Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL BG HR

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Polityka spójności po 2020 r.: nowa inicjatywa Komisji pomaga państwom członkowskim i regionom w lepszym zarządzaniu funduszami UE

Bruksela, 24 maja 2018 r.

Komisja wybrała pięć władz krajowych i regionalnych w Grecji, Polsce, Hiszpanii, Chorwacji i Bułgarii do udziału w nowym działaniu pilotażowym w zakresie dobrego rządzenia i budowania zdolności administracyjnych.

Objętych nim jest pięć następujących programów polityki spójności: program „Transport, infrastruktura, środowisko i zrównoważony rozwój” w Grecji, program regionalny dla województwa lubelskiego, program regionalny dla Estramadury w Hiszpanii, program „Konkurencyjność i spójność” w Chorwacji oraz program „Rozwój Regionów” w Bułgarii.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: Dla pełnego wykorzystania potencjału inwestycji publicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia równie ważne jak pieniądze są stabilne instytucje i sprawnie funkcjonująca administracja. Wnioski wyciągnięte z tego projektu pilotażowego przyczynią się do zwiększenia skuteczności i efektywności zarówno środków unijnych, jak i publicznych środków krajowych w przyszłości.

Aby poprawić zarządzanie programami finansowanymi przez UE w okresie po 2020 r., eksperci z Komisji i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zapewnią indywidualne wsparcie. Skupią się na budowaniu odpowiednich struktur organizacyjnych i rozwoju odpowiednich umiejętności pracowników. Eksperci wesprą również władze w sprawniejszej koordynacji z innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie programów w ramach polityki spójności, takimi jak przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni, agencje rozwoju i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwszy etap projektu pilotażowego (od lata 2018 r. do marca 2019 r.) ma służyć opracowaniu planu działania na rzecz budowania zdolności administracyjnych. Przy pomocy ekspertów władze przygotują szereg ulepszeń, które powinny zostać wprowadzone w następujących czterech obszarach: 1) struktura organizacyjna i przejrzystość 2) zasoby ludzkie 3) procedury wewnętrzne, narzędzia i systemy ICT 4) dobre rządzenie, w tym współpraca z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.

Następnie na drugim etapie projektu pilotażowego, od 2019 r., władze zarządzające programami będą realizować plan działania. Komisja będzie je w tym aktywnie wspierać, udostępniając dalsze fachowe doradztwo i narzędzia, takie jak ramy kompetencji i instrument służący tworzeniu sieci kontaktów PEER 2 PEER.

Na realizację pierwszego etapu planów działania w pięciu krajach zarezerwowano 900 tys. euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet na drugi etap zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Dalsze działania

Do końca 2019 r. Komisja oceni wyniki projektu pilotażowego. Wnioski wyciągnięte z tej oceny zostaną uwzględnione przy opracowywaniu wytycznych dotyczących budowania zdolności administracyjnych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie programami finansowanymi przez UE w kolejnym okresie długoterminowego finansowania.

Kontekst

Ten projekt pilotażowy stanowi część szerszych starań Komisji o zapewnienie państwom członkowskim i regionom dostosowanej do potrzeb pomocy, tak aby mogły one poprawić sposób zarządzania funduszami polityki spójności i ich wykorzystywania oraz aby w większym stopniu przejęły odpowiedzialność za koordynację i określanie priorytetów w zakresie regionalnych strategii inwestycji i rozwoju.

Od początku okresu budżetowego obejmującego lata 2014-2020 Komisja podjęła szereg inicjatyw mających na celu wspomóc państwa członkowskie w optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, opracowaniu lokalnych strategii na rzecz wzrostu oraz tworzeniu wysokiej jakości projektów.

Wybranych dziś pięć władz krajowych i regionalnych odpowiedziało na zaproszenie do udziału, które opublikowano pod koniec lutego 2018 r. – zob. tutaj artykuł na ten temat.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji na temat projektu pilotażowego

Zestawienie informacji – Inicjatywy Komisji mające na celu poprawę sposobu, w jaki państwa członkowskie wykorzystują fundusze unijne i nimi zarządzają

@CorinaCretuEU@EU_Regional

 

 

IP/18/3833

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar