Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon astub samme, et kaitsta Iraani investeerivate ELi firmade huve osana ELi jätkuvast pühendumusest ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale

Brüssel, 18. mai 2018

Olles Sofias mitteametlikul kohtumisel saanud ELi juhtidelt rohelise tule, astus Euroopa Komisjon täna samme, et kaitsta Iraani investeerivate Euroopa firmade huve ja näidata üles ELi pühendumust ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale ehk Iraani tuumaleppele.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Sofias näitasime üles Euroopa üksmeelt. Seni, kuni iraanlased täidavad oma kohustusi, jääb ka EL mõistagi leppe juurde, mille alusepanija ta ise on olnud – leppe juurde, mille ÜRO Julgeolekunõukogu ühehäälselt ratifitseeris ja mis on vajalik piirkonnas ja kogu maailmas rahu säilitamiseks. Ent Ameerika sanktsioonid ei ole tagajärgedeta. Seega on meie, komisjoni ja Euroopa Liidu kohus teha kõik, mis meie võimuses, et kaitsta meie Euroopa ettevõtjaid, eelkõige VKEsid.“

Euroopa Liit on täielikult pühendunud Iraani tuumaleppe (ühise laiaulatusliku tegevuskava) jätkuvale, täielikule ja tulemuslikule rakendamisele, niikaua kui ka Iraan täidab oma kohustusi. Ameerika Ühendriikide teadaanne, et ta taganeb Iraani tuumaleppest, ja tema otsus taaskehtestada sanktsioonid võib avaldada negatiivset mõju Euroopa firmadele, kes on sestsaadik, kui lepe allkirjastati, heas usus Iraani investeerinud. Tuumavaldkonnaga seotud sanktsioonide tühistamisel on tuumaleppes oluline osa. Euroopa Liit on võtnud kohustuse leevendada USA sanktsioonide mõju Euroopa firmadele ja astuda samme, et säilitada ELi ja Iraani vaheliste kaubandus- ja majandussuhete kasv, mis sai alguse siis, kui sanktsioonid kaotati. Seda on võimalik saavutada üksnes riikliku ja Euroopa tasandi meetmeid kombineerides.

Samuti on Euroopa Liit võtnud kohustuse säilitada oluline koostöö, mida tehakse Ameerika Ühendriikidega paljudes valdkondades. Ameerika Ühendriigid on endiselt üks peamisi partnereid ja liitlasi.

Pärast seda, kui ELi riigipead ja valitsusjuhid 16. mai õhtul Sofias juhtide kohtumisel president Junckeri ja kõrge esindaja/asepresidendi Federica Mogherini ettepanekud ühehäälselt heaks kiitsid, on Euroopa Komisjon täna astunud samme neljas valdkonnas:

  1. On käivitatud ametlik protsess, et aktiveerida nn blokeerimisseadus, ajakohastades selle kohaldamisalasse kuuluvate USA Iraani-vastaste sanktsioonide nimekirja. Blokeerimisseadus keelab ELi ettevõtjatel toimida vastavalt USA sanktsioonide eksterritoriaalsele mõjule, võimaldab ettevõtetel sellistest sanktsioonidest tuleneva kahju seda põhjustanud isikult tagasi nõuda ning muudab kehtetuks nende põhjal langetatud välisriigi kohtu otsuste mõju ELis. Eesmärgiks on, et meede jõustuks enne 6. augustit 2018, mil jõustuvad esimesed USA sanktsioonid.
  2. On käivitatud ametlik protsess takistuste kõrvaldamiseks, et Euroopa Investeerimispank (EIP) saaks ELi eelarve tagatisel otsustada rahastada Euroopa Liidu väliseid tegevusi Iraanis. See võimaldab EIP-l toetada ELi investeeringuid Iraanis ning see võib olla kasulik eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Iga üksiku finantstehingu suhtes kehtivad kõik asjaomased eeskirjad ja menetlused.

Kui nende meetmete kohta on ettepanek esitatud, on Euroopa Parlamendil ja nõukogul kaks kuud aega, et vastuväiteid esitada, enne kui meetmed jõustuvad. See ajavahemik võib olla lühem, kui mõlemad institutsioonid annavad enne selle aja möödumist teada, et nad vastuväited ei esita. Selle protsessi võib lõpetada, kui nende meetmete kehtestamine ei ole poliitilistel asjaoludel enam õigustatud.

  1. Usalduse suurendamiseks jätkab ja tugevdab komisjon senist valdkondlikku koostööd Iraaniga ja Iraanile abi andmist, sealhulgas energiasektoris ning väikeste ja keskmiste ettevõtete osas. Esimese sammuna sõidab kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete juba sel nädalavahetusel Teherani. Kasutusele võetakse ka arengukoostöö ja partnerluse rahastamisvahendite kaudu antav finantsabi.
  2. Komisjon julgustab liikmesriike uurima võimalusi teha ühekordseid pangaülekandeid Iraani keskpanka. See võib aidata Iraani ametiasutustel saada kätte oma naftatulud, eelkõige USA sanktsioonide korral, mis võivad olla suunatud ELi üksuste vastu, mis teevad Iraaniga naftatehinguid.

Taustteave

8. mail otsustas president Trump, et USA väljub ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast ning et taaskehtestatakse kõik varem Iraani suhtes kehtinud sanktsioonid, mis nimetatud leppe tulemusena tühistati või millest loobuti. Taaskehtestatud USA sanktsioonid jõustuvad pärast seniste lepingute lõpetamise perioodi, mis teatavate sanktsioonide puhul on 90 päeva (6. augustil 2018) ning ülejäänute puhul 180 päeva (4. novembril 2018).

9. mail tegi kõrge esindaja ELi nimel avalduse, milles kinnitas veel kord ELi pühendumust tuumaleppe täielikule ja tulemuslikule rakendamisele ning kindlat tahet teha rahvusvahelise üldusega koostööd leppe säilitamiseks, seni kuni Iraan täidab jätkuvalt oma kohustusi.

15. mail kutsus kõrge esindaja/asepresident Mogherini kokku Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Iraani välisministrid, et kõnelda USA presidendi teadaandest ning leppida kokku ühistes tegevussuundades ja kehtestatavates meetmetes.

16. mail arutas volinike kolleegium võimalikke tuumaleppe säilitamise ja Euroopa huvide kaitsmise meetmeid. President Juncker ning kõrge esindaja/asepresident Mogherini tutvustasid neid ettepanekuid samal päeval ELi juhtidele nende mitteametlikul kohtumisel Sofias ja said selles suunas edasi liikumiseks juhtide ühehäälse heakskiidu.

IP/18/3861

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar