Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting 2019: Commissievoorstel mikt op continuïteit en resultaten – voor groei, solidariteit en veiligheid

Brussel, 23 mei 2018

De Commissie heeft vandaag de ontwerpbegroting voor 2019 voorgesteld. Een budget van 166 miljard euro, 3% meer dan in 2018, moet het mogelijk maken te investeren in een sterkere en veerkrachtigere Europese economie met meer solidariteit en veiligheid aan beide zijden van de buitengrenzen van de EU.

Het is de zesde begroting binnen het meerjarig financieel kader van de EU voor de periode 2014-2020, en valt binnen de daarvoor afgesproken grenzen. Zij moet de financiering van bestaande programma's en nieuwe initiatieven optimaliseren en meer Europese toegevoegde waarde creëren voor de prioriteiten van de Commissie-Juncker.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken, zei bij deze gelegenheid: "We stellen een ambitieuze begroting voor om onze prioriteiten te blijven ondersteunen, met name op het gebied van investeringen, banen, jongeren, migratie, solidariteit en veiligheid, en een Europese toegevoegde waarde te leveren voor de Europese burger. Wat we nodig hebben is stabiliteit voor de EU, en ik hoop dan ook zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met het Parlement en de Raad."

In haar voorstel gaat de Commissie ervan uit dat het Verenigd Koninkrijk, nadat het op 30 maart 2019 de EU heeft verlaten, nog tot eind 2020 blijft bijdragen aan de EU-begroting en zal meewerken aan de uitvoering ervan, alsof het nog een lidstaat was.

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen dit voorstel nu samen bespreken. Eerder deze maand heeft de Commissie haar voorstel op tafel gelegd voor een pragmatische en moderne langetermijnbegroting voor de periode 2021-2027.

Een stimulans voor de Europese economie

Speciaal om de economische groei te bevorderen wordt in 2019 een bedrag van bijna 80 miljard euro uitgetrokken. Er komt onder andere meer geld voor een paar toonaangevende programma's:

 • 12,5 miljard euro (+8,4% t.o.v. 2018) voor innovatie en onderzoek in het kader van Horizon 2020, inclusief 194 miljoen euro voor een nieuwe Europese gemeenschappelijke onderneming voor high performance computing;

 • 2,6 miljard euro voor onderwijs onder Erasmus+ (+10,4% t.o.v. 2018);

 • 3,8 miljard euro voor infrastructuur onder de Connecting Europe Facility (CEF) (+36,4% t.o.v. 2018);

 • 233,3 miljoen euro voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief om jongeren te helpen in regio's met een hoge werkloosheid, in combinatie met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

  Gezien de bemoedigende signalen eind vorig jaar verwacht de Commissie dat de programma's voor het cohesiebeleid 2014-2020 in 2019 met 57 miljard euro (+2,8% t.o.v. 2018) op kruissnelheid zullen blijven, en dat de financiering voor het landbouwbeleid met zo'n 60 miljard euro (+1,2% t.o.v. 2018) stabiel zal blijven.

Veiligheid binnen en buiten de grenzen van de EU

Binnen de beperkingen van de Europese langetermijnbegroting voor 2014-2020 benut de Commissie de maximale flexibiliteit om migratie en grensbeheer ook dit jaar bijzondere aandacht te geven:

 • hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor een efficiënter, eerlijker en humaner asielbeleid;

 • een nieuw inreis-uitreissysteem voor een beter grensbeheer;

 • versterking van de Europese grens- en kustwacht, het EU-asielagentschap en andere instanties voor grens- en visumzaken;

 • 1,5 miljard euro extra voor de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije om iedereen die oorlogsgeweld in Syrië of elders ontvlucht, voedsel, onderwijs en huisvesting te kunnen blijven bieden (binnen de lopende begroting voor 2018 wil de Commissie hiervoor ook al 500 miljoen euro extra uittrekken, en daarom vraagt zij om een wijziging van die begroting);

 • uitvoering van twee belangrijke initiatieven: het partnerschapskader met derde landen binnen de Europese migratieagenda en het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) om de oorzaken van migratie bij de wortel aan te pakken.

Steun voor nieuwe initiatieven

Met deze begroting wil de Commissie niet alleen de voorbije inspanningen consolideren, maar ook nieuwe initiatieven steunen:

 • 103 miljoen euro voor het Europees Solidariteitskorps, dat jongeren de kans biedt om in eigen land of in het buitenland mee te werken aan vrijwilligers- en andere projecten;

 • 11 miljoen euro voor de oprichting van een Europese arbeidsautoriteit die moet toezien op een eerlijk verloop van de arbeidsmobiliteit binnen de interne markt, en de samenwerking tussen de nationale instanties moet vereenvoudigen;

 • 40 miljoen euro om het steunprogramma voor structurele hervormingen uit te breiden en toe te spitsen op de tenuitvoerlegging van zulke hervormingen in de lidstaten;

 • 245 miljoen euro voor het opzetten van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie om de Europese defensiesector te ondersteunen en stappen te zetten in de richting van een Europese defensie-unie;

 • 150 miljoen euro voor de vorming van een reservecapaciteit voor civiele bescherming in de EU, waaronder apparatuur en "rescEU"-teams, die kunnen worden ingezet bij aardbevingen, bosbranden en andere rampen in Europa;

 • 5 miljoen euro voor de oprichting van het nieuwe Europees openbaar ministerie voor de vervolging van internationale criminaliteit, inclusief fraude, witwaspraktijken en corruptie. Er zullen extra maatregelen worden genomen om bedrijven en particulieren te beschermen tegen cyberaanvallen.

Achtergrond

De ontwerpbegroting 2019 bevat twee bedragen voor elk programma: vastleggingskredieten en betalingskredieten. Onder "vastleggingen” worden de bedragen verstaan waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; de “betalingskredieten” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. De ontwerpbegroting 2019 voor de EU beloopt volgens het Commissievoorstel 166 miljard euro aan vastleggingskredieten (+3% t.o.v. 2018) en 149 miljard euro aan betalingskredieten (+3% t.o.v. 2018).

De EU-begroting is vooral een investeringsbegroting. Met de begroting, die overeenkomt met zo'n 1% van het bbp van de EU en ongeveer 2% van alle overheidsuitgaven in de EU, wil de EU de nationale begrotingen aanvullen en investeren in prioriteiten waar alle leden van de EU het over eens zijn.

Volgens de financiële bepalingen van het ontwerpakkoord dat de Britse onderhandelaars met de EU hebben bereikt, zal het Verenigd Koninkrijk in de overgangsfase "blijven bijdragen en deelnemen aan de uitvoering van de jaarlijkse begrotingen van de Unie" alsof het land nog steeds onderdeel uitmaakt van de EU[1]. Daar is de Commissie bij de begroting voor 2019 dus ook van uitgegaan.

Meer informatie

 

[1]Ontwerpovereenkomst inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, TF50 (2018) 35 van 19 maart 2018.

IP/18/3870

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar