Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС: регионалното развитие и политиката на сближаване след 2020 г.

Страсбург, 29 май 2018 r.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. Комисията предлага да се модернизира политиката на сближаване — основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза.

Икономиката на ЕС се възстановява, но са необходими допълнителни инвестиции за преодоляване на запазващите се различия в страните членки и между тях. Бъдещата политика на сближаване, която разполага с бюджет от 373 млрд. евро[1] за поети задължения за периода 2021—2027 г., има достатъчен инвестиционен капацитет, за да помогне за преодоляване на тези различия. Ще продължи насочването на ресурсите към регионите, които трябва да положат най-много усилия, за да се изравнят с останалата част на ЕС. Същевременно политиката на сближаване ще продължи да играе ролята на силна и пряка връзка между ЕС и неговите региони и градове.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: През следващото десетилетие политиката на сближаване ще помогне на всички региони да модернизират индустрията си и да инвестират в иновации и в прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика. Освен това нашето предложение ще допринесе за още по-благоприятна бизнес среда в Европа чрез създаването на необходимите условия за растеж, създаване на работни места и инвестиции.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: Днес предлагаме политика на сближаване за всички региони, при която никой не е забравен. Направихме така, че тя да бъде по-гъвкава, да се адаптира към новите приоритети и да защитава по-добре нашите граждани. Също така опростихме правилата и това ще бъде от полза за всички — от малки предприятия и предприемачи до училища и болници, чийто достъп до средствата ще бъде улеснен.

Основните характеристики на предложението на Комисията за модернизирана политика на сближаване са:

1. Акцент върху ключовите инвестиционни приоритети, във връзка с които ЕС е в най-добра позиция да постигне резултати: Преобладаващата част от инвестициите в рамките на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд ще бъдат за иновации, подкрепа за малките предприятия, цифрови технологии и модернизиране на промишлеността. Освен това ще бъдат предоставени средства за прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика и борбата с изменението на климата, като по този начин ще бъдат постигнати резултати по Парижкото споразумение.

2. Политика на сближаване за всички региони и по-индивидуализиран подход към регионалното развитие:

 • Инвестиции във всички региони: Регионите, които все още изостават по отношение на растежа или доходите — те се намират предимно в Южна и Източна Европа — ще продължат да получават значителна помощ от ЕС. Чрез политиката на сближаване ще продължи да се инвестира във всички региони, тъй като много от тях в цяла Европа, включително и в по-богати страни членки, изпитват трудности при извършването на индустриален преход, борбата с безработицата и отстояването на позициите си в глобализираната икономика;
 • По-индивидуализиран подход: В рамките на политиката на сближаване се запазват трите категории региони: по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно развити региони. За да се намалят неравенствата и да се помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж да наваксат изоставането си, БВП на глава от населението остава водещият критерий при разпределянето на средствата. Въвеждат се и нови критерии, за да се отчетат по-добре реалностите по места — младежка безработица, ниско равнище на образование, изменение на климата и приемане и интегриране на мигранти.
 • На местно равнище: Политиката на сближаване за 2021—2027 г. е израз на една Европа, която дава възможности, като подкрепя местните стратегии за развитие. Местните, градските и териториалните органи ще участват по-активно в управлението на средствата от ЕС, а повишените равнища на съфинансиране ще засилят усещането за съпричастност на регионите и градовете към финансираните от ЕС проекти.

3. По-малко, по-ясни, по-кратки правила и по-гъвкава рамка:

 • Опростяване на достъпа до финансиране: Комисията предлага в следващия дългосрочен бюджет на ЕС правилата да бъдат опростени, за да има по-малко административни формалности и по-облекчени процедури за контрол на предприятията и предприемачите, които се възползват от финансиране от ЕС;
 • Единна нормативна уредба: За седемте фонда на ЕС, управлявани в партньорство със страните членки (съгласно принципа за „споделено управление“), вече важи единна нормативна уредба — очаква се това да облекчи дейността на мениджърите на програми по фондовете на ЕС. Това ще улесни и полезното взаимодействие — например между фондовете по политиката на сближаване и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ — при разработването на местни стратегии за интеграция на мигрантите. Рамката също така създава условия за по-ефективни връзки с други фондове от инструментариума на бюджета на ЕС; например страните членки могат да решат да прехвърлят част от ресурсите си по политиката на сближаване във фонда InvestEU.
 • Адаптиране към нуждите: Освен това в новата рамка стабилността, необходима за дългосрочно планиране на инвестициите, е съчетана с точно необходимото равнище на гъвкавост, за да се реагира ефективно на непредвидени събития. Чрез междинен преглед ще се определи дали са необходими промени в програмите за последните две години от периода на финансиране, като ще бъдат възможни малки трансфери на ресурси в рамките на програмите по фондовете на ЕС.

4. По-силна връзка с европейския семестър, за да се подобри инвестиционната среда в Европа: Комисията предлага засилване на връзката между политиката на сближаване и европейския семестър, за да се създаде благоприятна за растежа и предприятията среда в Европа, така че да може да се реализира пълният потенциал на инвестициите на равнище ЕС и на международно равнище. Тази по-силна подкрепа на политиката на сближаване за структурните реформи ще гарантира пълно взаимно допълване и координация с новата, подобрена Програма за подкрепа на структурните реформи.

Следващи стъпки

В условията на безпрецедентна прозрачност на 2 май Европейската комисия представи за пръв път своето предложение за нов дългосрочен бюджет на ЕС в текущи и постоянни цени за 2018 г. Днес Комисията също така публикува разпределението по държави на средствата по политиката на сближаване както в текущи, така и в постоянни цени за 2018 г. (вж. приложението).

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места чрез фондовете на ЕС.

Закъснения, подобни на тези в началото на текущия бюджетен период 2014—2020 г., биха означавали, че 100 000 финансирани от ЕС проекта няма да могат да започнат навреме; много училища, които се нуждаят от ремонт, ще трябва да чакат; медицинско оборудване ще бъде доставено със закъснение в болници или пък малки предприятия ще трябва да планират инвестициите си в условия на несигурност.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

За повече информация

Регионалното развитие и политиката на сближаване след 2020 г.: въпроси и отговори

Правни текстове и информационни документи:

 • Регионално развитие и сближаване новата рамка накратко
 • По-индивидуализиран подход към регионалното развитие
 • По-опростена и по-гъвкава рамка за политиката на сближаване
 • Засилване на връзката с европейския семестър и икономическото управление на Съюза
 • Повече възможности за полезни взаимодействия в бюджета на ЕС

Повече информация за бюджета на ЕС за бъдещето е достъпна тук

 VISUAL

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разпределение на средствата по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

В условията на безпрецедентна прозрачност на 2 май Комисията представи за пръв път своето предложение за нов дългосрочен бюджет на ЕС в текущи и постоянни цени за 2018 г. Комисията също така публикува всички съответни данни за различните разходни програми както в текущи, така и в постоянни цени за 2018 г.

 

 

 

[1] Текущи цени — отчитане на инфлацията.

IP/18/3885

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar