Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2018

Σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης των ηγετών της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο της Σόφιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επενδύουν στο Ιράν τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) - δηλαδή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Στη Σόφια φάνηκε η ενότητα της Ευρώπης. Όσο το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα εφαρμόζει τη συμφωνία για τη σύναψη της οποίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία επικύρωσε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Ωστόσο, οι αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν την κατάσταση. Οφείλουμε συνεπώς, τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί απολύτως για τη σταθερή, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι και το Ιράν θα τηρεί τις υποχρεώσεις του. Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αποσύρονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και η απόφασή τους να επαναφέρουν τις κυρώσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες επένδυσαν καλή τη πίστει στο Ιράν μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Η άρση των κυρώσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να λάβει μέτρα για να διατηρηθεί η ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, οι οποίες άρχισαν να αναπτύσσονται μετά την άρση των κυρώσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνδυασμό μέτρων που θα ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να συνεχίσει τη σημαντική συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εταίρο και σύμμαχο.

Μετά την ομόφωνη υποστήριξη που παρείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στις προτάσεις του προέδρου Γιούνκερ και της Ύπατης εκπρόσωπου και αντιπροέδρου της Επιτροπής Φεντερίκας Μογκερίνι, κατά τη συνάντηση των ηγετών στη Σόφια το βράδυ της 16ης Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε σήμερα δράση σε τέσσερα μέτωπα:

  1. Ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία για ενεργοποίηση του κανόνα παρεμπόδισης (Blocking Statute), επικαιροποιώντας τον κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Ο κανόνας παρεμπόδισης απαγορεύει στις επιχειρήσεις της ΕΕ τη συμμόρφωση με τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής των κυρώσεων των ΗΠΑ, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποζημιώνονται για τις ζημίες που υφίστανται λόγω τέτοιων κυρώσεων από το πρόσωπο που τις προκαλεί και ακυρώνει την ισχύ στην ΕΕ όλων των δικαστικών αποφάσεων της αλλοδαπής που βασίζονται σε αυτόν. Στόχος είναι να τεθεί το μέτρο σε ισχύ πριν από τις 6 Αυγούστου 2018, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι πρώτες κυρώσεις των ΗΠΑ.
  2. Ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία άρσης των εμποδίων που εμποδίζουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να αποφασίζει, με βάση την εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ιράν. Συνεπώς, η ΕΤΕπ θα είναι σε θέση να στηρίζει τις επενδύσεις της ΕΕ στο Ιράν και θα μπορεί να είναι χρήσιμη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι οι σχετικοί κανόνες και διαδικασίες θα εφαρμόζονται στις επιμέρους οικονομικές συναλλαγές.

Προτού τεθούν σε ισχύ τα μέτρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν προθεσμία δύο μηνών, αφότου προταθούν, για να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή μπορεί να συντομευθεί, εάν τα δύο θεσμικά όργανα δηλώσουν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ότι δεν έχουν αντιρρήσεις. Επίσης, μπορεί να τεθεί τέρμα στη διαδικασία εάν οι πολιτικές συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη λήψη των μέτρων.

  1. Ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η Επιτροπή θα συνεχίσει αλλά και θα ενισχύσει την εν εξελίξει τομεακή συνεργασία με το Ιράν καθώς και την παροχή βοήθειας, μεταξύ άλλων, στον τομέα της ενέργειας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Ως πρώτο βήμα, ο αρμόδιος για την Ενέργεια και τη Δράση για το Κλίμα επίτροπος Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε θα μεταβεί στην Τεχεράνη ήδη αυτό το σαββατοκύριακο. Θα κινητοποιηθεί επίσης χρηματοδοτική βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας ή του Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης.
  2. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφάπαξ τραπεζικών μεταφορών προς την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τις ιρανικές αρχές να εισπράξουν τα έσοδα που συνδέονται με το πετρέλαιο, ιδίως στην περίπτωση που οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα στόχευαν επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πετρελαϊκών συναλλαγών με το Ιράν.

Ιστορικό

Στις 8 Μαΐου, ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) και να επαναφέρει όλες τις κυρώσεις που είχαν προηγουμένως επιβληθεί στο Ιράν και είχαν αρθεί μετά τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας. Η εκ νέου επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ θα αρχίσει να ισχύει ύστερα από μία περίοδο «εκκαθάρισης» 90 ημερών (μέχρι τις 6 Αυγούστου 2018) για ορισμένες κυρώσεις και 180 ημερών (μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2018) για άλλες.

Στις 9 Μαΐου, η Ύπατη εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της ΕΕ, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωση της ΕΕ στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας καθώς και την απόφασή της να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση αυτής της συμφωνίας σε ισχύ, εφόσον το Ιράν εξακολουθήσει να τηρεί τις δεσμεύσεις του.

Στις 15 Μαΐου, η Ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι συγκάλεσε τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ιράν για να συζητήσουν τη σχετική ανακοίνωση και να συμφωνήσουν κοινές γραμμές ανάληψης δράσης και λήψης μέτρων.

Στις 16 Μαΐου, το Σώμα των Επιτρόπων συζήτησε πιθανά μέτρα για τη διατήρηση της συμφωνίας σε ισχύ και την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ο πρόεδρος Γιούνκερ και η Ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Μογκερίνι παρουσίασαν τις προτάσεις αυτές στους ηγέτες της ΕΕ την ίδια ημέρα κατά την άτυπη σύνοδό τους στη Σόφια και έλαβαν την ομόφωνη υποστήριξή τους για περαιτέρω ενέργειες.

IP/18/3861

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar