Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje nová pravidla pro úřad OLAF jako blízkého partnera Úřadu evropského veřejného žalobce

Brusel 23. května 2018

Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce znamená zahájení nové fáze v boji proti podvodům s dopadem na rozpočet EU.

V této souvislosti dnes Evropská komise navrhuje změnu nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Tato změna má zajistit, aby úřad OLAF dokázal úzce spolupracovat s Úřadem evropského veřejného žalobce při odhalování a vyšetřování podvodů v celé Evropské unii. V navrhovaných úpravách se též upřesňuje, jakými nástroji úřad OLAF by disponoval k provádění správních vyšetřování v zájmu jejich účinnosti. Jde především o kontroly a inspekce, přístup k informacím o bankovních účtech, jakož i o nástroje pro boj proti podvodům v oblasti DPH.

„Do rozpočtu se vskutku promítá přidaná hodnota EU. Musíme zajistit, aby byl každý cent vynaložen ve prospěch našich občanů. To znamená, že boj proti podvodům a korupci musí být energičtější než kdykoli předtím. Musíme zajistit, aby úřad OLAF sloužil svému účelu a hladce a efektivně fungoval v součinnosti s Úřadem evropského veřejného žalobce. Potřebujeme zachovat silný úřad OLAF, který doplní trestněprávní přístup Úřadu evropského veřejného žalobce spolehlivými správními vyšetřováními,“ uvedl Günther H. Oettinger, evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje.

Úřad evropského veřejného žalobce bude mít pravomoc vyšetřovat a stíhat případy trestných činů, které mají dopad na rozpočet EU, jako je korupce nebo podvody s finančními prostředky EU, nebo přeshraniční podvody v oblasti DPH.

Dnešní návrh na změnu nařízení č. 883/2013 má zajistit, aby se úřad OLAF stal blízkým a spolehlivým partnerem Úřadu evropského veřejného žalobce a nadále prováděl správní vyšetřování k doplnění činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce. OLAF tedy bude i nadále sehrávat zásadní roli při ochraně finančních zájmů Unie. Svoji činnost bude Úřad evropského veřejného žalobce a úřad OLAF vykonávat v úzkém partnerství, v rámci své jasně vymezené, ovšem doplňující se působnosti, aby se zajistilo, že se všechny dostupné prostředky využijí pro boj proti podvodům a ochranu peněz daňových poplatníků.

V členských státech, které se podílejí na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, se vyšetřování úřadu OLAF zaměří na zjednodušení správního vymáhání prostředků a na předcházení vzniku škod na financích EU prostřednictvím správních opatření. Tím se doplní trestněprávní přístup Úřadu evropského veřejného žalobce, případně za úzké konzultace s tímto úřadem. Pokud úřad OLAF odhalí případné trestné činy, neprodleně je nahlásí Úřadu evropského veřejného žalobce, a na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce podporuje jeho vyšetřování.

Úřad OLAF bude též nadále vyšetřovat ve všech členských státech nesrovnalosti nepodvodného charakteru (k nimž není Úřad evropského veřejného žalobce příslušný). V roce 2016 tyto nesrovnalosti představovaly 93 % všech nahlášených nesrovnalostí s finančním dopadem ve výši přibližně 2,58 miliardy EUR [1]. Úřad OLAF bude navíc pokračovat ve vyšetřování podvodů a korupce i v členských státech, jež se nepodílejí na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce.

Za tímto účelem návrh zavádí do právního rámce úřadu OLAF nezbytná ustanovení, která mají upravovat výměnu informací s Úřadem evropského veřejného žalobce, tomuto úřadu nabízet podporu v jeho vyšetřováních, zajišťovat doplňkovost činnosti a předcházet duplicitě při vyšetřování. Změna navíc upravuje několik omezených, ovšem závažných vysvětlení, jež posílí efektivitu správních vyšetřování úřadu OLAF na základě nedávného hodnocení, které provedla Komise. Zaměřuje se na konkrétní oblasti, u nichž v současnosti nejasnosti ve stávajícím nařízení vytvářejí překážky, které omezují účinnost vyšetřování vedených úřadem OLAF. Změna zahrnuje pravidla, jimiž se má zlepšit provádění kontrol a inspekcí na místě. Právě tyto kontroly a inspekce jsou ústředním prvkem pravomocí OLAF a mají zásadní význam pro zjišťování důkazů, jež mají prokázat podezření na protiprávní jednání nebo jej vyvrátit. Úřadu OLAF má být udělen přístup k informacím o bankovních účtech, aby bylo možné určovat finanční toky u stále důmyslnějších forem podvodů a vybavit úřad OLAF nástroji potřebnými pro jeho působnost v oblasti DPH.

Souvislosti

Dnešní návrh znamená další krok v úsilí Komise posílit ochranu finančních zájmů Unie po přijetí dvou významných legislativních aktů v roce 2017 – nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce[2], a směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie[3].

 

 

[1] Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Boj proti podvodům, Výroční zpráva za rok 2016, COM(2017) 383 ze dne 20.7.2017.

[2] Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1.

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29.

IP/18/3862

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar