Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kilpailunrajoitukset: Komissio asettaa Gazpromille sitovia velvoitteita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Keski- ja Itä-Euroopassa vapaa kaasunsiirto kilpailukykyiseen hintaan.

Bryssel 24. toukokuuta 2018

Euroopan komissio on antanut päätöksen, jolla Gazpromille asetetaan sitovia velvoitteita komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Sitoumukset mahdollistavat Keski- ja Itä-Euroopassa vapaan kaasunsiirron kilpailukykyiseen hintaan, mikä hyödyttää sekä eurooppalaisia kuluttajia että yrityksiä.

”Kaikkien EU:n alueella liiketoimintaa harjoittavien yritysten on noudatettava EU:n kilpailusääntöjä riippumatta siitä, mistä ne ovat kotoisin”, sanoi EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager. ”Tämänpäiväinen päätös poistaa Gazpromin toiminnan aiheuttamat esteet, jotka vaikeuttavat vapaata kaasunsiirtoa Keski- ja Itä-Euroopassa. Sen lisäksi komission päätös tarjoaa räätälöidyn säännöstön, jota voidaan soveltaa Gazpromin tulevaan toimintaan. Päätös velvoittaa Gazpromin edistämään aktiivisesti alueen kaasumarkkinoiden yhdentymistä ja helpottamaan todellisten energian sisämarkkinoiden luomista Eurooppaan.Se antaa Gazpromin asiakkaille Keski- ja Itä-Euroopassa myös tehokkaan välineen sen varmistamiseksi, että niiden maksama hinta on kilpailukykyinen.

Tässä päätöksessä ei ole kyse yrityksen alkuperämaasta, vaan sellaisen tuloksen saavuttamisesta, joka parhaiten palvelee eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten etua. Asia ei myöskään pääty tämänpäiväiseen päätökseen, vaan pikemminkin voidaan sanoa, että Gazpromin velvoitteiden täytäntöönpano alkaa tänään."

Gazprom on määräävässä asemassa oleva kaasuntoimittaja useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Komissio lähetti Gazpromille huhtikuussa 2015 väitetiedoksiannon, jossa se katsoi alustavasti, että yhtiö rikkoo EU:n kilpailusääntöjä noudattamalla strategiaa, jolla se pyrkii jakamaan kahdeksan EU-maan (Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro) kaasumarkkinat kansallisten rajojen mukaan. Strategian seurauksena Gazprom on mahdollisesti kyennyt veloittamaan kaasusta korkeampia hintoja viidessä EU-maassa (Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola ja Viro).

Komission tämänpäiväinen päätös lopettaa Gazpromin tällaisen toiminnan. Lisäksi siinä asetetaan Gazpromille yksityiskohtaiset säännöt, jotka muuttavat merkittävästi Gazpromin toimintatapaa Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinoilla. Näihin sääntöihin kuuluvat muun muassa:

 • Kaikkien sopimuksista johtuvien esteiden poistaminen vapaalta kaasunsiirrolta: Gazpromin on poistettava kaikki rajoitukset, jotka estävät sen asiakkaita jälleenmyymästä ostamaansa kaasua toiseen maahan.
 • Kaasunsiirron helpottaminen eristyneille markkinoille ja niiltä muualle: Gazpromin on mahdollistettava kaasunsiirto sellaisille Keski- ja Itä-Euroopan alueille (ja sieltä muihin maihin), jotka ovat edelleen eristyksissä muista EU-maista puutteellisten kaasuverkkoyhteyksien vuoksi. Eristyksissä oleviin maihin kuuluvat erityisesti Baltian maat ja Bulgaria.
 • Jäsennelty prosessi kaasun kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi: Gazpromin keski- ja itäeurooppalaisille asiakkaille annetaan tehokkaat keinot varmistaa, että niiden maksamat hinnat vastaavat kilpailuun perustuvaa hintatasoa Länsi-Euroopan kaasumarkkinoilla ja erityisesti kaasukaupan keskuksissa.
 • Määräävän markkina-aseman hyödyntämättä jättäminen kaasun toimitusmarkkinoilla: Gazprom ei voi käyttää kaasuinfrastruktuuria koskevia etuoikeuksia, jotka se on voinut saada asiakkailta hyödyntämällä määräävää markkina-asemaansa kaasutoimitusten alalla.

Näiden velvoitteiden avulla voidaan komission havaitsemat kilpailuongelmat ratkaista. Niillä saavutetaan komission asettamat tavoitteet vapaan kaasunsiirron varmistamisesta Keski- ja Itä-Euroopassa kilpailukykyiseen hintaan.

Tämän vuoksi komissio on päättänyt tehdä näistä velvoitteista (nk. sitoumuksista) Gazpromia oikeudellisesti sitovat (kilpailusääntöjen soveltamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisesti).

Jos yritys rikkoo näitä sitoumuksia, komissio voi määrätä sakon, jonka määrä on enintään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Komission ei tarvitse ennen sakon määräämistä todistaa, että yritys on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä.

Tehokas kilpailu Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinoilla edellyttää EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnan lisäksi investointeja kaasutoimitusten monipuolistamiseen, kohdennettua EU:n ja jäsenmaiden energialainsäädäntöä sekä säännösten asianmukaista täytäntöönpanoa. Sen vuoksi komission ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu Euroopan energiaunionin luominen.


graph EN 

 

Tarkemmat tiedot Gazpromin sitoumuksista

Komission esittämien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Gazpromin on noudatettava sitoumuksia, joilla pyritään varmistamaan Keski- ja Itä-Euroopassa vapaa kaasunsiirto kilpailukykyiseen hintaan. Gazpromia sitovat velvoitteet ovat voimassa 8 vuotta.

Velvoitteissa on otettu huomioon sidosryhmiltä markkinatestissä saatu palaute. Komissio käynnisti markkinatestin maaliskuussa 2017 ehdotuksensa aiemman version pohjalta. Markkinatestiin saatiin huomattava määrä vastauksia hyvin monenlaisilta sidosryhmiltä, kuten eri maiden julkisilta viranomaisilta, kansallisilta kilpailuviranomaisilta, kaasun tukkukauppiailta, teollisuuden järjestöiltä ja tiedeyhteisön edustajilta. Palaute auttoi selventämään lopullisia sitoumuksia ja varmistamaan niiden tehokkuuden.

 

1)   Gazpromin on poistettava vapaan kaasunsiirron esteet Keski- ja Itä-Euroopassa

Komissio on ollut huolestunut siitä, että Gazprom on asettanut alueellisia rajoituksia toimitussopimuksissa, joita se on tehnyt kaasun tukkukauppiaiden ja eräiden teollisuusasiakkaiden kanssa kahdeksassa EU:n jäsenmaassa (Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro). Tällaisia rajoituksia ovat muun muassa vientikielto ja ns. määräpaikkaa koskeva ehto, jonka mukaan toimitettu kaasu on käytettävä tietyllä alueella, sekä muut vastaavat toimenpiteet, jotka ovat estäneet rajat ylittävän kaasukaupan.

Komission päätös edellyttää, että Gazprom poistaa kaikki sopimuksista johtuvat esteet, jotka haittaavat vapaata kaasunsiirtoa Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinoilla täysin riippumatta siitä, estävätkö Gazpromin toimet kaasun myyntiä rajojen yli vai tekevätkö ne siitä vain taloudellisesti vähemmän houkuttelevaa. Gazprom ei myöskään saa sisällyttää tällaisia lausekkeita tuleviin sopimuksiin.

Gazpromin on myös mukautettava kaasun valvontaa ja mittauksia Bulgariassa koskevia sopimusmääräyksiä, jotka ovat eristäneet maan kaasumarkkinat lähellä olevista muista EU:n kaasumarkkinoista. Näin kaasunsiirtoinfrastruktuurista vastaava bulgarialainen operaattori saa valvottavakseen Gazpromin aiemmin valvomat kaasunsiirrot. Markkinatestin jälkeen Gazprom selvensi useita teknisiä seikkoja, joilla varmistetaan, että sitoumus on vaikutuksiltaan täysin kattava.

Nämä sitoumukset poistavat Gazpromin tekemiin sopimuksiin liittyvät esteet, jotka ovat vaikeuttaneet vapaata kaasunsiirtoa Keski- ja Itä-Euroopassa.

 

2)   Gazpromin on edistettävä aktiivisesti kaasumarkkinoiden yhdentymistä Keski- ja Itä-Euroopassa

Jotta vapaa kaasunsiirto toteutuisi Keski- ja Itä-Euroopassa, käytössä on oltava myös kaasunsiirtoon tarvittava infrastruktuuri. Tähän tarvitaan kaasuverkkoyhteyksiä, jotka liittävät kansalliset kaasumarkkinat toisiinsa. Tällainen infrastruktuuri on jo olemassa Puolassa, Slovakiassa, Tšekissä ja Unkarissa. Infrastruktuuria, joka yhdistäisi Bulgarian, Latvian, Liettuan ja Viron kaasumarkkinat lähellä oleviin muihin EU:n kaasumarkkinoihin, ei ole kuitenkaan vielä riittävästi käytettävissä. Tämä on heikentänyt Gazpromin asiakkaiden mahdollisuuksia myydä kaasua edelleen näihin maihin ja niistä muihin EU-maihin, vaikka niillä olisi käyttämätöntä kapasiteettia.

Gazprom ”korvaa” nyt kaasuverkkoyhteyksien puutteen tarjoamalla asiakkaille Keski- ja Itä-Euroopassa mahdollisuuden toimittaa kaasua näihin maihin ja niistä muihin maihin. Erityisesti asiakkaat, jotka ovat ostaneet kaasua toimitettavaksi alun perin Puolaan, Slovakiaan tai Unkariin, voivat pyytää, että Gazprom toimittaakin kaasun joko kokonaisuudessaan tai osittain Bulgariaan ja/tai Baltian maihin (ja päinvastoin):

 • Toimitusten muutosmahdollisuutta (”swap”) tarjottava useille Gazpromin asiakkaille: Gazpromin on tarjottava toimituskohteen vaihtomahdollisuutta Keski- ja Itä-Euroopan eri toimituspisteissä nykyisille ja uusille asiakkaille, joilla on kaasuntoimitussopimus Gazpromin kanssa. Markkinatestin jälkeen tämä koskee sopimuksia, joiden kesto on vähintään 18 kuukautta. Järjestely ei olisi toimiva lyhyempien sopimusten osalta, sillä kaasun siirtoa uuteen toimituskohteeseen koskevat sopimukset kattavat vähintään 12 kuukautta, ja Gazpromille asiasta on ilmoitettava 4 kuukautta aikaisemmin.
 • Kohdealue vaihdettavissa kumpaankin suuntaan (eristyneille markkinoille ja sieltä muualle): Eräillä Gazpromin asiakkailla on mahdollisuus pyytää, että niiden ostama kaasu toimitetaan Baltian maihin tai Bulgariaan alun perin sovittujen toimituspisteiden sijaan (Puolasta tai Slovakiasta Baltian maihin sekä Slovakiasta tai Unkarista Bulgariaan). Markkinatestin jälkeen toimituskohteen muuttaminen on mahdollista molempiin suuntiin. Tämä tehostaa järjestelmän toimintaa ja lisää Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinoiden yhdentymistä.
 • Kiinteät ja läpinäkyvät kaasutoimitusten palvelumaksut: Gazprom saa periä toimituspalveluista kiinteää ja läpinäkyvää palvelumaksua. Markkinatestin jälkeen palvelumaksuja alennettiin merkittävästi, jotta järjestely olisi taloudellisesti houkutteleva.
 • Gazpromin asiakkaille joustava mahdollisuus eri toimitusvaihtoehtojen käyttöön: Markkinatestin jälkeen Gazpromin asiakkaat voivat hyödyntää näitä vaihtoehtoja pienempiin kaasumääriin (50 miljoonaa m3) ja lyhyemmällä varoitusajalla (4 kuukautta).      
 • Gazprom voi kieltäytyä toimitusmuutoksista vain tarkkaan rajatuista syistä: Markkinatestin jälkeen Gazprom voi kieltäytyä toimituskohteen muuttamisesta vain, jos siirtokapasiteettia ei ole. Riippumaton uskottu mies seuraa tätä tiiviisti.

Tämä mekanismi mahdollistaa kaasunsiirrot Baltian maihin ja Bulgariaan sekä niistä muihin maihin ikään kuin kaasuverkkoyhteydet niiden naapurustossa olevien EU-maiden kanssa olisivat jo olemassa. Gazpromin asiakkaat voivat sen ansiosta hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Baltian maissa ja Bulgariassa jo ennen kuin maat yhdistävät kaasuverkkoyhteydet ovat käytettävissä. Tästä on hyötyä sekä kuluttajille että yrityksille.

 

3)   Gazprom sitoutuu jäsenneltyyn prosessiin kaasun kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi Keski- ja Itä-Euroopassa tulevaisuudessa

Komissiota on huolestuttanut se, että Gazprom on mahdollisesti kyennyt veloittamaan kaasusta korkeampia hintoja viidessä EU-maassa (Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola ja Viro).

Komission päätös antaa näissä maissa oleville Gazpromin asiakkaille, joilla on pitkäaikaisia (yli kolmivuotisia) sopimuksia, nyt tehokkaan välineen sen varmistamiseksi, että niiden maksama hinta on kilpailukykyinen:

 • Asiakkaat voivat vaatia alempaa hintaa, jos niiden maksama kaasun hinta poikkeaa kilpailuun perustuvista Länsi-Euroopan vertailuarvoista: Gazpromin asiakkailla on vastedes sopimukseen perustuva oikeus pyytää alhaisempaa kaasun hintaa, jos niiden maksama hinta poikkeaa kilpailuun perustuvista Länsi-Euroopan vertailuarvoista, mukaan lukien kaasukauppakeskushinnat. Asiakkaat voivat käyttää tätä mahdollisuutta säännöllisin väliajoin (kahden vuoden välein), minkä lisäksi niillä on joka viides vuosi lisämahdollisuus vaatia hinnantarkistusta. Markkinatestin jälkeen Gazpromin nykyiset asiakkaat voivat käyttää tätä oikeutta välittömästi komission päätöksen jälkeen, ja Gazpromin on tarjottava sitä myös uusille asiakkailleen.
 • Kaasun uuden hinnan on vastattava kilpailuun perustuvaa hintatasoa Länsi-Euroopan kaasumarkkinoilla: Uuden hinnan on oltava Länsi-Euroopan kaasumarkkinoiden hinnan vertailuarvojen mukainen, mukaan lukien kaasukauppakeskushinnat. Markkinatestin jälkeen tätä ohjeistusta parannettiin merkittävästi, ja siihen sisällytettiin nimenomainen viittaus kilpailuun perustuvaan hintatasoon Länsi-Euroopan kaasumarkkinoilla, mukaan lukien Länsi-Euroopan tärkeimpien kaasukauppakeskusten (TTF Alankomaissa ja NCG Saksassa) hinnat. Uutta alhaisempaa hintaa sovelletaan takautuvasti hinnan tarkistuspyyntöpäivästä alkaen.
 • Asia alistetaan välimiesmenettelyyn, jos Gazprom ei hyväksy asiakkaan pyyntöä tiukan määräajan puitteissa: Jos Gazprom ja sen asiakas eivät pääse sopimukseen uudesta kaasun hinnasta 120 päivän kuluessa, riita voidaan viedä välimiesmenettelyyn. Välimies määrää tämän jälkeen kilpailuun perustuvat Länsi-Euroopan vertailuarvot täysin huomioon ottavan kaasun hinnan. Välimiesmenettelyn on tapahduttava EU:n alueella. EU:ssa toimivien välimiesoikeuksien on noudatettava ja sovellettava EU:n kilpailulainsäädäntöä. Komissiolla on oikeus osallistua asian käsittelyyn ulkopuolisena asiantuntijana (amicus curiae).

Näin varmistetaan kilpailukykyinen kaasun hinnoittelu Keski- ja Itä-Euroopassa ja se, että öljyindeksoitujen pitkäaikaisten sopimusten kaasun hinnat eivät tulevaisuudessa merkittävästi poikkea kilpailuun perustuvista vertailuarvoista. Velvoite koskee sopimuksia, joiden kesto on vähintään 3 vuotta. Tämä johtuu siitä, että hintakysymykset ovat relevantteja vain pitkäaikaisten sopimusten osalta, joissa kehitys voi ajan myötä johtaa merkittäviin poikkeamiin kilpailuun perustuvista vertailuarvoista.

 

4)   Määräävään markkina-asemaan perustuvista vaatimuksista luopuminen

Komissiota on huolettanut myös se, että Gazprom on hyödyntänyt määräävää markkina-asemaansa kaasun toimitusmarkkinoilla saadakseen etuoikeuksia, jotka koskevat kaasuinfrastruktuuriin pääsyä tai sen hallintaa. Väitetiedoksiannossa mainittiin tältä osin ongelmallisiksi South Stream -kaasuputkihanke Bulgariassa ja Yamal-putkihanke Puolassa.

 • South Stream -kaasuputkihankkeen osalta päätös tekee selväksi, että Gazprom ei vastedes hyödy saamistaan etuoikeuksista. Gazprom ei vaadi bulgarialaisilta kumppaneiltaan vahingonkorvausta sen jälkeen, kun South Stream -hanke päätetään. Tämä ei vaikuta kysymykseen siitä, olisivatko tällaiset vaatimukset olleet alun perinkään perusteltuja.
 • Yamal-putkihankkeen osalta komission tutkimuksessa selvisi, että nyt tarkasteltavana oleva kilpailusääntöjen rikkomista koskeva menettely ei muuta tilannetta, sillä Puola ja Venäjä ovat tehneet kaasunsiirtoa koskevista suhteistaan hallitustenvälisen sopimuksen. Puolan energia-alan sääntelyviranomaisen toukokuussa 2015 tekemä päätös ei myöskään vahvistanut väitteitä siitä, että Gazprom olisi sulkenut pääsyn Puolan kaasumarkkinoille Yamal-putkihankkeen yhteydessä. Sääntelyviranomainen totesi, että Yamal-kaasuputkiston omistaja Europolgaz (jonka yhtenä omistajana on Gazprom), ei ole voinut viivästyttää tai estää investointeja kaasuputkeen: sertifioitu siirtoverkonhaltija (Gaz-System) on suunnitelmien mukaisesti toteuttanut kaikki investoinnit, kuten ne, jotka mahdollistavat käänteisen virtauksen Saksasta.

Jotta tulevat hallitustenväliset sopimukset voitaisiin ottaa paremmin huomioon, komissio on esittänyt säädösehdotuksen, jonka mukaan kaikki kaasua ja öljyä koskevat hallitustenväliset sopimukset olisi toimitettava etukäteen komission arvioitaviksi. Tämä ehdotus tuli voimaan vuonna 2017.

Lisätietoa tämänpäiväisestä päätöksestä on saatavilla komission kilpailun pääosaston verkkosivustolla julkisessa asiarekisterissä numerolla AT.39816.

 

IP/18/3921

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos