Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio suojelee Iraniin investoivien EU:n yritysten etuja osana EU:n sitoutumista yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan

Bryssel 18. toukokuuta 2018

EU:n johtajien annettua asialle suostumuksensa Sofiassa järjestetyssä epävirallisessa kokouksessa Euroopan komissio on tänään ryhtynyt toimenpiteisiin suojellakseen Iraniin investoivien eurooppalaisten yritysten etuja ja osoittaakseen, että EU on sitoutunut yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan, joka tunnetaan myös Iranin ydinsopimuksena.

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin sanoin Sofiassa nähtiin osoitus Euroopan yhtenäisyydestä. ”Niin kauan kuin iranilaiset pitävät kiinni antamistaan sitoumuksista, on selvää, että EU pysyy sopimuksen osapuolena. EU on yksi sopimuksen arkkitehdeistä, ja YK:n turvallisuusneuvosto ratifioi sen yksimielisesti. Sopimus on välttämätön rauhan säilyttämiseksi alueella ja maailmanlaajuisesti. Yhdysvaltojen pakotteet tulevat kuitenkin tuntumaan kentällä, ja siksi komissiolla ja EU:lla on velvollisuus tehdä voitavansa eurooppalaisten yritysten, varsinkin pk-yritysten suojelemiseksi”, Juncker toteaa.

EU on täysin sitoutunut jatkamaan Iranin ydinsopimuksen täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa niin kauan kuin Iran noudattaa sopimusvelvoitteitaan. Yhdysvaltojen ilmoituksella vetäytyä sopimuksesta ja päätöksellä ottaa pakotteet uudelleen käyttöön voi olla negatiivinen vaikutus eurooppalaisiin yrityksiin, jotka ovat hyvässä uskossa investoineet Iraniin sen jälkeen, kun sopimus allekirjoitettiin. Ydinalaan liittyvien pakotteiden poistaminen on olennainen osa sopimusta. EU on sitoutunut lieventämään Yhdysvaltojen pakotteiden vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin, ja se on ryhtynyt toimenpiteisiin ylläpitääkseen EU:n ja Iranin kaupallisten ja taloudellisten suhteiden kasvua, joka alkoi pakotteiden kumoamisen myötä. Tähän tavoitteeseen päästään vain, jos toimenpiteitä toteutetaan sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

EU on myös sitoutunut jatkamaan yhteistyötä, jota se on tehnyt Yhdysvaltojen kanssa monilla aloilla. Yhdysvallat on jatkossakin tärkeä kumppani ja liittolainen.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet asettuivat yksimielisesti kannattamaan puheenjohtaja Junckerin ja korkean edustajan, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinin ehdotuksia Sofiassa 16. toukokuuta. Näin ollen Euroopan komissio on tänään ryhtynyt toimeen neljällä rintamalla:

  1. Komissio käynnisti muodollisen prosessin aktivoidakseen asetuksen, jonka tavoitteena on estää ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset. Se teki sen päivittämällä luettelon asetuksen soveltamisalaan kuuluvista Yhdysvaltain pakotteista. Kyseinen asetus kieltää EU:n yrityksiä noudattamasta vaikutukseltaan ekstraterritoriaalisia Yhdysvaltojen pakotteita, sallii niiden hakea vahingonaiheuttajalta korvausta pakotteista niille aiheutuneista vahingoista ja mitätöi ulkomaisten tuomioistuinten kyseisiin pakotteisiin perustuvien tuomioiden vaikutuksen EU:ssa. Tavoitteena on saattaa toimenpide voimaan ennen 6. elokuuta 2018, jolloin ensimmäinen erä Yhdysvaltojen pakotteita tulee voimaan.
  2. Komissio käynnisti virallisen menettelyn esteiden poistamiseksi siltä, että Euroopan investointipankki (EIP) päättää rahoittaa EU:n ulkopuolisia toimia Iranissa EU:n takauksella. Sen ansiosta EIP voi tukea EU:n investointeja Iranissa, mikä voi hyödyttää varsinkin pk-yrityksiä. Yksittäisiin rahoitustoimiin sovelletaan kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä ja menettelyjä.

Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kaksi kuukautta aikaa vastustaa tällaisia toimenpiteitä ennen niiden voimaantuloa. Määräaikaa voidaan lyhentää, jos molemmat toimielimet ilmoittavat ennen määräajan päättymistä, etteivät ne vastusta toimenpiteitä. Prosessi voidaan keskeyttää, jos poliittiset olosuhteet muuttuvat niin, etteivät toimenpiteet ole enää aiheellisia.

  1. Luottamuksen lisäämiseksi komissio aikoo jatkaa ja lisätä alakohtaista yhteistyötä Iranin kanssa ja Iranille annettavaa alakohtaista tukea pk-yritykset huomioon ottavalla tavalla, myös energia-alalla. Ensimmäisenä askeleena ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete matkustaa Teheraniin jo tänä viikonloppuna. Rahoitusapua myönnetään myös kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja kumppanuusvälineestä.
  2. Komissio kannustaa jäsenvaltioita selvittämään mahdollisuutta tehdä kertaluonteisia pankkisiirtoja Iranin keskuspankkiin. Tämä auttaisi Iranin viranomaisia saamaan öljyyn liittyviä tuloja varsinkin silloin, jos Yhdysvaltojen pakotteet kohdistuvat EU:n toimijoiden ja Iranin väliseen öljykauppaan.

Tausta

Presidentti Donald Trump päätti 8. toukokuuta, että Yhdysvallat vetäytyy Iranin ydinsopimuksesta ja ottaa uudelleen käyttöön kaikki Iraniin aiemmin kohdistetut pakotteet, joista oli sopimuksen seurauksena luovuttu. Uudelleen käyttöönotetut pakotteet tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen, joka on eräiden pakotteiden osalta 90 päivää (päättyy 6.8.2018) ja muiden pakotteiden osalta 180 päivää (päättyy 4.11.2018).

Korkea edustaja antoi 9. toukokuuta EU:n puolesta julkilausuman, jossa vahvistetaan EU:n sitoutuminen sopimuksen täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon jatkamiseen sekä yhteistyöhön kansainvälisen yhteisön kanssa sopimuksen pitämiseksi voimassa niin kauan kuin Iran noudattaa sitoumuksiaan.

Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Mogherini kutsui 15. toukokuuta Ranskan, Saksan, Ison-Britannian ja Iranin ulkoministerit koolle laatimaan vastineen presidentti Trumpin ilmoitukseen ja sopimaan yhteisistä toimintalinjoista ja toteutettavista toimenpiteistä.

Komission jäsenten kollegio keskusteli 16. toukokuuta keinoista, joilla voitaisiin pitää sopimus voimassa ja suojella Euroopan etuja. Puheenjohtaja Juncker ja korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini esittelivät kyseiset ehdotukset EU:n johtajille samana päivänä Sofiassa järjestetyssä epävirallisessa kokouksessa. Johtajat kannattivat niitä yksimielisesti.

IP/18/3861

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar