Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: regionalni razvoj in kohezijska politika po letu 2020:

Strasbourg, 29. maja 2018

Komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, s katero Unija najbolj konkretno izraža svojo solidarnost.

Gospodarstvo EU dobro okreva, vendar so potrebne dodatne naložbe, da bi se odpravile trdovratne razlike med državami članicami in znotraj njih. Prihodnja kohezijska politika se bo v ta namen zavezala nameniti 373 milijard evrov[1] za obdobje 2021–2027. Sredstva bodo še naprej usmerjena v regije, ki najbolj zaostajajo za preostalo EU. Hkrati bo kohezijska politika ostala močna, neposredna povezava med EU ter njenimi regijami in mesti.

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „V naslednjem desetletju bo kohezijska politika vsem regijam pomagala posodobiti industrijo ter vlagati v inovacije in v prehod na nizkoogljično, krožno gospodarstvo. Poleg tega bo naš predlog še dodatno prispeval k podjetjem prijaznemu okolju v Evropi, saj bo oblikoval ugodne pogoje za rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Danes predlagamo kohezijsko politiko, ki je namenjena vsem regijam in nikogar ne pušča ob strani. Poskrbeli smo za večjo prožnost te politike, da se bo lahko prilagajala novim prioritetam in bolje zaščitila naše državljane. Poleg tega smo poenostavili pravila, da bodo imeli vsi, od malih podjetij in podjetnikov do šol in bolnišnic, lažji dostop do sredstev.“

Glavne značilnosti predloga Komisije za modernizirano kohezijsko politiko so opisane v nadaljevanju.

1. Osredotočenost na ključne naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže najboljše rezultate: večina sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada bo namenjena inovacijam, podpori za mala podjetja, digitalnim tehnologijam in modernizaciji industrije. Sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju prehoda na nizkoogljično, krožno gospodarstvo in boju proti podnebnim spremembam, s čimer se bo uresničeval Pariški sporazum.

2. Kohezijska politika, ki upošteva potrebe vseh regij in vključuje bolj prilagojen pristop k regionalnemu razvoju

 • Naložbe v vseh regijah: regije, ki še vedno zaostajajo v smislu rasti ali dohodkov – večinoma gre za regije v južni in vzhodni Evropi – bodo tudi v prihodnje deležne pomembne podpore EU. Kohezijska politika pa bo še naprej vlagala v vseh evropskih regijah, saj se mnoge med njimi, tudi v bogatejših državah članicah, srečujejo s težavami pri izvedbi industrijske tranzicije, boju proti brezposelnosti in uveljavljanju v globaliziranem gospodarstvu.
 • Prilagojen pristop: kohezijska politika ohranja 3 vrste regij: manj razvite regije, regije v prehodu in bolj razvite regije. Pri zmanjševanju razlik in podpiranju razvoja regij z nizkimi dohodki in nizko rastjo bo BDP na prebivalca še naprej najpomembnejše merilo za dodeljevanje sredstev. Poleg tega bodo nova merila omogočila, da se bolje upošteva dejansko stanje na terenu – brezposelnost mladih, nizka izobrazbena stopnja, podnebne spremembe ter sprejem in vključevanje migrantov.
 • Vodenje na lokalni ravni: kohezijska politika za obdobje 2021–2027 pomeni Evropo, ki opolnomoča, saj spodbuja strategije lokalnega razvoja, ki jih vodi lokalno prebivalstvo. Lokalni, mestni in ozemeljski organi bodo bolj vključeni v upravljanje sredstev EU, s povečanimi stopnjami sofinanciranja pa se bo v regijah in mestih povečal čut odgovornosti za projekte, ki jih financira EU.

3. Manj pravil, ki so jasnejša in preprostejša, ter prožnejši okvir

 • Poenostavitev dostopa do sredstev: Komisija za naslednji dolgoročni proračun EU predlaga poenostavitev pravil, kar bo pomenilo manj birokracije ter manj zahtevne postopke nadzora za podjetja in podjetnike, ki so upravičeni do podpore EU.
 • Enotni pravilnik: sedem skladov EU, ki se izvajajo v partnerstvu z državami članicami (s tako imenovanim deljenim upravljanjem), bo zdaj urejenih z enotnim sklopom pravil, s čimer se bo občutno olajšalo delo tistih, ki upravljajo programe, financirane iz skladov EU. Poleg tega bodo ta enotna pravila omogočila sinergije, na primer med sredstvi kohezijske politike ter Skladom za migracije in azil, kadar bo šlo za razvoj lokalnih strategij za vključevanje migrantov. Ta okvir omogoča tudi učinkovitejše povezave z drugimi sredstvi iz nabora proračunskih orodij EU. Države članice se bodo na primer lahko odločile za prenos nekaterih svojih sredstev iz naslova kohezijske politike v program InvestEU.
 • Prilagajanje potrebam: novi okvir poleg tega združuje stabilnost, ki je potrebna za dolgoročno načrtovanje naložb, z ustrezno stopnjo prožnosti, ki omogoča odziv na nepredvidene dogodke. Na podlagi vmesnega pregleda se bo ugotovilo, ali so potrebne spremembe programov za zadnji dve leti obdobja financiranja, in mogoče bodo omejene prerazporeditve sredstev znotraj programov, financiranih iz skladov EU.

4. Okrepljena povezava z evropskim semestrom, da bi se izboljšalo naložbeno okolje v Evropi: Komisija predlaga okrepitev povezave med kohezijsko politiko in evropskim semestrom, s čimer bi se ustvarila rast in podjetjem prijazno okolje v Evropi. Tako bi se uresničil celoten potencial tako naložb EU kot tudi nacionalnih naložb. S to večjo podporo kohezijske politike strukturnim reformam se bo zagotovilo popolno dopolnjevanje in usklajevanje z novim, okrepljenim programom za podporo strukturnim reformam.

Nadaljnji koraki

Evropska komisija je 2. maja prvič doslej predložila svoj predlog za novi dolgoročni proračun EU v tekočih in stalnih cenah iz leta 2018 ter s tem poskrbela za preglednost brez primere. Podobno danes objavlja tudi nacionalne dodelitve sredstev kohezijske politike za države članice v tekočih in stalnih cenah iz leta 2018 (glej prilogo).

Hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih je ključnega pomena, da bi lahko sredstva EU čim prej začela dajati konkretne rezultate.

Če bi prišlo do zamud, podobnih tistim na začetku tekočega proračunskega obdobja 2014–2020, se 100 000 projektov, ki jih financira EU, ne bi moglo začeti izvajati pravočasno. To pomeni, da bi številne šole morale čakati na obnovitvena dela, ki jih potrebujejo, da bi bila medicinska oprema v bolnišnice dobavljena z zamudo in da bi morala podjetja načrtovati naložbe brez potrebne gotovosti.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Več informacij

Regionalni razvoj in kohezijska politika po letu 2020: Vprašanja in odgovori

Pravna besedila in informativni pregledi:

 • Regionalni razvoj in kohezija: novi okvir na kratko
 • Bolj prilagojen pristop k regionalnemu razvoju
 • Preprostejši in prožnejši okvir za kohezijsko politiko
 • Okrepljena povezava z evropskim semestrom in gospodarskim upravljanjem Unije
 • Več priložnosti za sinergije znotraj proračuna EU

Več informacij o prihodnjem proračunu EU najdete tukaj.

 

PRILOGA

Dodelitve sredstev kohezijske politike za obdobje 2021–2027

Komisija je 2. maja prvič doslej predložila svoj predlog za novi dolgoročni proračun EU v tekočih in stalnih cenah iz leta 2018 ter s tem poskrbela za preglednost brez primere. Podobno objavlja tudi vse ustrezne podatke za različne programe porabe v tekočih in stalnih cenah iz leta 2018.

visual 

 

 

[1] V tekočih cenah – ob upoštevanju inflacije.

IP/18/3885

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar