Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlivé zdanění: Komise navrhuje definitivní technická opatření, na základě kterých v EU do budoucna vznikne systému DPH odolný vůči podvodům

Brusel 25. května 2018

Komise dnes navrhla podrobné technické změny pravidel EU v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Doplňují nedávno navrženou celkovou změnu systému, jejímž cílem je zvýšit jeho odolnost vůči podvodům.

Dnes představený balíček opatření podstatným způsobem pravidla týkající se DPH mění a podnikům v celé EU by měl usnadnit život, jelikož znamená konec čtvrt století trvajícího přechodného režimu DPH na jednotném trhu. V říjnu loňského roku Komise navrhla hlavní zásady, podle kterých v EU vznikne jednotná oblast DPH. Její vytvoření by mělo pomoci zamezit podvodům, které se ročně odhadují na 50 miliard EUR a ochuzují rozpočty členských států EU. Komise doufá, že členské státy zahájí v kontextu těchto technických opatření diskusi o obecnějších zásadách či „pilířích“ jednoduššího a odolnějšího definitivního systému DPH v EU, podle kterého bude v rámci EU fungovat obchod se zbožím.

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu řekl: „Návrhy, které dnes předkládáme, představují poslední prvek zcela přepracovaného systému DPH v EU. Budou zavedena online kontaktní místa pro obchodníky, díky kterým se zjednoduší pravidla, sníží administrativní zátěž a systém bude vstřícnější k uživatelům. Je na čase, aby si členské státy začaly v záležitostech týkajících se výběru DPH z transakcí v rámci EU vzájemně důvěřovat. Odhadujeme, že námi navržená reforma by mohla o 80 % snížit částku, o kterou přicházíme kvůli přeshraničním podvodům s DPH a která podle odhadů každý rok dosahuje 50 miliard eur. Věřím, že členské státy nyní této příležitosti k zavedení kvalitního systému DPH pro EU využijí.“

Hlavní prvky návrhu

Zavedení základních zásad definitivního systému DPH do praxe přinese zásadní změny ve směrnici o DPH. Z celkem 408 článků směrnice o DPH bude třeba upravit zhruba 200. Změny přinesou podnikům a rozpočtům členských států například tyto výhody:

Zjednodušení způsobu zdanění zboží

Podle současného systému DPH je obchodování se zbožím mezi podniky rozděleno na dvě operace: v členském státě původu je prodáno bez DPH a zdanění se provede v členské státě určení. Dnešní návrh toto zbytečné rozdělení jedné transakce ukončí. Jakmile budou změny předpisů o DPH schváleny, bude přeshraniční obchod se zbožím definován jako „jediné zdanitelné plnění“ a zboží tak bude daněno v tom členském státě, kde skončí jeho přeprava (tak, jak to má být). Počet podvodů s DPH by se měl dramaticky snížit.

Jednotný online portál (one stop shop) pro obchodníky

Aby podniky provádění změn v pravidlech o DPH pocítily co nejméně, obsahují dnešní pozměňovací návrhy ustanovení nezbytná k zprovoznění online portálu, jenž bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro všechny obchodníky v EU, kteří provádějí své transakce v režimu business-to-business (B2B). Komise tento záměr oznámila ve svých reformních návrzích v říjnu 2017. Systém budou moci využívat i podniky mimo EU, které budou chtít prodávat zboží podnikům v EU a které by se jinak musely zaregistrovat pro účely DPH v každém členském státě. Jakmile bude systém funkční, budou tyto podniky muset pouze jmenovat svého prostředníka v EU, jenž za ně bude formality ohledně DPH vyřizovat.

Méně byrokracie

Změny znovu nastartují autoregulační povahu DPH a sníží objem administrativních kroků, které musí podniky absolvovat, když prodávají zboží podnikům v jiných členských státech. Při obchodování se zbožím již nebudou platit specifické oznamovací povinnosti související s přechodným režimem DPH. Další fakturace obchodních výměn v rámci EU se bude řídit pravidly členského státu prodejce, což by také mělo představovat menší zátěž.

Za výběr DPH obvykle odpovídá prodejce

Dnešní oznámení jasně stanoví, že DPH za prodej zboží zákazníkovi v jiném státě EU bude účtovat prodejce, a to v sazbě členského státu určení. Pouze v případě, že zákazníkem je certifikovaná osoba povinná k dani (tj. osoba, kterou daňová správa uznala za spolehlivého plátce daně), bude DPH odvádět nabyvatel zboží.

Souvislosti

Společný systém DPH má pro evropský jednotný trh obrovský význam. Nahradil daně z obratu, které deformovaly hospodářskou soutěž a bránily volnému pohybu zboží. Následně byl upraven tak, aby umožňoval zrušení kontrol a formalit při přepravě zboží mezi členskými státy. DPH představuje významný a rostoucí zdroj příjmů členských států EU. Její objem v roce 2015 dosáhl více než 1 bilionu EUR, což odpovídá 7 % HDP EU. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Jakožto daň ze spotřeby patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu.

Komise se vždy důsledně o reformu tohoto systému zasazovala. Ve svém akčním plánu v oblasti DPH z roku 2016 oznámila, že hodlá pro EU navrhnout definitivní systém DPH. Od té doby došlo k jistému pokroku díky přijetí nových pravidel DPH týkajících se prodeje online. Komise již také předložila návrhy hlavních zásad, kterým by se měla řídit budoucí jednotná oblast DPH ve své definitivní podobě, a stěžejní reformu způsobu stanovení sazeb DPH v členských státech EU. Dnešní návrh na tyto předchozí kroky navazuje. Zohledňuje stanovisko Evropského parlamentu a Rady, že budoucí systém DPH by měl být založen na zásadě „zdanění v místě určení“, tj. aby zboží a služby byly daněny tam, kde dochází k jejich spotřebě.

Další informace

Návrh definitivních technických opatření k vytvoření budoucího systému DPH v EU odolného vůči podvodům

Tisková zpráva o akčním plánu v oblasti DPH

Tisková zpráva o základních zásadách pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU

Sdělení o základních zásadách pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU

IP/18/3834

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar