Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL PL HR

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Политиката на сближаване след 2020 г.: нова инициатива на Комисията помага на страните членки и регионите да подобрят управлението на средствата от ЕС

Брюксел, 24 май 2018 r.

Комисията избра пет органа на национално и регионално равнище в Гърция, Полша, Испания, Хърватия и България за участие в ново пилотно действие в областта на доброто управление и изграждането на административен капацитет.

Засегнати са следните пет програми в рамките на политиката на сближаване: програма „Транспортна инфраструктура, околна среда и устойчиво развитие“ в Гърция, регионалната програма на Люблинско воеводство в Полша, регионалната програма за Естремадура в Испания, програма „Конкурентоспособност и сближаване“ в Хърватия и програма „Региони в растеж“ в България.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: Стабилните институции и добре работещата администрация са също толкова важни за оптималното оползотворяване на потенциала на публичните инвестиции, що се отнася до растежа и работните места, колкото и парите. Поуките от това пилотно действие ще помогнат за повишаване на ефективността и резултатността на финансирането на европейско и национално равнище в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

За да се подобри управлението на финансираните от ЕС програми в периода след 2020 г., експерти от Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще предоставят съобразена с конкретните нужди подкрепа. Те ще се съсредоточат върху изграждането на подходяща организационна структура и развитието на необходимите умения на персонала. Експертите също така ще подпомогнат по-безпроблемната координация между участващите в действието органи и останалите участници в изпълнението на програми в рамките на политиката на сближаване, като представители на бизнеса, социални партньори, агенции за развитие и организации на гражданското общество.

Първата фаза на пилотното действие — от лятото на 2018 г. до края на март 2019 г. — ще бъде посветена на изготвянето на пътна карта за изграждане на административен капацитет. С помощта на експертите компетентните органи ще планират редица подобрения, които трябва да бъдат извършени в четири области: 1) организационна структура и прозрачност; 2) човешки ресурси; 3) вътрешни процедури, инструменти и системи в областта на ИКТ; 4) добро управление, включително взаимодействие с външни заинтересовани страни.

Органите по програмата ще изпълняват пътната карта по време на втората фаза на пилотното действие, която започва през 2019 г. Комисията ще ги подкрепя активно с по-нататъшни експертни съвети и инструменти като рамката на компетентностите или инструмента за сътрудничество PEER 2 PEER.

900 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са заделени за първата фаза на пилотното действие — изготвянето на пътните карти в петте страни. Бюджетът за втората фаза ще бъде определен на по-късен етап.

Следващи стъпки

Комисията ще оцени резултатите от пилотното действие до края на 2019 г. Направените заключения ще бъдат използвани при разработването на насоки за изграждането на административен капацитет на органите, които отговарят за изпълнението на програми по фондовете на ЕС, през следващия дългосрочен период на финансиране.

Контекст

Това пилотно действие е част от по-широкообхватните усилия на Комисията да оказва съобразена с конкретните нужди подкрепа на страните членки и регионите, за да им помогне да подобрят управлението и инвестирането на средства в рамките на политиката на сближаване и за да се засилят ангажираността, координацията и приоритизирането в инвестициите и стратегиите за развитие на регионално равнище.

От началото на бюджетния период 2014—2020 г. Комисията започна изпълнението на редица инициативи, за да помогне на страните членки да използват оптимално наличното финансиране, да създават стратегии за растеж на местно равнище и да подготвят качествени проекти.

Петте органа на национално и регионално равнище, избрани днес, отговориха на покана за участие от Комисията, публикувана в края на февруари 2018 г. — вижте новината тук.

За повече информация

Информационен документ за пилотното действие

Информационен документ — Инициативи на Комисията за подобряване на начина, по който страните членки управляват средствата от ЕС

@CorinaCretuEU@EU_Regional

 

 

IP/18/3833

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar