Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen skyddar europeiska företag som investerar i Iran som en del av EU:s beslutsamhet att följa Iranavtalet

Bryssel den 18 maj 2018

Sedan EU:s ledare gav klartecken vid det informella toppmötet i Sofia griper i dag EU-kommissionen in för att skydda intressena för de europeiska företag som investeringar i Iran. Samtidigt bekräftar man EU:s beslutsamhet att följa den gemensamma övergripande handlingsplanen för Irans kärnteknikprogram (Iranavtalet).

– I Sofia såg vi ett prov på europeisk enighet. Så länge som iranierna håller sina utfästelser kommer naturligtvis EU också att följa det avtal som vi varit med om att utforma – ett avtal som ratificerades enhälligt av FN:s säkerhetsråd och som är helt nödvändigt för att bevara freden i regionen och världen. Men de amerikanska sanktionerna blir inte verkningslösa. Så vi har en skyldighet, vi på kommissionen och EU, att göra vad vi kan för att skydda de europeiska företagen, särskilt de små och medelstora, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

EU är fast beslutet att fortsätta följa Iranavtalet till fullo, så länge som Iran håller sina utfästelser. USA:s tillkännagivande att man drar sig ur Iranavtalet och återinför sanktioner kan drabba europeiska företag som investerat i Iran i god tro efter att avtalet ingicks. Hävandet av de kärnteknikrelaterade sanktionerna utgör en väsentlig del av Iranavtalet. EU är fast beslutet att mildra effekterna av de amerikanska sanktionerna på företagen i EU, och agerar för att bibehålla den tillväxt i handeln och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Iran som började när sanktionerna hävdes. Det kan bara göras genom en kombination av nationella insatser och EU-insatser.

EU är också fast beslutet att upprätthålla det viktiga samarbetet med USA inom många områden. USA förblir en viktig partner och allierad.

Vid toppmötet i Sofia den 16 maj ställde sig EU:s stats- och regeringschefer enhälligt bakom kommissionsordförande Jean-ClaudeJunckers och utrikesrepresentanten Federica Mogherinis förslag. Med utgångspunkt i det griper EU-kommissionen i dag in på fyra sätt:

  1. Kommissionen har inlett processen för att aktivera blockeringsreglerna genom att uppdatera förteckningen över amerikanska sanktioner som omfattas av blockeringen. Blockeringsreglerna förbjuder företag i EU att efterleva amerikanska sanktioner med exterritoriell verkan, låter företagen få skadestånd på grund av sådana sanktioner från den person som orsakar den och upphäver verkan i EU av alla utländska domstolsbeslut som bygger på sanktionerna. Målet är att åtgärderna ska kunna träda i kraft före den 6 augusti 2018, när den första omgången amerikanska sanktioner börjar gälla.
  2. Kommissionen har inlett processen för att undanröja hinder för Europeiska investeringsbanken (EIB) att enligt EU:s budgetgarantier finansiera verksamhet utanför EU i Iran. Detta gör det möjligt för EIB att stödja EU-investeringar i Iran och kan vara särskilt användbart för små och medelstora företag. Alla relevanta regler och rutiner gäller för de enskilda finansiella operationerna.

Europaparlamentet och rådet har efter att förslaget lagts fram två månader på sig att invända mot åtgärderna innan de träder i kraft. Den tiden kan förkortas om både parlamentet och rådet säger att de inte har några invändningar innan tidsfristen löper ut. Processen kan avslutas om det politiska läget inte längre gör det motiverat att vidta åtgärderna.

  1. Som förtroendeskapande åtgärd kommer kommissionen att fortsätta och stärka det pågående samarbetet med och stödet till Iran inom olika sektorer, bl.a. energisektorn och stöd till små och medelstora företag. Som ett första steg reser klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete till Teheran redan detta veckoslut. Ekonomiskt stöd genom utvecklingssamarbetet och partnerskapsinstrumenten kommer också att användas.
  2. Kommissionen uppmuntrar EU-länderna att överväga möjligheten att göra engångsöverföringar till Irans centralbank. Den metoden kan hjälpa de iranska myndigheterna att få in sina oljeinkomster, särskilt om de amerikanska sanktionerna riktas mot europeiska företag som gör oljeaffärer med Iran.

Bakgrund

Den 8 maj beslutade president Donald Trump att USA skulle dra sig ur Iranavtalet och återinföra alla sanktioner som tidigare hade gällt Iran men hävts permanent eller tillfälligt till följd av avtalet. Några av de återinförda sanktionerna träder i kraft efter 90 dagar (dvs. den 6 augusti 2108) och andra efter 180 dagar (den 4 november 2018).

Den 9 maj utfärdade utrikesrepresentanten på EU:s vägnar ett uttalande och bekräftade EU:s beslutsamhet att följa avtalet till fullo och samarbeta med världssamfundet för att upprätthålla det, så länge som Iran fortsätter att hålla sina utfästelser.

Den 15 maj bjöd EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini in de tyska, franska, brittiska och iranska utrikesministrarna för att diskutera tillkännagivandet och enas om en gemensam hållning och gemensamma åtgärder.

Den 16 maj diskuterade EU-kommissionens ledamöter åtgärder för att bevara avtalet och skydda EU:s intressen. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och utrikesrepresentanten Federica Mogherini presenterade förslagen för EU:s stats- och regeringschefer vid det informella toppmötet i Sofia samma dag, och fick enhälligt stöd för att fortsätta på den inslagna vägen.

IP/18/3861

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar