Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Monopolidevastane võitlus: komisjon kehtestab Gazpromile siduvad kohustused, et võimaldada konkurentsivõimelise hinnaga gaasitarnete vaba liikumine Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudel

Brüssel, 24. mai 2018

Euroopa Komisjon on võtnud vastu otsuse, millega kehtestatakse Gazpromile kohustused komisjoni tõstatatud konkurentsiprobleemide lahendamiseks ning võimaldatakse konkurentsivõimelise hinnaga gaasitarnete vaba liikumine Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudel Euroopa tarbijate ja ettevõtete huvides.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager ütles: „Kõik Euroopas tegutsevad ettevõtjad peavad sõltumata oma päritoluriigist järgima Euroopa konkurentsieeskirju. Tänane otsus kõrvaldab Gazpromi püstitatud tõkked, mis takistavad gaasitarnete vaba liikumist Kesk- ja Ida-Euroopas. Lisaks sellele annab meie otsus Gazpromile edaspidiseks täpsed tegutsemisjuhised. Otsusega kohustatakse Gazpromi astuma positiivseid samme, et veelgi paremini integreerida piirkonna gaasiturge ja aidata Euroopas luua tõelist energia siseturgu.Gazpromi klientidele Kesk- ja Ida-Euroopas antakse tõhus vahend, millega tagatakse, et nad maksavad konkurentsipõhist hinda.

Nagu alati, nii ei ole seegi kord oluline, millisest riigist on ettevõte pärit, vaid püütakse saavutada tulemus, mis vastab kõige paremini Euroopa tarbijate ja ettevõtjate huvidele. See juhtum ei lõpe täna tehtud otsusega. Pigem algab täna Gazpromi kohustuste täitmine."

Gazprom on peamine gaasitarnija mitmes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Komisjon esitas 2015. aasta aprillis Gazpromile vastuväited. Nendes avaldati komisjoni esialgne seisukoht, et äriühing on rikkunud ELi konkurentsieeskirju, püüdes oma üldstrateegiaga piki riigipiire üksteisest eraldada gaasiturge kaheksas liikmesriigis (Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris). See strateegia võis võimaldada Gazpromil nõuda kõrgemat gaasihinda viies nimetatud liikmesriigis (Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis ja Poolas).

Tänane komisjoni otsus teeb lõpu Gazpromi sellisele teguviisile. Samuti kehtestatakse sellega Gazpromile üksikasjalikud eeskirjad, mis muudavad märkimisväärselt seda, kuidas ta tegutseb Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudel.

 • Vabasid gaasivooge tõkestavad lepingulised takistused tuleb kaotada: Gazprom peab kõrvaldama kõik klientidele kehtestatud piirangud, mis takistavad neil gaasi muudesse riikidesse edasi müüa.
 • Kohustus lihtsustada gaasitarneid isoleeritud turgudele ja isoleeritud turgudelt: Gazprom võimaldab gaasitarned nendesse Kesk- ja Ida-Euroopa piirkondadesse, mis on võrkudevahelise ühenduse puudumise tõttu muudest liikmesriikidest endiselt eraldatud, nimelt Balti riikidesse ja Bulgaariasse.
 • Konkurentsivõimeliste gaasihindade tagamiseks tuleb kehtestada struktureeritud protsess: Gazpromi asjaomastele klientidele antakse tõhus vahend, mis võimaldab neil tagada, et nende gaasihind kajastab konkureerivate Lääne-Euroopa gaasiturgude hinnataset, eelkõige vedelgaasibörside hindu.
 • Valitsevat seisundit gaasitarnete turul ei tohi ära kasutada: Gazprom ei või mõjutada tarbijaid, kasutades gaasitaristul põhinevatest eelistest tulenevat turupositsiooni.

Need kohustused koos pakuvad lahenduse komisjoni tõstatatud konkurentsiprobleemidele ning nendega saavutatakse tema eesmärk tagada konkurentsivõimelise hinnaga gaasitarnete vaba liikumine Kesk- ja Ida-Euroopas.

Seetõttu on komisjon otsustanud muuta need kohustused Gazpromi jaoks õiguslikult siduvaks (vastavalt ELi konkurentsimääruse nr 1/2003 artiklile 9).

Kui äriühing mõnda võetud kohustust ei täida, siis võib komisjon määrata trahvi, mis moodustab kuni 10% äriühingu käibest kogu maailmas, ilma et peaks tõendama ELi konkurentsieeskirjade rikkumist.

Üldisemalt ei sõltu tulemuslik konkurents Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudel üksnes ELi konkurentsieeskirjade täitmise tagamisest, vaid ka investeerimisest gaasitarnete mitmekesistamiseks ning sihipäraste energiaalaste õigusaktide vastuvõtmisest ja nende nõuetekohasest rakendamisest Euroopa ning liikmesriikide tasandil. Seepärast on komisjoni prioriteediks Euroopa energialiidu ülesehitamine.

 

graph ET

 

Gazpromi kohustuste üksikasjad

Komisjoni tõstatatud konkurentsiprobleemide lahendamiseks peab Gazprom täitma kohustused, mille eesmärk on tagada konkurentsivõimelise hinnaga gaasitarnete vaba liikumine Kesk- ja Ida-Euroopas. Gazprom peab neid kohustusi täitma kaheksa aastat.

Kohustuste aluseks on sidusrühmadelt turutesti tulemusel saadud tagasiside. Komisjon algatas turutesti 2017. aasta märtsis, kui koostati ettepaneku varasemat versiooni. Turutestile saadi märkimisväärne arv vastuseid paljudelt eri sidusrühmadelt, sealhulgas valitsustelt, liikmesriikide konkurentsiasutustelt, gaasi hulgimüüjatelt, valdkonna organisatsioonidelt ja teadlastelt. Vastused aitasid kaasa lõplike kohustuste tulemuslikkuse selgitamisele ja tagamisele.

 

1)   Gazprom peab kõrvaldama gaasitarnete vaba liikumise takistused Kesk- ja Ida-Euroopas

Komisjon tundis muret, et Gazprom on kaheksas liikmesriigis (Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris) tegutsevate hulgimüüjate ja mõnede tööstustarbijatega sõlmitud tarnelepingutega kehtestanud territoriaalsed piirangud. Nende piirangute hulka kuuluvad ekspordikeelud ja klauslid, millega nõutakse, et ostetud gaasi kasutatakse konkreetsel territooriumil (sihtkohaklauslid), ja muud meetmed, millega takistati piiriüleseid gaasitarneid.

Vastusena nõutakse komisjoni otsuses, et Gazprom kõrvaldaks Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudelt kõik vabasid gaasivooge tõkestavad lepingulised takistused, sõltumata sellest, kas need muudavad piiriülese müügi võimatuks või kõigest rahaliselt vähem tasuvaks. Gazprom kohustub samuti hoiduma selliste klauslite taaskehtestamisest tulevikus.

Lisaks sellele peab Gazprom kohandama oma lepingute sätteid, mis käsitlevad gaasi tarbimise jälgimist ja mõõtmist Bulgaarias ning millega on Bulgaaria gaasiturg eraldatud naabruses asuvate ELi liikmesriikide gaasiturgudest. Selle tulemusena läheb kontroll Gazpromilt üle Bulgaaria gaasi ülekandesüsteemi haldurile. Pärast turutesti täpsustas Gazprom paljusid tehnilisi elemente, et tagada kohustuse tulemuslik täitmine.

Need kohustused kõrvaldavad Gazpromi loodud lepingulised takistused, mis takistavad gaasitarnete vaba liikumist Kesk- ja Ida-Euroopas.

 

2)   Gazprom peab võtma aktiivseid meetmeid Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgude integreerimiseks

Selleks et Kesk- ja Ida-Euroopas oleks võimalik gaasitarnete vaba liikumine, peab gaasi transportimiseks olema ka asjakohane taristu, täpsemalt võrkudevahelised ühendused, mis ühendavad liikmesriikide gaasiturge. Kõnealune taristu on olemas Poolas, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris. Kuid praegu puudub piisav taristu, mis ühendaks Bulgaariat, Eestit, Leedut ja Lätit naabruses asuvate ELi liikmesriikide gaasiturgudega. See piirab Gazpromi klientide võimalusi müüa gaasi edasi nendesse riikidesse ja nendest riikidest, seda isegi juhul, kui neil on vaba maht.

Gazprom „asendab“ nüüd puuduvad võrkudevahelised ühendused ja annab asjaomastele klientidele võimaluse tarnida gaasi nendesse riikidesse ja nendest riikidest. Eelkõige kliendid, kes on gaasi ostnud algselt Poolasse, Slovakkiasse või Ungarisse tarnimiseks, võivad valida võimaluse, et Gazprom tarniks selle kas täielikult või osaliselt Bulgaariasse ja/või Balti riikidesse (ja vastupidi).

 • Paljudele Gazpromi klientidele pakutavad vahetustehingud: Gazprom peab tegema selle võimaluse kättesaadavaks asjaomastele klientidele, kes on sõlminud (või kes kavatsevad sõlmida) gaasitarnelepingu gaasi tarnimiseks teatavasse tarnekohta Kesk- ja Ida-Euroopas. Pärast turutesti kehtib see vähemalt 18 kuulise kestusega lepingute kohta. Mehhanismi ei saaks kohaldada lühemate lepingute suhtes, sest gaasitarne minimaalne kestus uude tarnekohta on 12 kuud, millele eelneb neljakuuline etteteatamisaeg, et Gazpromi teavitada.
 • Mõlemasuunalised vahetustehingud (isoleeritud turgudele ja isoleeritud turgudelt): Gazpromi klientidel on võimalus nõuda, et Gazprom tarniks nende gaasi algselt kokku lepitud tarnekoha asemel Balti riikidesse või Bulgaariasse (Poolast või Slovakkiast Balti riikidesse ja Slovakkiast või Ungarist Bulgaariasse). Pärast turutesti on sellised vahetustehingud võimalikud mõlemal suunal. Nii muutub mehhanism tõhusamaks ning tulemuseks on Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgude parem integratsioon.
 • Tarnete eest tasutakse fikseeritud ja läbipaistvat tasu: tasu, mida Gazprom võib selle teenuse eest võtta, on fikseeritud ja läbipaistev. Pärast turutesti alandati tasusid märkimisväärselt, et muuta mehhanism rahaliselt tasuvaks.
 • Gazpromi klientide jaoks ette nähtud paindlikkus selle võimalus kasutamisel: pärast turutesti võivad Gazpromi kliendid kasutada seda võimalust väiksemate gaasikoguste korral (50 miljonit m3) ja lühema etteteatamisajaga (neli kuud).      
 • Gazpromil on piiratud põhjused vahetustehingust keeldumiseks: pärast turutesti võib Gazprom vahetustehingust keelduda ainult siis, kui puudub ülekandevõimsus. Seda jälgib hoolega sõltumatu usaldusisik.

Mehhanism võimaldab gaasitarnete liikumist Balti riikidest ja Bulgaariast nii, nagu võrkudevahelised ühendused naabruses asuvate ELi liikmesriikidega oleksid juba olemas. See võimaldab Gazpromi klientidel otsida uusi ärivõimalusi juba enne seda, kui võrkudevahelised ühendused muutuvad kättesaadavaks. Sellest saavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad Bulgaarias ja Balti riikides.

 

3)   Gazprom kohustub kehtestama struktureeritud protsessi, et tagada tulevikus Kesk- ja Ida-Euroopas konkurentsipõhised gaasihinnad

Komisjon tundis muret selle pärast, et Gazprom võis nõuda kõrgemat hinda viies liikmesriigis (Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis ja Poolas).

Komisjoni otsusega antakse Gazpromi pikaajalise lepinguga klientidele nendes riikides tõhus vahend, mis tagab neile tulevikus konkurentsivõimelise gaasihinna.

 • Tarbijad võivad nõuda madalamat hinda, kui nende gaasihind erineb konkurentsipõhistest Lääne-Euroopa võrdlusnäitajatest: Gazpromi tarbijatele antakse lepingupõhine õigus nõuda madalamat gaasihinda, kui nende makstav gaasihind erineb konkurentsipõhistest Lääne-Euroopa võrdlusnäitajatest, sealhulgas hinnast vedelgaasibörsidel. Nad võivad seda võimalust kasutada sagedaste ajavahemike järel (iga kahe aasta järel) ja neil on lisavõimalus iga viie aasta järel. Pärast turutesti saavad praegused kliendid kasutada seda võimalust kohe pärast komisjoni otsust ja Gazprom peab pakkuma seda võimalust ka uutele klientidele.
 • Uus gaasihind tuleb määrata kooskõlas konkureerivate Lääne-Euroopa mandriosa gaasiturgude hinnatasemega: uus hind peab kajastama konkureerivaid Lääne-Euroopa mandriosa võrdlushindu, sealhulgas hindu vedelgaasibörsidel. Pärast turutesti täiustati neid juhiseid oluliselt, et need viitaksid sõnaselgelt konkureerivate Lääne-Euroopa mandriosa gaasiturgude hinnatasemele, sealhulgas hindadele Mandri-Euroopa olulisimatel vedelgaasibörsidel (TTF Madalmaades ja NCG Saksamaal). Uut madalamat hinda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates hinna läbivaatamise taotluse esitamise kuupäevast.
 • Vahekohtumenetlus juhul, kui Gazprom ei nõustu range tähtaja jooksul: Kui Gazprom ja tema tarbijad ei jõua uues hinnas kokkuleppele 120 päeva jooksul, võib vaidluse lahendamiseks pöörduda vahekohtusse. Vahekohtunik kehtestab siis konkurentsivõimelise gaasihinna, mille määramisel võetakse täielikult arvesse eespool nimetatud Lääne-Euroopa võrdlusnäitajaid. Vahekohtumenetlus peab toimuma ELis. Vahekohtud ELis peavad järgima ja kohaldama ELi konkurentsiõigust. Komisjonil on õigus menetlusse sekkuda ja esitada amicus curiae seisukohti.

Nii tagatakse konkurentsipõhised gaasihinnad kõnealustes piirkondades ja välditakse edaspidi naftahinna alusel indekseeritud lepingute kohaste gaasihindade märkimisväärset erinevust konkurentsipõhistest võrdlushindadest. See kohustus kehtib vähemalt 3aastase või pikema kestusega lepingute kohta, sest hinnaprobleemid on seotud ainult pikaajaliste lepingutega, mille korral aja jooksul toimuvad muudatused võivad viia märkimisväärsete erinevusteni konkurentsipõhistest võrdlushindadest.

 

4)   Turupositsiooni ärakasutamisel põhinevatest nõudmistest loobumine

Komisjon oli seisukohal, et Gazprom on ära kasutanud oma valitsevat seisundit gaasitarnete turul, et saada gaasitaristule ligipääsuga või selle üle kontrolli saavutamisega seotud eeliseid. Vastuväidetes rõhutati kahtlusi seoses South Streami gaasijuhtme projektiga Bulgaarias ja Jamali torujuhtmega Poolas.

 • Seoses South Streami torujuhtmega tehakse otsuses selgeks, et Gazprom ei saa kasu saadud eelistest. Gazprom loobub kahjutasude nõudmisest oma Bulgaaria partneritelt seoses South Streami torujuhtme projekti lõpetamisega. See kohustus ei sõltu asjaolust, kas sellised nõuded oleksid põhjendatud või mitte.
 • Komisjoni uurimise tulemusena on selgunud, et Jamali torujuhtmega seotud olukorda ei saa käesoleva kartellimenetluse käigus muuta, sest gaasitarneid käsitlevaid suhteid Poola ja Venemaa vahel reguleeritakse valitsustevahelise kokkuleppega. 2015. aasta mais Poola energeetikasektorit reguleeriva asutuse tehtud otsuses ei kinnitatud väiteid, et Gazprom piirab pääsu Poola gaasiturule seoses Jamali torujuhtmega. Reguleeriv asutus leidis, et Jamali torujuhtme omanik Europolgaz (mille kaasomanik on Gazprom) ei saa pidurdada ega takistada torujuhtmesse investeeringute tegemist. Kõik investeeringud, nt need, mis võimaldavad vastassuunavooge Saksamaalt, on sertifitseeritud ülekandeteenuse operaator (Gaz-System) teinud kavakohaselt.

Selleks et tulevaste valitsustevaheliste kokkulepetega paremini toime tulla, on komisjon esitanud seadusandliku ettepaneku kohaldada gaasi- ja naftatarneid käsitlevate valitsustevaheliste kokkulepete sõlmimise eel nende suhtes komisjoni kontrolli. See ettepanek jõustus 2017. aastal.

Lisateave täna tehtud otsuse kohta on kättesaadav komisjoni konkurentsipoliitika veebisaidil, avalikus registris numbri AT.39816 all.

 

IP/18/3921

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos