Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT RO

Европейска комисия - Съобщение за медиите

По-силен растеж и повече работни места: ЕС инвестира 873 млн. евро в инфраструктура за чиста енергия

Брюксел, 25 януари 2018 r.

Днес държавите — членки на ЕС, постигнаха съгласие относно предложението на Комисията да инвестира 873 млн. евро в ключови европейски проекти за енергийна инфраструктура.

Преходът на Европа към чиста и модерна икономика е целта на енергийния съюз, който е сред приоритетите на Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер. Енергийният съюз се превръща в реалност с практически измерения, като един от важните елементи в този процес е приспособяването на европейската инфраструктура към бъдещите енергийни нужди. Взаимосвързаните по подходящ начин електропроводи и газопроводи са гръбнакът на интегрирания европейски енергиен пазар, основан на принципа на солидарност. Ето защо подкрепата за тези 17 проекта в областта на електроенергията и природния газ свидетелства за желанието на Европа да модернизира и направи европейската енергийна система по-конкурентоспособна, така че в крайна сметка тя да осигурява по-евтина и сигурна енергия за всички европейски потребители.

Европейските средства за избраните проекти идват по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) — европейската програма за подкрепа на трансевропейската инфраструктура.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: Още веднъж доказваме, че сътрудничеството и солидарността дават резултати и че енергийният съюз се превръща в реалност с осезаемо практическо въздействие. Това са важни проекти, чиито ползи надхвърлят националните граници и посредством изпълнението им ще подобрим енергийната устойчивост на държавите — членки на ЕС. Механизмът за свързване на Европа за пореден път значително подпомогна нашите усилия за модернизация на европейската икономика.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: Изграждането на междусистемната връзка Франция — Испания, известна като проекта „Бискайски залив“, бележи важна стъпка към прекратяване на изолацията на Иберийския полуостров от европейския енергиен пазар. Едва когато разполагаме с напълно взаимосвързан пазар, ще се подобри сигурността на доставките за Европа, ще се намали зависимостта от един-единствен доставчик, а потребителите ще имат по-голям избор. Наличието на енергийна инфраструктура, която отговаря на нуждите, е също така от съществено значение за успешното развитие на възобновяемите енергийни източници, както и за изпълнението на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

От подбраните за финансиране 17 проекта:

  • 8 са в сектора на електроенергията (подкрепа от ЕС в размер на 680 млн. евро), а 9 — в газовия сектор (подкрепа от ЕС в размер на 193 млн. евро);
  • 4 проекта са свързани със строителни работи (подкрепа от ЕС в размер на 723 млн. евро), а 13 са за проучвания (подкрепа от ЕС в размер на 150 млн. евро).

Отпуснатите по линия на Механизма за свързване (Енергетика) 578 млн. евро — най-големият размер безвъзмездни средства за енергетика, предоставян до момента — ще бъдат от решаващо значение за изграждането на междусистемната връзка Франция — Испания по проекта „Бискайски залив“. Тя ще интегрира по-добре Иберийския полуостров в рамките на вътрешния пазар на електроенергия. Морската отсечка на проекта е с дължина 280 km и включва новаторски технологични решения при трасето през подводния каньон Капбретон и сухоземния участък на територията на Франция, който е изцяло под земята. Тази нова връзка почти ще удвои междусистемната преносна способност между двете държави — от 2800 MW на 5000 MW — и ще доближи Испания до целта за 10 % междусистемна свързаност спрямо сегашното равнище от 6 %. Този стремителен ръст ще даде възможност за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, като по този начин значително ще допринесе за прехода към чиста енергия и за съответната политика на ЕС в тази област.

Един от най-големите проекти за енергийна инфраструктура в Германия, SuedOstLink, ще получи финансиране в размер на 70 млн. евро за дейности по започването на строителните работи. Проектът предвижда 580 километра кабели за високо напрежение, положени изцяло под земята. Този електропровод ще осигури така необходимата връзка между произвежданата на север вятърна енергия и центровете на потребление в южна Германия. По този начин той ще допринесе за по-добрата интеграция на енергията от възобновяеми източници и ще активизира трансграничния обмен на енергия със съседните държави — членки на ЕС.

Ще бъдат отпуснати също така безвъзмездни средства в размер на 27 млн. евро за подпомагане на изграждането на нов вътрешен електропровод за напрежение от 400 kV между Cernavoda и Stalpu (RO), който ще увеличи междусистемната преносна способност между Румъния и България и ще подпомогне интегрирането на вятърната енергия от черноморското крайбрежие.

В газовия сектор Механизмът за свързване на Европа ще подкрепи важни инфраструктурни проекти в две островни държави членки. На първо място, въвеждането на природен газ в Кипър чрез проекта CyprusGas2EU (подкрепа от ЕС в размер на 101 млн. евро) ще сложи край на сегашната енергийна изолация на Кипър, ще доведе до диверсифициране на доставчиците в регион, доминиран предимно от един доставчик, и ще спомогне за намаляване на замърсяването на въздуха и на емисиите, като даде възможност производството на електроенергия да премине от тежко гориво към газ. Проектът също така ще подобри енергийната сигурност и ценовата конкурентоспособност. На второ място, ще бъдат отпуснати безвъзмездни средства в размер на 3,7 млн. евро за проучване на свързването на газопреносните мрежи на Малта и Италия, чиято цел е да се сложи край на изолацията на Малта от Европейската газопреносна мрежа. Тази междусистемна връзка ще осигури на Малта достъп до италианския пазар, както и по-сигурни доставки на газ, подобно на ефекта, който имаше върху сектора на електроенергията подводният кабел, финансиран по предишна програма на ЕС.

Ще бъдат отделени средства за финансиране на проучване относно процедурата по издаване на разрешение по проекта STEP (1,7 млн. евро), който има за цел създаването на точка на междусистемно свързване между газопреносните мрежи на Франция и Испания с цел да се увеличи двупосочно потокът между Иберийския полуостров и Франция и да се подобри взаимната свързаност с вътрешния пазар на природен газ чрез изграждането на източната газова ос.

Комисията също така ще инвестира в проучвания за целите на синхронизирането на балтийските държави с централната европейска електроенергийна мрежа. Днешното решение е от възлово значение, за да могат Естония, Латвия, Литва и Полша най-късно до края м. май 2018 г. да постигнат съгласие как най-успешно да бъде синхронизирана електроенергийната система на балтийските държави с тази на континентална Европа в съответствие с резултатите от срещата на министрите от декември 2017 г. (вж. STATEMENT/17/5271).

Контекст

В рамките на Механизма за свързване на Европа са предоставени общо 5 млрд. евро за трансевропейската енергийна инфраструктура за периода 2014—2020 г. За да отговаря на изискванията за получаване на безвъзмездни средства, дадено предложение трябва да представлява проект от общ интерес. Когато бъдат завършени, всички проекти ще донесат значителни ползи за най-малко две държави членки, ще повишат сигурността на доставките, ще допринесат за по-добра интеграция на пазара и ще засилят конкуренцията, като в същото време ще доведат до намаляване на емисиите на CO2. Списъкът се актуализира на всеки две години. Най-актуалният списък на проекти от общ интерес е публикуван от Комисията през м. ноември 2017 г. По линия на Механизма за свързване на Европа (Енергетика) бяха предоставени 647 млн. евро за 34 проекта през 2014 г., 366 млн. евро за 35 проекта през 2015 г. и 707 млн. евро за 27 проекта през 2016 г.

За повече информация

Списък на всички проекти, получаващи подкрепа от ЕС в рамките на настоящата покана

Преглед на проектите, финансирани по линия на Механизма за свързване на Европа (Енергетика) през 2014—2016 г.

Актуален списък на проектите от общ интерес 

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA):

IP/18/383

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar