Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission ohjeet uusien tietosuojasääntöjen soveltamiseen

Bryssel 24. tammikuuta 2018

Komissio julkaisee tänään ohjeita helpottaakseen uusien tietosuojasääntöjen soveltamista kaikkialla EU:ssa 25. toukokuuta alkaen. Lisäksi otetaan käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu verkkoväline.

Uusien sääntöjen käyttöönottoon on vain hieman yli 100 päivää. Ohjeissa kerrotaan, mitä Euroopan komission, jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten ja muiden kansallisten hallintoelinten olisi vielä tehtävä, jotta valmistelutoimet saadaan onnistuneesti päätökseen.

Uusi asetus muodostaa yhtenäisen sääntökokonaisuuden, jota sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Sen lisäksi on kuitenkin tehtävä vielä eräitä muutoksia: EU:n jäsenvaltioiden on tarkistettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tietosuojaviranomaisten on perustettava Euroopan tietosuojaneuvosto. Ohjeissa kerrataan uusiin sääntöihin sisältyvät keskeiset uudistukset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ja jo toteutetut valmistelutoimet. Lisäksi kerrotaan, mitä Euroopan komission, jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten ja muiden kansallisten hallintoelinten olisi vielä tehtävä.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip muistutti, että digitaalinen kehitys edellyttää luottamusta. ”Jokaisella on oikeus yksityisyydensuojaan, ja tämä oikeus turvataan 25. toukokuuta voimaan tulevilla EU:n uusilla tietosuojasäännöillä. Kyseessä on merkittävä edistysaskel. Komissio tekee kaikkensa, jotta uusista säännöistä hyötyvät kaikki osapuolet”, Ansip ilmoitti.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová lisäsi, että talouden tulevaisuus ja henkilökohtainen turvallisuutemme ovat pitkälti riippuvaisia siitä, miten käsittelemme tietoja. ”Tarvitsemme ajan tasalla olevat tietosuojasäännöt, joiden avulla voidaan vastata uusiin riskeihin. EU:n jäsenvaltioiden hallitusten, viranomaisten ja yritysten on nyt käytettävä jäljellä oleva aika tehokkaasti valmistautuakseen suureen muutokseen”, Jourová kehotti.

Komissio kehottaa EU:n jäsenvaltioiden hallituksia ja tietosuojaviranomaisia olemaan valmiina antamaan tukea

Siitä lähtien kun yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin toukokuussa 2016, komissio on aktiivisesti avustanut kaikkia alan toimijoita (jäsenvaltioiden hallituksia ja viranomaisia, yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa) uusien sääntöjen soveltamisen valmistelussa.

Valmistelutoimet etenevät eri jäsenvaltioissa eri tahtiin. Toistaiseksi vain kaksi jäsenvaltiota on antanut tarvittavan kansallisen lainsäädännön. Jäsenvaltioiden olisi vauhditettava kansallisen lainsäädännön antamista ja varmistettava, että tarvittavat toimenpiteet ovat asetuksen mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi myös huolehdittava siitä, että niiden viranomaisilla on niiden riippumattomuuden ja tehokkuuden takaamiseksi tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit.

Komissio myöntää 1,7 miljoonaa euroa rahoitusta tietosuojaviranomaisten toimintaan ja tietosuoja-alan ammattilaisten koulutukseen. Lisäksi on varattu 2 miljoonaa euroa tiedotuskampanjoihin, joita kansallisten viranomaisten olisi suunnattava erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Uusi verkkoväline tukee käytännön soveltamista

Tieto uusien sääntöjen tuomista eduista ja mahdollisuuksista ei ole vielä saavuttanut kaikkia toimijoita yhtä hyvin. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat tiedotusta ja tukea sääntöjen noudattamisessa.

Komissio ottaa tänään käyttöön uuden verkkovälineen, jonka avulla kansalaiset ja yritykset, etenkin pk-yritykset, ja muut organisaatiot voivat saada apua uusien tietosuojasääntöjen noudattamisessa ja tietoa niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Komissio osallistuu myös eri jäsenvaltioissa järjestettäviin tapahtumiin, joissa sidosryhmiä autetaan valmistautumaan uusien sääntöjen soveltamiseen ja asetuksen vaikutuksista tiedotetaan kansalaisille.

Keskeiset uudistukset ja uudet mahdollisuudet

Yleinen tietosuoja-asetus mahdollistaa datan vapaan liikkuvuuden digitaalisilla sisämarkkinoilla. Se parantaa unionin kansalaisten yksityisyydensuojaa ja vahvistaa kuluttajien luottamusta ja turvallisuutta. Samalla se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pienemmille yrityksille.

Ohjeissa kerrataan uusien tietosuojasääntöjen keskeiset kohdat:

  • Samat säännöt koko EU:ssa. Näin taataan yrityksille oikeusvarmuus ja kaikille unionin kansalaisille yhtäläinen tietosuojan taso.
  • Samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka tarjoavat palveluja EU:ssa, vaikka ne olisivat sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle.
  • Kansalaisille uusia ja vahvempia oikeuksia: Tiedonsaantioikeutta, oikeutta tutustua omiin tietoihin ja oikeutta tulla unohdetuksi vahvistetaan. Kansalaiset saavat nyt myös oikeuden siirtää tietonsa yrityksestä toiseen. Tämä antaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Parempi suoja tietoturvaloukkauksia vastaan: Jos yritykseen kohdistuu tietoturvaloukkaus, jossa rekisteröityjen tiedot vaarantuvat, sen on ilmoitettava asiasta tietosuojaviranomaisille 72 tunnin kuluessa.
  • Tehokkaat säännöt, pelotteena sakot: Tietosuojaviranomaiset voivat määrätä sakkoja, joiden suuruus voi olla jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta vuosiliikevaihdosta.

Seuraavat vaiheet

Komissio tukee aktiivisesti jäsenvaltioita, tietosuojaviranomaisia ja yrityksiä varmistaakseen, että ne ovat valmiit uudistukseen 25. toukokuuta mennessä. Toukokuun 2018 jälkeen komissio seuraa uusien sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa ja toteuttaa tarvittaessa korjaustoimia. Vuonna 2019 komissio järjestää tilaisuuden, jossa tarkastellaan eri sidosryhmien kokemuksia asetuksen ensimmäisestä soveltamisvuodesta. Saatujen kokemusten pohjalta komissio arvioi asetuksen soveltamista viimeistään toukokuussa 2020 esitettävässä kertomuksessa.

Tausta

EU toteutti 6. huhtikuuta 2016 merkittävän tietosuojalainsäädännön uudistuksen hyväksymällä tietosuojan uudistamista koskevan paketin. Siihen kuului mm. yleinen tietosuoja-asetus, jolla korvataan 20 vuotta vanha direktiivi. EU:n uusia tietosuojasääntöjä aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018, eli kaksi vuotta sen jälkeen kun asetus hyväksyttiin ja se tuli voimaan.

Tammikuussa 2017 komissio ehdotti, että sähköisen viestinnän yksityisyyssäännöt (sähköisen viestinnän tietosuoja) yhdenmukaistettaisiin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sisältyvien uusien, maailman tiukimpiin kuuluvien normien kanssa. Syyskuussa 2017 komissio ehdotti uusia sääntöjä, joilla säännellään muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Yhdessä jo voimassa olevien henkilötietoja koskevien sääntöjen kanssa nämä uudet toimenpiteet mahdollistavat sen, että muita kuin henkilötietoja voidaan käsitellä ja säilyttää kaikkialla unionissa. Tämä parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja edistää julkisten palvelujen uudistamista. Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on vielä hyväksyttävä molemmat ehdotukset.

Lisätietoja

Komission ohjeet

Kysymyksiä ja vastauksia

Verkkoväline

Tietosivut:

- Paremmat tietosuojasäännöt eurooppalaisille yrityksille

- Paremmat tietosuojaoikeudet Euroopan kansalaisille

- Mitä vielä on tehtävä ennen uusien sääntöjen voimaantuloa 25. toukokuuta?

- Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon varmistaminen

- Tietosuojauudistuksen onnistunut soveltaminen edellyttää yhteisiä toimia

 

 

 

IP/18/386

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar