Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията публикува насоки относно предстоящите нови правила за защита на данните

Брюксел, 24 януари 2018 r.

Комисията публикува днес насоки с цел да улесни прякото и безпроблемно прилагане на новите правила за защита на данните в целия ЕС, считано от 25 май. Тя стартира също така нов онлайн инструмент, предназначен за МСП.

При оставащите малко над 100 дни, преди да започне да се прилага новото законодателство, в насоките се прави преглед на предстоящите задачи пред Европейската комисия, националните органи за защита на данните и националните администрации, които ще позволят подготовката да доведе до успешен край.

Макар и новият регламент да предвижда единен набор от правила, които ще се прилагат пряко във всички държави членки, в някои отношения ще бъде необходимо да се направят съществени корекции, например правителствата на страните от ЕС да внесат изменения в действащото законодателство или органите за защита на данните да учредят Европейския комитет по защита на данните. В насоките се припомнят основните нововъведения и новооткритите възможности благодарение на новите правила, прави се преглед на започнатата подготвителна работа и на предстоящите задачи пред Европейската комисия, националните органи за защита на данните и националните администрации.

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Нашето цифрово бъдеще може да се гради само въз основа на доверие. Трябва да бъде защитена неприкосновеността на личния живот на всички хора. На 25 май укрепените правила на ЕС за защита на данните ще се превърнат в реалност. Това е важна стъпка напред и ние сме поели ангажимент тя да бъде успешна за всички.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Начинът, по който в днешно време боравим с данните, ще предопредели до голяма степен бъдещото ни икономическо развитие и личната ни безопасност. Нуждаем се от модерни правила в отговор на новите рискове и затова призоваваме правителствата, органите и предприятията в ЕС да използват пълноценно оставащото време и да изпълнят своята роля в рамките на подготовката за големия ден.“

Комисията призовава правителствата и органите за защита на данните на страните от ЕС да се подготвят и да съдействат

От момента на приемането на Общия регламент относно защитата на данните през май 2016 г. Комисията си взаимодейства активно с всички заинтересовани страни — правителства, национални органи, предприятия, организации на гражданското общество — с оглед на подготовката за прилагането на новите правила.

Подготовката напредва с различни темпове в отделните държави членки. На този етап само две от тях вече са приели съответното национално законодателство. Държавите членки трябва да приемат по-скоро законодателните мерки на национално равнище и да се уверят, че тези мерки са в съответствие с регламента. Те трябва също така да осигурят на националните си органи необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантират тяхната независимост и ефикасност.

Комисията предвижда 1,7 милиона евро за финансиране на органи за защита на данните, както и за обучение на специалисти в областта на защитата на данните. Още 2 милиона евро са на разположение на националните органи в подкрепа на усилията им да достигнат до предприятията, и по-специално до МСП.

Нов онлайн инструмент в подкрепа на практическото прилагане

Ползите и възможностите, които предлагат новите правила, не се познават навсякъде в еднаква степен. Необходимо е по-конкретно да се повиши осведомеността и да се подпомогнат усилията, които полагат МСП, за да спазят изискванията.

Днес Комисията стартира нов онлайн инструмент с практическа насоченост, който да помага на гражданите, предприятията, в частност МСП, и организациите да спазват новите правила за защита на данните и да се възползват от тях.

Комисията ще участва също в мероприятия, организирани в държавите членки с цел да се помогне на заинтересованите страни да се подготвят и за да се информират гражданите за въздействието на регламента.

Припомняне на основните нововъведения и новите възможности

Общият регламент относно защитата на данните осигурява възможност за свободно движение на данни в рамките на цифровия единен пазар. Чрез него ще се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния живот на европейците и ще се засилят доверието и сигурността на потребителите, като същевременно ще се открият нови възможности за предприятията, особено за по-малките предприятия.

В насоките се припомнят основните елементи на новите правила за защита на данните:

  • Единен набор от правила за целия континент, гарантиращ правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите в целия ЕС.
  • Еднакви правила, приложими по отношение на всички дружества, които предлагат услуги в ЕС, дори ако седалището на тези дружества се намира извън ЕС.
  • По-големи и нови права за гражданите: правото на информация, правото на достъп и правото „да бъдеш забравен“ са засилени. Ново право на преносимост на данните позволява на гражданите да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго. Това ще открие нови възможности за стопанска дейност на предприятията.
  • По-силна защита срещу нарушенията на сигурността на личните данни: дружество, по отношение на което е нарушена сигурността на данните и което излага на риск дадени лица, трябва да уведоми за това органа за защита на данните в срок от 72 часа.
  • Строги правила и възпиращи глоби: всички органи за защита на данните ще разполагат с правомощието да налагат глоби до 20 милиона евро или когато става дума за предприятия — в размер на 4 % от годишния оборот в световен мащаб.

Следващи стъпки

В периода до 25 май Комисията ще продължи да подкрепя активно държавите членки, органите за защита на данните и предприятията, за да гарантира готовност за влизането в действие на реформата. От май 2018 г. нататък тя ще следи как държавите членки прилагат новите правила и ще предприема съответните действия. Една година след влизането в сила на регламента (т.е през 2019 г.) Комисията ще организира специално мероприятие, за да се обобщи натрупаният от различните заинтересовани страни опит с прилагането на регламента. Направените констатации ще бъдат включени и в доклада, който Комисията трябва да представи до май 2020 г., относно оценката и прегледа на регламента.

Контекст

На 6 април 2016 г. ЕС постигна съгласие за осъществяването на голяма реформа в областта на защитата на данните, като прие пакета за реформа на защитата на данните, включващ Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който замени директивата, датираща отпреди 20 години. На 25 май 2018 г., две години след приемането на регламента и влизането му в сила, новите правила за защита на данните, валидни за целия ЕС, ще станат приложими.

През януари 2017 г. Комисията предложи правилата за електронните комуникации (ePrivacy) да се приведат в съответствие с новите стандарти от световна класа, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните. През септември 2017 г. Комисията предложи нов набор от правила, уреждащи свободното движение на нелични данни в ЕС. Заедно с вече приложимите правила за личните данни, новите мерки ще позволят да се съхраняват и обработват данни от неличен характер в целия Съюз, за да се даде тласък на конкурентоспособността на европейските предприятия и да се модернизират обществените услуги. Все още предстои двете предложения да бъдат одобрени от Европейския парламент и държавите членки.

За повече информация

Насоки на Комисията

Въпроси и отговори

Онлайн инструмент

Информационни документи:

- По-добри правила за европейските предприятия

- По-големи права на защита на данните за европейските граждани

- Следващи стъпки преди 25 май

- Общ регламент относно защитата на данните: гарантиране на неговото спазване

- Успешно осъществяване на реформата в областта на защитата на данните: съвместни усилия

 

 

 

IP/18/386

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar