Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjoni suunised uute andmekaitse normide kohta

Brüssel, 24. jaanuar 2018

Euroopa Komisjon avaldab täna suunised, mille eesmärk on hõlbustada uute andmekaitse normide otsest ja sujuvat kohaldamist kõigi osaliste poolt kõikjal ELis alates 25. maist. Samuti teeb komisjon kättesaadavaks VKEdele mõeldud uue veebipõhise abivahendi.

Uute õigusnormide kohaldamiseni on praegu jäänud veidi rohkem kui 100 päeva. Suunistes kirjeldatakse, mida peaksid Euroopa Komisjon ning liikmesriikide andmekaitse- ja haldusasutused veel tegema, et ettevalmistused uue määruse kehtima hakkamiseks edukalt lõpule viia.

Kuigi uue määrusega on kehtestatud ühtne normistik, mis on kõigis liikmesriikides otsekohalduv, toob see teatavates aspektides endaga kaasa olulisi uuendusi, näiteks tuleb ELi liikmesriikidel muuta kehtivaid seadusi ja andmekaitseasutused peavad looma Euroopa Andmekaitsenõukogu. Suunistes tuletatakse meelde, millised on uute normidega kaasnevad peamised uuendused ja võimalused, antakse ülevaade juba tehtud ettevalmistustest ning kirjeldatakse tööd, mis Euroopa Komisjonil ja liikmesriikide andmekaitse- ja haldusasutustel veel teha tuleb.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip: Meie digitaalne tulevik peab rajanema usaldusele ja iga inimese privaatsust tuleb kaitsta. ELi tugevamad isikuandmete kaitse normid saavad reaalsuseks 25. mail. See on suur samm edasi ja meie eesmärk on, et reform oleks kõigi jaoks edukas.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová: „Tänapäeval mõjutab andmetega ümberkäimine suurel määral meie majanduslikku olukorda ja isiklikku turvalisust. Me vajame tänapäevaseid norme, et maandada uusi riske. Seetõttu kutsume liikmesriikide valitsusi, ametiasutusi ja ettevõtjaid üles allesjäänud aega tõhusalt kasutama ja tähtsaks päevaks vajalikud ettevalmistused lõpule viima.“

Komisjon kutsub liikmesriikide valitsusi ja andmekaitseasutusi üles reformiks valmis olema ja abivajajatele tuge pakkuma

Isikuandmete kaitse üldmääruse vastuvõtmisest saadik 2016. aasta mais on komisjon koos kõigi osapooltega – riikide valitsused, haldusasutused, ettevõtted, kodanikuühiskond – asunud aktiivselt uute normide kohaldamiseks ettevalmistusi tegema.

Ettevalmistused edenevad eri liikmesriikides eri tempos. Praeguseks on kõigest kaks riiki vajalikud seadused vastu võtnud. Liikmesriigid peaksid siseriiklikud õigusaktid kiiremini vastu võtma ja tagama, et need oleksid üldmäärusega kooskõlas. Samuti peaksid nad kandma hoolt selle eest, et nende haldusasutustel oleksid vajalikud rahalised vahendid ja personal, et nad saaksid töötada sõltumatult ja tõhusalt.

Komisjon eraldab 1,7 miljonit eurot andmekaitseasutuste rahastamiseks, aga ka andmekaitsespetsialistide väljaõppeks. Lisaks on olemas veel 2 miljonit eurot, millega saab toetada liikmesriikide ametiasutuste tegevust ettevõtjate, eeskätt VKEde teavitamisel uutest normidest.

Uus veebipõhine vahend, mis on abiks määruse praktilisel kohaldamisel

Teadlikkus uute normide eelistest ja nendega kaasnevatest võimalustest ei ole igal pool ühtlane. Eriti on vaja teadlikkust suurendada VKEde hulgas ja toetada neid uute nõuete täitmisel.

Täna teeb Euroopa Komisjon kättesaadavaks uue praktilise veebipõhise abivahendi, mis on kodanikele, ettevõtjatele, eeskätt VKEdele, ja muudele organisatsioonidele abiks uute andmekaitsenormide täitmisel ja neist kasu saamisel.

Komisjon osaleb ka liikmesriikides korraldatavatel üritustel, et toetada huvirühmade ettevalmistusi uue määruse kehtima hakkamiseks ja teavitada kodanikke sellest, kuidas uued normid neid mõjutavad.

Peamised uuendused ja uued võimalused

Isikuandmete kaitse üldmäärus võimaldab andmete vaba liikumist digitaalsel ühtsel turul. Üldmäärus kaitseb paremini eurooplaste privaatsust ning suurendab tarbijate usaldust ja turvatunnet, tekitades samal ajal uusi võimalusi ettevõtjatele, eriti väike-ettevõtetele.

Suunistes tuletatakse meelde uute andmekaitsenormide põhielemente:

  • Üks normistik kogu liidus, millega tagatakse õiguskindlus ettevõtjatele ja isikuandmete kaitse ühtlane tase kodanike jaoks kõikjal ELis.
  • Samu norme kohaldatakse kõigi äriühingute suhtes, kes ELis teenuseid pakuvad, isegi kui äriühing asub väljaspool ELi.
  • Uued ja tugevamad õigused kodanikele: tugevdatakse õigust teabele, õigust andmetega tutvuda ja õigust olla unustatud. Uus õigus andmete ülekantavusele annab kodanikele võimaluse oma andmed ühest ettevõttest teise üle kanda. See loob ettevõtjatele uusi ärivõimalusi.
  • Parem kaitse rikkumiste vastu: kui ettevõttes on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine, mis toob kaasa üksikisikute andmete lekkimise või varastamise ohu, peab ettevõte sellest andmekaitseasutusele 72 tunni jooksul teatama.
  • Ranged normid ja hoiatavad trahvid: kõigil andmekaitseasutustel on õigus rikkujatele määrata kuni 20 miljonit eurot trahvi või, kui tegemist on ettevõttega, võib trahvisumma ulatuda kuni 4%-ni ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest.

Järgmised sammud

Kuni 25. maini toetab komisjon aktiivselt liikmesriike, andmekaitseasutusi ja ettevõtjaid tagamaks, et kõik on reformi jõustumiseks valmis. Alates 2018. aasta maist jälgib komisjon, kuidas liikmesriigid uusi norme kohaldavad, ja võtab vajadusel asjakohaseid meetmeid. Kui määruse kohalduma hakkamisest on möödunud üks aasta (2019), korraldab komisjon kohtumise, et teha kokkuvõte määruse rakendamisel saadud kogemustest. See kokkuvõte saab omakorda sisendiks aruandele, mille komisjon peab esitama 2020. aasta maiks määruse hindamise ja läbivaatamise kohta.

Taustteave

6. aprillil 2016 leppis EL kokku oma andmekaitsenormide põhjalikus reformis ja võttis vastu isikuandmete kaitse reformi paketi, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärust, millega asendatakse 20 aasta vanune direktiiv. 25. mail 2018, kaks aastat pärast määruse vastuvõtmist ja jõustumist, hakatakse uusi, kogu ELis kehtivaid isikuandmete kaitse norme kohaldama.

2017. aasta jaanuaris tegi komisjon ettepaneku viia elektroonilist sidet käsitlevad normid (e-privaatsus) kooskõlla ELi isikuandmete kaitse üldmääruse uute maailmatasemel nõuetega. 2017. aasta septembris tegi komisjon ettepaneku uue normistiku kohta, millega reguleerida isikustamata andmete vaba liikumist ELis. Koos seniste isikuandmeid reguleerivate normidega võimaldavad uued meetmed isikustamata andmeid talletada ja töödelda kogu liidus. See parandab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja muudab tänapäevasemaks avalike teenuste pakkumise. Mõlema ettepaneku suhtes peavad kokkuleppe saavutama Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid.

Lisateave

Komisjoni suunised

K&V

Veebipõhine abivahend

Teabelehed:

- Paremad õigusnormid Euroopa ettevõtjate jaoks

- Isikuandmete tugevam kaitse Euroopa kodanike jaoks

- Järgmised sammud enne 25. maid

- Isikuandmete kaitse üldmäärus: kuidas tagada selle täitmine

- Isikuandmete kaitse reformi edukas kohaldamine: ühine pingutus

 

 

 

IP/18/386

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar