Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio 2019: komission talousarvioesityksen keskiössä jatkuvuus ja tulosten aikaansaaminen kasvun, solidaarisuuden ja turvallisuuden edistämiseksi

Bryssel 23. toukokuuta 2018

Komissio on tänään tehnyt esityksen EU:n varainhoitovuoden 2019 talousarvioksi. Uuden talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat 166 miljardia euroa. Määrä on 3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Keskeistä komission esityksessä ovat investoinnit Euroopan talouden vahvistamiseen ja sen häiriönsietokyvyn parantamiseen sekä solidaarisuuden ja turvallisuuden edistäminen EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Kyseessä on järjestyksessä kuudes nykyisen, vuodet 2014–2020 kattavan rahoituskehyksen puitteissa tehty talousarvioesitys, ja siinä noudatetaan rahoituskehyksessä vahvistettuja enimmäismääriä. Talousarvioesityksellä pyritään optimoimaan nykyisten ohjelmien ja useiden uusien aloitteiden rahoitus sekä edistämään eurooppalaisen lisäarvon luomista. Esitys perustuu puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin johtaman komission asettamiin poliittisiin painopisteisiin.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komissaarin Günther H. Oettingerin mukaan komissio ehdottaa kunnianhimoista talousarviota, jolla jatketaan komission asettamien painopisteiden tukemista ja jossa korostetaan erityisesti investointeja, työllisyyttä, nuorisoa, muuttoliikettä, solidaarisuutta ja turvallisuutta. ”Talousarvioesityksellä pyritään luomaan lisäarvoa EU:n kansalaisille ja aikaansaamaan tarvittavaa vakautta EU:ssa. Toivon, että pääsemme parlamentin ja neuvoston kanssa mahdollisimman pian sopimukseen talousarvioesityksestä”, Oettinger lisäsi.

Komission esityksessä on oletettu, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa maksujen suorittamista EU:n talousarvioihin ja osallistuu niiden toteuttamiseen vuoden 2020 loppuun asti aivan kuin se olisi yhä jäsenvaltio, vaikka se eroaa unionista 30. maaliskuuta 2019.

Tämän jälkeen Euroopan parlamentti ja EU-maat keskustelevat talousarvioesityksestä. Aiemmin tässä kuussa komissio esitti vuodet 2021–2027 kattavaa, käytännöllistä ja nykyaikaista rahoituskehystä koskevan ehdotuksensa.

Euroopan talouden tukeminen

Talousarvioesityksessä ehdotetaan, että talouskasvua tuetaan vuonna 2019 lähes 80 miljardin euron maksusitoumusmäärärahoilla. Tähän sisältyy useiden lippulaivaohjelmien määrärahojen lisääminen:

 • 12,5 miljardia euroa (+8,4 % verrattuna vuoteen 2018) tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 -ohjelmassa, josta on tarkoitus myöntää myös 194 miljoonaa euroa uutta Euroopan suurteholaskennan yhteisyritystä varten;

 • 2,6 miljardia euroa koulutukseen Erasmus+-ohjelmassa (+10,4 % verrattuna vuoteen 2018);

 • 3,8 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa -välineeseen (+36,4 % verrattuna vuoteen 2018) infrastruktuuriverkkoja varten;

 • 233,3 miljoonan euron lisärahoitus nuorisotyöllisyysaloitetta varten nuorten tukemiseksi alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on erityisen suurta; määrää on tarkoitus täydentää vastaavansuuruisella rahoituksella Euroopan sosiaalirahastosta.

  Komissio arvioi, että koheesiopolitiikan vuosien 2014–2020 ohjelmat ovat edelleen täydessä vauhdissa vuonna 2019, sillä niiden toteutus eteni lupaavasti vuoden 2017 lopussa. Komissio esittää niitä varten 57 miljardin euron määrärahoja (+2,8 % verrattuna vuoteen 2018). Maatalouspolitiikan määrärahat ovat lähes 60 miljardia euroa, joten ne säilyvät suurin piirtein ennallaan (+1,2 % verrattuna vuoteen 2018).

Turvallisuus EU:ssa ja sen ulkopuolella

Huolimatta vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen asettamista rajoituksista komissio hyödyntää kaiken talousarvion tarjoaman joustovaran varmistaakseen, että muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen liittyvät kysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon myös vuonna 2019:

 • Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen, jotta voidaan varmistaa tehokkaampi, oikeudenmukaisempi ja humaanimpi turvapaikkapolitiikka;

 • uusi rajanylitystietojärjestelmä, jolla parannetaan rajaturvallisuutta;

 • eurooppalaisen raja- ja merivartioston, Euroopan unionin turvapaikkaviraston sekä muiden rajaturvallisuus- ja viisumikysymyksiä käsittelevien virastojen vahvistaminen;

 • 1,5 miljardin lisärahoitus Turkin-pakolaisavun koordinointivälineelle elintarvikkeiden, koulutuksen ja majoituksen tarjoamiseksi niille, jotka ovat paenneet sotaa Syyriasta ja muualta (vuoden 2018 talousarviosta on myös tarkoitus osoittaa lisärahoitusta 500 miljoonaa euroa, minkä vuoksi komissio ehdottaa kyseisen talousarvion tarkistamista);

 • kahden keskeisen aloitteen täytäntöönpano: kumppanuuskehys EU:n ulkopuolisten maiden kanssa osana Euroopan muuttoliikeagendaa ja Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR), jonka avulla puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.

Uusien aloitteiden tukeminen

Sen lisäksi, että talousarvioesityksessä lujitetaan aiempia toimia, siinä esitetään tukea uusille aloitteille:

 • 103 miljoonaa euroa Euroopan solidaarisuusjoukoille, jotta voidaan tarjota nuorille mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä erilaisissa hankkeissa joko omassa maassa tai ulkomailla;

 • 11 miljoonaa euroa Euroopan työviranomaisen perustamiseen; viranomaisen avulla varmistetaan työvoiman oikeudenmukainen liikkuvuus sisämarkkinoilla ja yksinkertaistetaan kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä;

 • 40 miljoonaa euroa rakenneuudistusten tukiohjelman jatkamiseen; ohjelmalla tuetaan rakenneuudistusten toteuttamista EU-maissa;

 • 245 miljoonaa euroa Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamiseen; ohjelmalla tuetaan Euroopan puolustusteollisuutta ja edistetään Euroopan puolustusunionin perustamista;

 • 150 miljoonaa euroa toimiin, joiden avulla voidaan reagoida tehokkaammin maanjäristyksiin, maastopaloihin ja muihin katastrofeihin Euroopassa ottamalla käyttöön EU-tason pelastuspalveluvalmiuksien reservi, johon sisältyy muun muassa laitteita ja valmiusryhmiä (”rescEU”);

 • 5 miljoonaa euroa uuden Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen; viraston tehtävänä on nostaa syytteitä rajatylittävistä rikoksista, kuten petoksista, rahanpesusta ja korruptiosta. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa lisätoimia henkilöiden ja yritysten suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä.

Tausta

EU:n vuoden 2019 talousarvioesitys sisältää kutakin rahoitettavaa ohjelmaa varten kaksi rahamäärää, joista toinen koskee maksusitoumusmäärärahoja ja toinen maksumäärärahoja. Maksusitoumusmäärärahat vastaavat rahoitusta, josta voidaan sopia kunkin vuoden aikana, ja maksumäärärahat määriä, jotka suoritetaan varsinaisina maksuina. Ehdotettu EU:n vuoden 2019 talousarvioesitys on maksusitoumusmäärärahoina 166 miljardia euroa (+3 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon) ja maksumäärärahoina 149 miljardia euroa (+3 % verrattuna vuoteen 2018).

Yleisesti ottaen EU:n talousarviovarat käytetään pääasiassa investointeihin. Unionin talousarvio on suuruudeltaan noin 1 prosentti EU:n bruttokansantulosta (BKTL) ja noin 2 prosenttia EU:n kaikista julkisista menoista. Unionin talousarviolla täydennetään kansallisia talousarvioita ja toteutetaan kaikkien EU-maiden yhdessä sopimia ensisijaisia toimia.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n neuvottelijoiden aikaansaaman erosopimusluonnoksen artikloissa, jotka koskevat taloudellista selvitysratkaisua, määrätään, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa siirtymäkaudella maksuja unionin talousarvioihin ja osallistuu niiden rahoittamiseen aivan kuin se olisi edelleen unionin jäsen[1]. EU:n vuoden 2019 talousarvioesitys perustuu tähän oletukseen.

Lisätietoa

 

[1] Luonnos sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, TF50 (2018) 35, 19. maaliskuuta 2018.

IP/18/3870

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar