Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

2019 års EU-budget: EU-kommissionen föreslår en budget som fokuserar på kontinuitet och resultat – för tillväxt, solidaritet och säkerhet.

Bryssel den 23 maj 2018

Kommissionen lägger i dag fram sitt förslag till EU:s budget för 2019. Den uppgår till 166 miljarder euro i åtagandebemyndiganden, vilket motsvarar en ökning med 3 % jämfört med 2018, och investerar i en starkare och mer motståndskraftig europeisk ekonomi, samtidigt som den främjar solidariteten och säkerheten på båda sidor om EU:s gränser.

Denna budget är den sjätte i EU:s nuvarande långtidsbudget för perioden 2014–2020, och styrs av de begränsningar som föreskrivs i denna. Syftet är att optimera finansieringen för redan existerande program och nya initiativ, och att främja det europeiska mervärdet i linje med Juncker-kommissionens prioriteringar.

– Vi föreslår en ambitiös budget som fortsätter att stödja våra prioriteringar, till exempel i fråga om investeringar, sysselsättning, ungdomar, migration, solidaritet och säkerhet. Budgeten ska också ge europeiskt mervärde för allmänheten. Vi behöver stabilitet för EU, och jag ser fram emot en överenskommelse med parlamentet och rådet så snart som möjligt, säger EU-kommissionären Günther H. Oettinger, med ansvar för budgeten och personalfrågor.

Förslaget är baserat på grundförutsättningen att Förenade kungariket, efter landets frånträde den 30 mars 2019, fortsätter att bidra till och delta i genomförandet av EU:s budget fram till slutet av 2020 som om den vore en medlemsstat.

Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera budgetförslaget. Tidigare denna månad lade kommissionen fram sitt förslag för en pragmatisk och moderna långtidsbudget för perioden 2021–2027.

Främja den europeiska ekonomin

Utgifterna för att främja ekonomisk tillväxt kommer att uppgå till totalt nästan 80 miljarder EUR i åtaganden för 2019. Detta inbegriper ökningar för ett antal flaggskeppsinitiativ:

 • 12,5 miljarder euro (+8,4 % jämfört med 2018) för forskning och innovation inom Horisont 2020, inklusive 194 miljoner euro för det nya gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem.

 • 2,6 miljarder euro till utbildning inom Erasmus + (+10,4 % jämfört med 2018).

 • 3,8 miljarder euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) (+36,4 % jämfört med 2018) för infrastrukturnät.

 • Ytterligare 233,3 miljoner euro för ungdomssysselsättningsinitiativet för att hjälpa ungdomar i regioner där ungdomsarbetslösheten är hög ska kompletteras med medel från Europeiska socialfonden.

  Kommissionen förväntar sig att de sammanhållningspolitiska programmen för 2014–2020 ska ha nått marschfart 2019, efter positiva signaler i slutet av förra året, med en finansiering på 57 miljarder euro (+ 2,8 % jämfört med 2018), och finansieringen av jordbrukspolitiken ligger kvar på nästan 60 miljarder euro (+ 1,2 % jämfört med 2018).

Säkerheten inom och utanför EU:s gränser

Trots begränsningarna i EU:s långtidsbudget för 2014–2020, använder sig kommissionen av all möjlig flexibilitet i budgeten för att se till att frågor rörande migration och gränskontroll ägnas särskild uppmärksamhet även i år:

 • Reform av det gemensamma asylsystemet för att säkerställa en mer effektiv, rättvis och human asylpolitik.

 • Nytt in- och utresesystem för att förstärka gränsförvaltningen.

 • Förstärkning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska unionens asylbyrå och andra organ som arbetar med gränsförvaltning och viseringsfrågor.

 • Ytterligare 1,5 miljarder euro till faciliteten för flyktingar i Turkiet för att fortsätta att tillhandahålla livsmedel, utbildning och bostäder för dem som flyr krigen i Syrien och på andra håll (ytterligare 500 miljoner euro kommer att tillhandahållas redan inom den nuvarande budgeten för 2018, och därför föreslår kommissionen också att ändra denna).

 • Genomförandet av två viktiga initiativ: Partnerskapsramen med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan och Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration.

Stöd till nya initiativ

Samtidigt som man konsoliderar tidigare ansträngningar inbegriper detta budgetförslag även stöd för nya initiativ:

 • 103 miljoner euro för den europeiska solidaritetskåren, vilket skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands.

 • 11 miljoner euro för skapandet av en europeiskt arbetsmarknadsmyndighet, som kommer att bidra till rättvis rörlighet för arbetskraft på den inre marknaden och underlätta samarbetet mellan de nationella myndigheterna.

 • 40 miljoner euro för utbyggnad av stödprogrammet för strukturreformer, med fokus på genomförandet av strukturreformer i medlemsstaterna.

 • 245 miljoner euro för inrättandet av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram för att stödja den europeiska försvarsindustrin och främja utvecklingen mot en europeisk försvarsunion.

 • 150 miljoner euro för att förstärka insatserna mot jordbävningar, skogsbränder och andra katastrofer i Europa genom en reserv av civilskyddskapacitet på EU-nivå, inklusive utrustning och team; rescEU.

 • 5 miljoner euro har avsatts för inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten för att lagföra gränsöverskridande brottslighet, inbegripet bedrägeri, penningtvätt och korruption. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att skydda enskilda och företag mot it-angrepp.

Bakgrund

Budgetförslaget 2019 omfattar två belopp för varje program som ska finansieras – åtaganden och betalningar. Åtaganden är den finansiering som kan avtalas i kontrakt under ett visst år. Betalningar är de belopp som faktiskt betalas ut. Förslag till EU:s budget för 2019 uppgår till 166 miljarder euro i åtaganden (+3 % jämfört med 2018) och 149 miljarder euro i betalningsbemyndiganden (+3 % jämfört med 2018).

Generellt sett är EU:s budget främst en investeringsbudget. Den uppgår till omkring 1 % av EU:s BNI och svarade för omkring 2 % av alla offentliga utgifter i EU. Den syftar till att komplettera nationella budgetar och genomföra prioriteringar som alla EU-länder har kommit överens om.

De artiklar som Förenade kungariket och EU:s förhandlare kommit överens om i utkastet till avtalet om utträde, om den ekonomiska uppgörelsen, föreskriver att Förenade kungariket fortsätter att bidra till och delta i genomförandet av unionens budget som om det vore en ordinarie medlemsstat under övergångsperioden [1]. Därför läggs 2019 års budgetförslag fram på dessa grunder.

Läs mer

 

[1] Utkast till avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, TF50 (2018) 35, 19.3.2018.

IP/18/3870

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar