Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen griber ind for at beskytte de interesser, som EU-virksomheder med investeringer i Iran har. Det sker som led i EU's fortsatte tilslutning til den fælles omfattende handlingsplan

Bruxelles, den 18. maj 2018

Efter at have fået grønt lys fra EU's ledere på det uformelle møde i Sofia, har Kommissionen i dag taget skridt til at beskytte de interesser, som europæiske selskaber med investeringer i Iran har, og vise EU's tilslutning til den fælles omfattende handlingsplan – atomaftalen med Iran.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "I Sofia så vi helt tydeligt europæisk enhed. Så længe Iran overholder sine forpligtelser, vil EU naturligvis respektere den aftale, det selv har været med til at udforme – en aftale, som blev enstemmigt ratificeret af FN's Sikkerhedsråd, og som er helt afgørende for at bevare freden i regionen og i verden. USA's sanktioner vil dog ikke være uden virkninger. Derfor har vi, Kommissionen og Den Europæiske Union, pligt til at gøre, hvad vi kan for at beskytte europæiske virksomheder, især SMV'er."

Den Europæiske Union bakker fuldt ud op om den fortsatte, fulde og effektive gennemførelse af atomaftalen med Iran, så længe Iran opfylder sine forpligtelser. USA's udmelding om, at det trækker sig ud af atomaftalen med Iran, og dets beslutning om at genindføre sanktioner, kan have negative konsekvenser for europæiske virksomheder, som i god tro har investeret i Iran, siden aftalen blev undertegnet. Ophævelsen af de atomrelaterede sanktioner er en væsentlig del af aftalen. EU er villig til at begrænse virkningen af USA's sanktioner på europæiske virksomheder og vil træffe foranstaltninger til at fastholde den vækst i handelen og i de økonomiske forbindelser mellem EU og Iran, som begyndte, da sanktionerne blev ophævet. Dette kan kun ske ved en kombination af foranstaltninger, der træffes på nationalt plan og på EU-plan.

EU er også rede til at fastholde det væsentlige samarbejde, der er med USA på mange områder. USA forbliver en vigtig partner og allieret.

Efter enstemmig opbakning fra EU's stats- og regeringschefer på topmødet i Sofia om aftenen den 16. maj til de forslag, Kommissionen formand, Jean-Claude Juncker, og Den højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, har fremsat, sætter Europa-Kommissionen i dag ind på fire fronter:

  1. Den har indledt den formelle procedure med henblik på at aktivere statutten om spærring ved at ajourføre listen over USA's sanktioner over for Iran, som er omfattet heraf. Statutten om spærring forbyder EU-virksomheder at overholde de eksterritoriale virkninger af USA's sanktioner, giver virksomheder mulighed for at generhverve erstatninger som følge af sådanne sanktioner fra den person, der var årsag til erstatningen, og ophæver virkningen i EU af enhver fremmed domstols afgørelse, som er baseret herpå. Målet er, at foranstaltningen skal være sat i kraft inden den 6. august 2018, hvor den første del af USA's sanktioner får virkning.
  2. Den har indledt den formelle procedure for at fjerne de hindringer, der står i vejen for, at Den Europæiske Investeringsbank under EU's budgetgaranti kan beslutte at finansiere aktiviteter uden for EU i Iran. Dette vil give EIB mulighed for at støtte EU-investeringer i Iran, hvilket kunne være nyttigt, især for små og mellemstore virksomheder. Alle relevante regler og procedurer vil finde anvendelse på individuelle finansielle operationer.

Efter at foranstaltningerne er blevet foreslået, har Europa-Parlamentet og Rådet en frist på to måneder til at komme med indsigelser, før de træder i kraft. Denne frist kan afkortes, hvis begge institutioner inden fristens udløb meddeler, at de ikke har nogen indsigelser. Proceduren kan bringes til ophør, hvis de politiske omstændigheder betyder, at det ikke længere er berettiget at vedtage foranstaltningerne.

  1. Som en tillidsskabende foranstaltning vil Kommissionen fortsætte og styrke det eksisterende sektorvise samarbejde med og bistand til Iran, herunder for så vidt angår energisektoren og små og mellemstore virksomheder. Som et første skridt vil kommissæren med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, rejse til Teheran allerede i denne weekend. Der vil også blive ydet finansiel bistand via udviklingssamarbejde og partnerskabsinstrumenter.
  2. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at undersøge muligheden for engangsbankoverførsler til den iranske centralbank. Dette kunne hjælpe de iranske myndigheder til at modtage deres olierelaterede indtægter, især i tilfælde af amerikanske sanktioner, som kunne ramme EU-enheder, der har olietransaktioner med Iran.

Baggrund

Den 8. maj besluttede præsident Donald Trump, at USA skulle trække sig ud af den fælles omfattende handlingsplan og genindføre alle sanktioner, som tidligere havde været indført over for Iran, og som var blevet løftet eller fraveget på grund af aftalen. De genindførte amerikanske sanktioner vil få virkninger efter en "neddroslingsperiode" på 90 dage (pr. 6. august 2018) for visse sanktioner og 180 (pr. 4. november 2018) for andre.

Den 9. maj udstedte den højtstående repræsentant på vegne af EU en erklæring, hvori EU bekræfter sin tilslutning til den fortsatte, fulde og effektive gennemførelse af aftalen, og sin vilje til sammen med det internationale samfund at arbejde for at bevare den, så længe Iran fortsat opfylder sine forpligtelser.

Den 15. maj indkaldte den højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, Frankrigs, Tysklands og Det Forenede Kongeriges udenrigsministre for at drøfte erklæringen og nå til enighed om et fælles sæt retningslinjer og foranstaltninger, der skal indføres.

Den 16. maj drøftede kommissærkollegiet forskellige foranstaltninger til beskyttelse af aftalen og europæiske interesser. Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og den højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, fremlagde disse forslag for EU's ledere på det uformelle topmøde i Sofia samme dag og fik enstemmig opbakning.

IP/18/3861

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar