Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten – regional utveckling och sammanhållning efter 2020

Strasbourg den 29 maj 2018

I EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 föreslår kommissionen en modernisering av sammanhållningspolitiken som är EU:s viktigaste investeringspolitik och ett av unionens mest konkreta uttryck för solidaritet.

EU:s ekonomi håller på att återhämta sig, men det krävs fler investeringar för att överbrygga de kvarvarande klyftorna mellan och inom medlemsländerna. Med en budget på 373 miljarder euro[1] för 2021–2027 kan den framtida sammanhållningspolitiken bidra till att minska skillnaderna. Resurserna kommer även i fortsättningen att gå till regioner som bäst behöver komma i fatt resten av EU. Politiken kommer också fortsätta att fungera som en stark direktlänk mellan EU och dess regioner och städer.

– Under nästa årtionde kommer sammanhållningspolitiken att hjälpa alla regioner att modernisera sin industri och investera i innovation och övergången till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vårt förslag kommer dessutom att ytterligare bidra till ett företagsvänligt klimat i EU som ger goda förutsättningar för tillväxt, investeringar och nya jobb.

– I dag föreslår vi en sammanhållningspolitik för alla regioner som inte lämnar någon i sticket, säger regionalkommissionär Corina Creţu. Vi har gjort den flexiblare för att anpassa oss till nya prioriteringar och bättre skydda våra invånare. De enklare reglerna kommer att gagna alla, från småföretag och entreprenörer till skolor och sjukhus som får bättre tillgång till finansiering.

Här är de viktigaste nyheterna i kommissionens förslag till en moderniserad sammanhållningspolitik:

1. Fokus på viktiga investeringsprioriteringar där EU-insatser kan ge bäst resultat. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden kommer framför allt att investera i innovation, stöd till småföretag, digital teknik och modernisering av industrin. De kommer också att inrikta sig på övergången till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi och klimatåtgärder i enlighet med Parisavtalet.

2. En sammanhållningspolitik för alla regioner och en mer skräddarsydd strategi för regionalutveckling

 • Investeringar i alla regioner: Regioner som fortfarande släpar efter när det gäller tillväxt eller inkomst – framför allt i Syd- och Östeuropa – kommer även i fortsättningen att få omfattande EU-stöd. Genom sammanhållningspolitiken kommer EU att fortsätta att investera i alla regioner, eftersom många av dem – också i rikare medlemsländer – kämpar för att förändra industrin, bekämpa arbetslösheten och hävda sig i den globaliserade ekonomin.
 • En skräddarsydd strategi: Sammanhållningspolitiken omfattar tre kategorier av regioner: mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner. Målet är att minska skillnaderna och hjälpa låginkomst- och lågtillväxtregioner att komma i fatt. Därför är BNP per capita fortfarande det viktigaste kriteriet för fördelningen av anslag. Men nya kriterier ska bättre spegla verkligheten – ungdomsarbetslöshet, låga utbildningsnivåer, klimatförändringar och mottagande och integration av migranter.
 • Lokal förankring: Sammanhållningspolitiken för 2021–2027 är ett uttryck för ett EU som ger regionerna egenmakt genom att stödja lokala utvecklingsstrategier. De lokala och regionala myndigheterna kommer att få större inflytande i förvaltningen av EU-medel och en ökad medfinansiering kommer att förstärka egenansvaret för EU-finansierade projekt i regioner och städer.

3. Färre, tydligare och enklare regler och flexiblare ramar

 • Enklare tillgång till EU-medel: Kommissionen vill förenkla reglerna i EU:s nästa långtidsbudget för att minska byråkratin och lätta upp kontrollerna för företag och entreprenörer som får EU-stöd.
 • Enhetligt regelverk: Ett enhetligt regelverk ska gälla för sju EU-fonder som genomförs i samarbete med medlemsländerna (”delad förvaltning”), vilket kommer att göra livet lättare för dem som förvaltar programmen. Det kommer också att underlätta samverkan mellan t.ex. sammanhållningsfonderna och Asyl- och migrationsfonden i arbetet med att ta fram lokala strategier för att integrera migranter. De nya reglerna ger också större möjligheter till samverkan med andra EU-instrument. Medlemsländerna kan till exempel välja att överföra en del av sina sammanhållningsmedel till det nya programmet InvestEU.
 • Anpassning till behoven: Med de nya reglerna kombineras också den stabilitet som krävs för långsiktig investeringsplanering och en viss flexibilitet för att kunna hantera oförutsedda händelser. En halvtidsöversyn kommer att avgöra om man behöver ändra programmen under finansieringsperiodens sista två år och om resurser kan omfördelas inom programmen.

4. En starkare koppling till den europeiska planeringsterminen för ett bättre företagsklimat i Europa. Kommissionen vill stärka kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och den ekonomiska planeringsterminen för att skapa ett tillväxt- och företagsvänligt klimat i Europa där man kan dra nytta av både EU:s och medlemsländernas investeringar fullt ut. Det här starkare sammanhållningspolitiska stödet till strukturreformer kommer att säkra full komplementaritet och samordning med det nya, stärkta reformstödprogrammet.

Vad händer nu?

För att öka öppenheten presenterade EU-kommissionen den 2 maj för första gången sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget i både löpande och fasta priser 2018. Av samma skäl publicerar kommissionen också i dag anslagen till sammanhållningspolitiken per medlemsland både i löpande och fasta priser 2018 (se bilaga).

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen så att EU-medlen kan börja ge resultat så fort som möjligt.

Likadana förseningar som i början av den nuvarande budgetperioden 2014–2020 skulle innebära att 100 000 EU-finansierade projekt inte kan starta i tid, att många skolor med renoveringsbehov får vänta i några månader till, att leveransen av medicinsk utrustning till sjukhusen försenas eller att småföretagen tvingas planera investeringar utan säkerhet.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Läs mer

Regional utveckling och sammanhållning efter 2020: frågor och svar

Rättsakter och faktablad:

 • Regional utveckling och sammanhållning – det nya regelverket i korthet
 • En mer skräddarsydd strategi för regionala behov
 • Enklare och flexiblare regler för sammanhållningspolitiken
 • En starkare koppling till den europeiska planeringsterminen och EU:s ekonomiska styrning
 • Fler möjligheter till samverkan mellan EU-fonder

Läs mer om EU:s nästa långtidsbudget

 

BILAGA

Anslag till sammanhållningspolitiken för 2021–2027

För att öka öppenheten presenterade EU-kommissionen den 2 maj för första gången sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget i både löpande och fasta priser 2018. Av samma skäl publicerar kommissionen också alla relevanta siffror för de olika utgiftsprogrammen i både löpande och fasta priser 2018.

 

 

 

[1] Löpande priser – med beaktande av inflationen.

IP/18/3885

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar