Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija, vykdydama ilgalaikį ES įsipareigojimą įgyvendinti Bendrą visapusišką veiksmų planą, imasi veiksmų, kad apsaugotų Irane investuojančių ES įmonių interesus

Briuselis, 2018 m. gegužės 18 d.

Neformaliame susitikime Sofijoje ES vadovams uždegus žalią šviesą, Europos Komisija šiandien ėmėsi veiksmų, kad apsaugotų Irane investuojančių Europos įmonių interesus ir parodytų ES įsipareigojimą įgyvendinti Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP) – susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Sofijoje parodėme Europos vienybę. Kol iraniečiai vykdys įsipareigojimus, ES, be abejo, laikysis susitarimo, kurio viena iš rengėjų buvo ji pati, – susitarimo, kurį vieningai ratifikavo Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ir kuris yra būtinas taikai regione ir pasaulyje išsaugoti. Tačiau Amerikos sankcijos turės tam tikrų pasekmių. Todėl mes – Komisija ir Europos Sąjunga – privalome padaryti viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų Europos įmones, ypač MVĮ.“

Europos Sąjunga yra visiškai įsipareigojusi toliau visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos tol, kol Iranas taip pat laikysis įsipareigojimų. Jungtinėms Amerikos Valstijoms paskelbus apie pasitraukimą iš susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos ir sprendimą vėl taikyti sankcijas gali būti padarytas neigiamas poveikis Europos įmonėms, nuo susitarimo pasirašymo geranoriškai investavusioms Irane. Su branduoline sritimi susijusių sankcijų panaikinimas yra esminė BVVP dalis. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi švelninti JAV sankcijų poveikį Europos įmonėms ir imtis veiksmų, kad būtų išlaikytas ES ir Irano prekybos augimas ir ekonominiai santykiai, prasidėję panaikinus sankcijas. Tai galima pasiekti tik nacionalinio ir Europos lygmens priemonėmis.

Europos Sąjunga taip pat yra įsipareigojusi daugelyje sričių ir toliau bendradarbiauti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Jungtinės Amerikos Valstijos tebėra viena iš pagrindinių partnerių ir sąjungininkių.

Remdamasi gegužės 16 d. vakariniame susitikime Sofijoje išreikštu ES valstybių ar vyriausybių vadovų vieningu pritarimu Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio ir vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini pasiūlymams, Europos Komisija šiandien ėmėsi veiksmų keturiose srityse:

  1. Pradėjo oficialų procesą, kad būtų pradėtas taikyti blokavimo įstatymas, atnaujinusi į jo taikymo sritį patenkančių JAV sankcijų Iranui sąrašą. Pagal blokavimo įstatymą ES įmonėms draudžiama laikytis ekstrateritorinį poveikį turinčių JAV sankcijų įstatymų, įmonėms leidžiama gauti dėl tokių sankcijų patirtų nuostolių atlyginimą iš juos lėmusių asmenų, o užsienio šalies teismo sprendimai, priimti pagal šiuos įstatymus, ES neturi teisinės galios. Siekiama, kad priemonė įsigaliotų iki 2018 m. rugpjūčio 6 d., kai įsigalios pirmas JAV sankcijų rinkinys.
  2. Pradėjo oficialų procesą, kad būtų pašalintos kliūtys Europos investicijų bankui (EIB) nuspręsti finansuoti veiklą už Europos Sąjungos ribų (Irane) suteikiant ES biudžeto garantiją. Tai suteiks galimybę EIB remti ES investicijas Irane ir gali būti ypač naudinga mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Visos susijusios taisyklės ir procedūros bus taikomos atskiroms finansinėms operacijoms.

Priemones paskelbus, iki joms įsigaliojant Europos Parlamentas ir Taryba turės du mėnesius pareikšti dėl jų prieštaravimų. Šis laikotarpis gali būti trumpesnis, jei abi institucijos jam nesibaigus nurodys, kad prieštaravimų nereikš. Šie procesai gali būti baigti, jei politinės aplinkybės tų priemonių priėmimo nebepateisina.

  1. Komisija taip pat imsis pasitikėjimo stiprinimo priemonių: tęs ir stiprins sektorinį bendradarbiavimą su Iranu ir pagalbą Iranui, be kita ko, energetikos sektoriuje ir mažųjų bei vidutinių įmonių sektoriuje. Pirmiausia jau šį savaitgalį už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete vyks į Teheraną. Taip pat bus telkiama finansinė parama naudojant vystomojo bendradarbiavimo priemonę arba partnerystės priemonę.
  2. Komisija ragina valstybes nares išnagrinėti galimybes atlikti vienkartinius pervedimus Irano centriniam bankui. Tai padėtų Irano valdžios institucijoms gauti joms priklausančias su nafta susijusias pajamas, visų pirma JAV sankcijų, kurios gali būti nukreiptos į ES įmones, su Iranu sudarančias sandorius dėl naftos, atveju.

Pagrindiniai faktai

Gegužės 8 d. Prezidentas D. Trumpas nusprendė, kad JAV pasitraukia iš Bendro visapusiško veiksmų plano ir kad Iranui vėl bus taikomos visos ankstesnės sankcijos, kurios sudarius šį susitarimą buvo atšauktos arba jų buvo atsisakyta. Vienos JAV sankcijos vėl įsigalios po pereinamojo 90 dienų laikotarpio (2018 m. rugpjūčio 6 d.), kitos – po 180 dienų (2018 m. lapkričio 4 d.).

Gegužės 9 d. vyriausioji įgaliotinė ES vardu paskelbė deklaraciją, kurioje dar kartą patvirtintas ES įsipareigojimas toliau visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti susitarimą ir pasiryžimas bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, kad susitarimas būtų išsaugotas, kol Iranas laikysis įsipareigojimų.

Gegužės 15 d. vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini sukvietė Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Irano užsienio reikalų ministrus paskelbti pranešimo ir susitarti dėl bendro veiklos krypčių ir priemonių rinkinio.

Gegužės 16 d. Komisijos narių kolegija aptarė galimas priemones susitarimui išsaugoti ir Europos interesams apginti. Tą pačią dieną Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini šiuos pasiūlymus pateikė ES vadovams neformaliame jų susitikime Sofijoje ir sulaukė vieningo pritarimo.

IP/18/3861

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar