att gälla avtal med en löptid på minst 18 månader. Mekanismen skulle inte fungera för kortare avtal, eftersom den kortast löptiden för gasleveranser till en ny leveranspunkt är tolv månader, förgångna av en fyra månaders uppsägningsperiod gentemot Gazprom.
 • Swappar i båda riktningarna, till och från isolerade marknader: Berörda Gazpromkunder kan be Gazprom leverera gasen till Baltikum eller Bulgarien i stället för till den ursprungligen överenskomna leveranspunkten (från Polen eller Slovakien till Baltikum och från Slovakien eller Ungern till Bulgarien). I enlighet med marknadsundersökningen kommer sådana swappar att bli möjliga i båda riktningar. Detta kommer att göra mekanismen effektivare och leda till en bättre integration av gasmarknaderna i Central- och Östeuropa.
 • Fasta och förutsägbara serviceavgifter för leverans: De avgifter Gazprom kan ta ut för denna tjänst är fasta och transparenta. I enlighet med marknadsundersökningen har de minskats markant så att mekanismen ska vara ekonomiskt attraktiv.
 • Flexibilitet för Gazproms kunder att utnyttja denna möjlighet: I enlighet med marknadsundersökningen kan Gazproms kunder utnyttja dessa möjligheter för mindre mängder gas (50 miljoner m³) och med kortare varsel (fyra månader).
 • Begränsade skäl för Gazprom att vägra att utföra en swap: I enlighet med marknadsundersökningen får Gazprom endast vägra att utföra swappen om det inte finns någon överföringskapacitet. Detta kommer att övervakas noga av en oberoende förvaltare.

Mekanismen möjliggör gasflöden till och från Baltikum och Bulgarien, som om det redan fanns sammanlänkningar med de angränsande EU-grannländerna. Därigenom får Gazpromkunderna möjlighet att söka nya affärsmöjligheter, innan sammanlänkningarna blir tillgängliga, vilket gagnar konsumenter och företag i Bulgarien och Baltikum.

 

3)   Gazprom har gått med på en strukturerad metod för att säkerställa konkurrenskraftiga gaspriser i Central- och Östeuropa i framtiden

Kommissionen befarade att Gazprom skulle ha kunnat ta ut högre priser i fem medlemsstater (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Polen).

Därför ger kommissionens beslut Gazpromkunder som har långtidskontrakt i dessa länder ett effektiv medel att kontrollera att de gaspriser de betalar från och med nu är konkurrensmässiga.

 • Kunder kan begära lägre pris om deras gaspris avviker från prisriktmärken på konkurrensmässiga västeuropeiska marknader: Gazproms kunder kommer att ha avtalsenlig rätt att begära ett lägre gaspris om det pris de betalar avviker från riktmärken på konkurrensmässiga marknader i väst, till exempel priserna på marknadsplatser för flytande gas. De kan utnyttja denna möjlighet med jämna mellanrum (vartannat år), med ytterligare en ”joker” vart femte år. I enlighet med marknadsundersökningen får befintliga kunder utnyttja denna rätt så snart kommissionens beslut trätt i kraft, och Gazprom måste dessutom erbjuda denna rätt till nya kunder.
 • Det nya gaspriset måste fastställas i enlighet med prisnivån på konkurrensutsatta gasmarknader i kontinentala Västeuropa: Det nya priset måste återspegla konkurrensmässiga marknader i kontinentala Västeuropa, till exempel priserna på marknadsplatser för flytande gas. I enlighet med marknadsundersökningen har dessa riktlinjer förbättrats avsevärt så att de uttryckligen hänvisar till prisnivåerna på gasmarknaderna i kontinentala Västeuropa, till exempel priserna vid de viktigaste marknadsplatserna för flytande gas, som TTF i Nederländerna och NCG i Tyskland. Det nya, lägre priset ska tillämpas retroaktivt från dagen för begäran om prisöversyn.
 • Skiljeförfarande om Gazprom inte följer beslutet inom en strikt tidsfrist: Om Gazprom och dess kunder inte kan komma överens om ett nytt pris inom 120 dagar kan tvisten hänskjutas till en skiljeman. Skiljemannen föreskriver sedan ett konkurrenskraftigt gaspris som tar full hänsyn till de ovan nämnda västeuropeiska riktmärkena. Dessutom måste skiljeförfaranden äga rum inom EU. Skiljedomstolar i EU är skyldiga att följa och tillämpa EU:s konkurrenslagstiftning. Kommissionen har rätt att intervenera som sakkunnig (Amicus curiae).

Detta kommer att säkerställa konkurrenskraftiga gaspriser i dessa regioner och förhindra att gaspriserna enligt oljeindexerade avtal avsevärt avviker från konkurrenskraftiga priserriktmärken i framtiden. Denna skyldighet gäller för alla avtal med en löptid på tre år eller längre, eftersom prisfarhågorna i detta fall endast är relevanta för långsiktiga avtal där förändringar över tiden kan leda till betydande avvikelser från konkurrensutsatta riktmärken.

 

4)   Undanröjande av krav som bygger på att Gazprom utnyttjar sin marknadsposition

Slutligen har kommissionen yttrat farhågor om att Gazprom utnyttjar sin dominerande marknadsställning för att skaffa sig fördelar i fråga om tillträde till eller kontroll av gasinfrastruktur. I meddelandet om invändningar gav kommissionen uttryck för farhågor i fråga om South Stream-projektet i Bulgarien och Yamal-ledningen i Polen.

 • När det gäller South Stream fastställs det i beslutet att Gazprom inte får utnyttja fördelar som företaget skaffat sig. Gazprom ska inte begära skadestånd från sina bulgariska partner på grund av avslutandet av South Stream-projektet. Detta påverkar inte huruvida ett sådant krav över huvud taget hade varit giltigt.
 • När det gäller Yamal-ledningen visade kommissionens undersökning att situationen inte kan ändras genom detta antitrustförfarande, eftersom gasrelationerna mellan Ryssland och Polen styrs av ett mellanstatligt avtal. I alla händelser har ett beslut av den polska energitillsynsmyndigheten i maj 2015 inte bekräftat misstankarna att Gazprom skulle ha hindrat den polska gasmarknaden vad gäller Yamal-ledningen. Tillsynsmyndigheten fann att Yamal-ledningens ägare, Europolgaz (som samägs av Gazprom) inte har möjlighet att fördröja eller blockera investeringar i ledningen. Alla investeringar, till exempel sådana som möjliggör flöden i omvänd riktning från Tyskland, har genomförts som planerat av den certifierade systemansvariga för överföringssystemen (Gaz-System).

För att slutligen bättre kunna hantera framtida mellanstatliga avtal har kommissionen lagt fram ett lagförslag om att mellanstatliga avtal om gas och olja blir föremål för föregående kontroll av kommissionen. Detta förslag har trätt i kraft under 2017.

Mer information om dagens beslut kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik i det offentliga ärenderegistret under ärendenummer AT.39816.

 

IP/18/3921

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos