Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU na rok 2019: Komise navrhuje rozpočet zaměřený na kontinuitu výsledky – pro růst, solidaritu, bezpečnost

Brusel 23. května 2018

Komise dnes představila návrh rozpočtu EU na rok 2019 se závazky ve výši 166 miliard eur, což oproti roku 2018 představuje nárůst o 3 %. Hodlá investovat do silnějšího a odolnějšího evropského hospodářství a do větší solidarity a bezpečnosti na obou stranách hranic EU.

Tento rozpočet je šestým v rámci stávajícího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2014–2020 a uplatňují se na něj zde stanovená omezení. Je koncipován tak, aby optimalizoval financování stávajících programů i nových iniciativ a aby posiloval evropskou přidanou hodnotu v souladu s prioritami Junckerovy Komise.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Navrhujeme ambiciózní rozpočet, který nadále podporuje naše priority zaměřené zejména na investice, zaměstnanost, mládež, migraci, solidaritu a bezpečnost a který občanům přinese evropskou přidanou hodnotu. Pro EU potřebujeme stabilitu, takže se těším na brzkou dohodu s Parlamentem a Radou.“

Návrh je založen na předpokladu, že Spojené království po svém vystoupení z Unie ke 30. březnu 2019 bude i nadále přispívat do rozpočtů EU a účastnit se jejich provádění až do konce roku 2020, jako kdyby bylo členským státem.

Návrh teď společně projednají Evropský parlament a členské státy Evropské unie. Začátkem tohoto měsíce Komise předložila svůj návrh pragmatického a moderního dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027.

Stimulace evropského hospodářství

Prostředky přímo určené na podporu hospodářského růstu budou v roce 2019 v závazcích celkem obnášet téměř 80 miliard eur. To zahrnuje navýšení prostředků v několika stěžejních programech:

 • 12,5 miliardy eur (+8,4 % oproti roku 2018) na výzkum a inovace v rámci programu Horizont 2020, včetně 194 milionů eur na nový evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku,

 • 2,6 miliardy eur na vzdělávání v rámci programu Erasmus+ (+10,4 % oproti roku 2018),

 • 3,8 miliardy eur v rámci Nástroje pro propojení Evropy (+36,4 % oproti roku 2018) na infrastrukturní sítě,

 • dalších 233,3 milionu eur na iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí žijících v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí (jež budou doplněny prostředky ve stejné výši z Evropského sociálního fondu).

  Komise očekává, že po povzbudivých signálech z konce minulého roku budou programy politiky soudržnosti na období 2014–2020 v roce 2019 nadále prováděny plným tempem s prostředky ve výši 57 miliard eur (+2,8 % oproti roku 2018) a že financování zemědělské politiky zůstane stabilně na úrovni téměř 60 miliard eur (+1,2 % oproti roku 2018).

Bezpečnost uvnitř EU i za jejími hranicemi

Navzdory omezením v dlouhodobém rozpočtu EU na období 2014–2020 využívá Komise veškeré flexibility v rozpočtu, aby i tento rok byla věnována zvláštní pozornost otázkám migrace a správy hranic:

 • reforma společného evropského azylového systému, který má zajistit efektivnější, spravedlivější a humánnější azylovou politiku,

 • nový systém vstupu/výstupu posilující správu hranic,

 • posílení evropské pohraniční a pobřežní stráže, agentury EU pro azyl a dalších agentur, které pracují na otázkách hranic a vydávání víz,

 • dalších 1,5 miliardy eur na nástroj pro uprchlíky v Turecku, který má dále poskytovat potraviny, vzdělávání a bydlení pro osoby prchající před válkou v Sýrii a jiných oblastech (dalších 500 milionů eur bude poskytnuto již v rámci stávajícího rozpočtu na rok 2018, pročež Komise rovněž navrhuje jeho změnu),

 • provádění dvou významných iniciativ: rámce EU pro partnerství se třetími zeměmi zahrnutého v Evropském programu pro migraci a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) s cílem řešit základní příčiny migrace.

Podpora nových iniciativ

Vedle toho, že tento návrh rozpočtu konsoliduje dřívější úsilí, podporuje rovněž nové iniciativy:

 • 103 milionů eur na Evropský sbor solidarity, který mladým lidem umožňuje působit jako dobrovolníci nebo pracovat na projektech ve vlastní zemi či v zahraničí,

 • 11 milionů eur na vytvoření Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který pomůže zajistit spravedlivou mobilitu pracovních sil na vnitřním trhu a zjednoduší spolupráci mezi vnitrostátními orgány,

 • 40 milionů eur na prodloužení programu na podporu strukturálních reforem se zaměřením na provádění strukturálních reforem v členských státech,

 • 245 milionů eur na zřízení Evropského programu rozvoje obranného průmyslu na podporu evropského obranného průmyslu a směřování k evropské obranné unii,

 • 150 milionů eur na posílení reakce na zemětřesení, požáry a jiné katastrofy v Evropě prostřednictvím rezervy kapacit v oblasti civilní ochrany na úrovni EU, včetně vybavení a týmů „rescEU“,

 • 5 milionů eur je určeno na vytvoření nového Úřadu evropského veřejného žalobce pro stíhání přeshraniční trestné činnosti, včetně podvodů, praní peněz a korupce. Budou přijata další opatření na ochranu občanů a podniků před kybernetickými útoky.

Souvislosti

Návrh rozpočtu EU na rok 2019 obsahuje pro každý program, který má být financován, dvě částky – závazky a platby. „Závazky“ se rozumí prostředky, které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách; „platbami“ se rozumí skutečně vyplácené finanční prostředky. Návrh rozpočtu EU na rok 2019 činí 166 miliard eur v prostředcích na závazky (+3 % oproti roku 2018) a 149 miliard eur v prostředcích na platby (+3 % oproti roku 2018).

Obecně lze říci, že rozpočet EU je v první řadě rozpočtem investičním. Dosahuje přibližně 1 % HND EU, představuje přibližně 2 % veškerých veřejných výdajů EU a jeho cílem je doplňovat vnitrostátní rozpočty a realizovat priority, na kterých se všechny členské státy EU dohodly.

V návrhu dohody o vystoupení z Unie sjednané mezi vyjednavači Spojeného království a vyjednavači Unie se v článcích o finančním vypořádání stanoví, že Spojené království bude i nadále „přispívat do rozpočtů Unie a podílet se na jejich provádění“, jako kdyby během přechodného období bylo řádným členem[1]. Návrh rozpočtu EU na rok 2019 je tudíž předkládán na tomto základě.

Další informace

 

[1] Návrh dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, TF50 (2018) 35, 19. března 2018.

IP/18/3870

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar