Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmöte mellan EU och länderna på västra Balkan: Bättre förbindelser och säkerhet i regionen

Bryssel den 17 maj 2018

Vid ett toppmöte mellan ledarna för EU och partnerländerna på västra Balkan i dag i Sofia bekräftades regionens europeiska perspektiv genom ett antal konkreta åtgärder som stärker samarbetet kring konnektivitet, säkerhet och rättsstatsprincipen.

– Detta toppmöte har gjort det möjligt för oss att skapa ännu närmare förbindelser med våra vänner på västra Balkan, som varje dag tar ett steg närmare Europeiska unionen, var och en i sin egen takt och på egna meriter, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. En förankring i EU förutsätter att partnerländerna delar de värden och principer som vår värdegemenskap bygger på, bland annat rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende och yttrandefriheten.

Vid toppmötet, och i den förklaring det utmynnade i, betonas vikten av att länderna på västra Balkan fortsätter att hålla fast vid rättsstatsprincipen, kampen mot korruption och organiserad brottslighet, god samhällsstyrning samt respekt för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter. Ett effektivt genomförande av reformer på dessa områden är avgörande för ytterligare framsteg på vägen mot EU-medlemskap för länderna i regionen. Ledarna för EU och länderna på västra Balkan enades om att vidta ett antal åtgärder för att förbättra energi- och transportinfrastrukturen och den digitala konnektiviteten i regionen. EU och partnerländerna på västra Balkan har också lagt grunden för ett allt närmare samarbete på områdena säkerhet, migration och bekämpning av geopolitiska utmaningar.

Sammankopplade infrastrukturer, ekonomier och folk

För att stödja genomförandet av Sofiaförklaringen och som en uppföljning till kommissionens strategi för västra Balkan och dess sex flaggskeppsinitiativ, tillkännagav Jean-Claude Juncker idag (hyperlink) ett nytt åtgärdspaket för att förbättra förbindelserna inom regionen och till EU, i synnerhet genom investeringsramen för västra Balkan.

  • EU kommer att ge bidrag till ytterligare 11 högprioriterade transportprojekt (vägar, järnvägar och hamnar) till ett värde av 190 miljoner euro. Denna investering kan mobilisera upp till 1 miljard euro i lån från internationella finansiella institutioner. Hit hör finansiering för de första två avsnitten av ”Peace Highway” (Niš-Pristina-Durres) och ”Blue Highway” längs den adriatiska kusten.
  • För att utveckla den nya digitala agendan för västra Balkan har EU öronmärkt 30 miljoner euro för investeringar i utbyggnaden av bredband i hela regionen. Partnerna har enats om att utvidga regionens arrangemang för att minska roamingkostnaderna för samtliga sex partnerländer, samtidigt som EU kommer att ta fram en färdplan för att sänka roamingkostnaderna mellan västra Balkan och EU.
  • EU kommer dessutom att stödja regionens energiomställning, i synnerhet genom att främja förnybara energikällor, såsom ett hållbart utnyttjande av vattenkraft.
  • På området ekonomiska förbindelser fortsätter kommissionen att stödja regionens egen plan på att utveckla ett regionalt ekonomiskt område. Vid toppmötet välkomnades åtaganden att intensifiera arbetet med erkännande av kvalifikationer och underlättande av handeln inom västra Balkan.
  • Kommissionen kommer att öka sitt stöd för ungdomar och utbildning, framför allt genom fördubblad finansiering för regionen inom ramen för Erasmus+ och genom ett pilotprojekt för rörlighet inom yrkesutbildning. Kommissionen kommer också att inrätta ett ”ungdomslabb för västra Balkan” 2018 för att ge utrymme för innovativt beslutsfattande som beaktar ungdomars behov. Slutligen kommer den också att stödja en utvidgning av det regionala samarbetskontoret för ungdom och införa ett rörlighetssystem inom regionen.

Ytterligare inslag i EU:s årliga konnektivitetspaket kommer att läggas fram senare under året.

Partnerländerna har också förbundit sig till den digitala agendan för västra Balkan. Den kommer att stödja regionens utveckling mot en digital ekonomi och innehåller bl.a. en färdplan för att sänka roamingkostnaderna och ett tekniskt stödpaket för potentiella investeringar i exempelvis bredband.

Närmare samarbete kring säkerhet

EU och länderna på västra Balkan har gemensamma säkerhetsutmaningar. Under toppmötet kom de överens om att tillsammans öka insatserna för viktiga säkerhetsprioriteringar som att

  • bekämpa terrorism, bland annat finansering av sådan verksamhet, våldsam extremism, återvändande utländska stridande och radikalisering,
  • öka samarbetet i kampen mot grov och organiserad brottslighet, i synnerhet kring olaglig handel med skjutvapen och narkotika, smuggling av varor och personer samt it- och hybridhot.

EU och partnerländerna på västra Balkan har enats om att bygga vidare på de redan betydande pågående insatserna genom att förbättra det strategiska och operativa arbetet på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Detta ska framför allt ske genom att länderna på västra Balkan deltar i EU:s policycykel 2018–2021, ett samordnat och EU-omfattande samarbete i kampen mot grov och organiserad brottslighet. Med stöd från kommissionen kommer EU:s byråer på området rättsliga och inrikes frågor, såsom Europol och Cepol, att engagera sig ytterligare på västra Balkan för att verkligen koppla samman inre och yttre åtgärder mot alla former av gränsöverskridande brottslighet.

Samarbetet under flyktingkrisen har visat värdet av samordnade insatser. EU och ledarna från västra Balkan har kommit överens om att stärka samarbetet kring migration och gränsförvaltning, t.ex. genom sambandsmän som utplaceras av EU.

Läs mer

Förklaring från toppmötet EU-västra Balkan i Sofia

Webbplats för toppmötet EU-västra Balkan

Ökat EU-engagemang i västra Balkan

Generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar

Konnektivitetsagenda 2018

Faktablad – Främjad konnektivitet

Faktablad – Främjad digital konnektivitet

Video – Konnektivitetsagendan

Faktablad – Sex nya flaggskeppsinitiativ till stöd för omvandlingen av västra Balkan

Faktablad – Kommande steg

Faktablad – Ekonomiska förbindelser – Investeringar i människor, infrastruktur och reformer

Faktablad – EU:s engagemang i västra Balkan

Infografik – Montenegro

Infografik – Serbien

Infografik – F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Infografik – Albanien

Infografik – Bosnien och Hercegovina

Infografik – Kosovo

IP/18/3821

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar