Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Samit EÚ – západný Balkán: zlepšenie prepojenosti a bezpečnosti v regióne

Brusel 17. máj 2018

Lídri Európskej únie a krajín západného Balkánu dnes na samite v Sofii potvrdili európsku perspektívu tohto regiónu a vytýčili viacero konkrétnych opatrení na posilnenie spolupráce v oblastiach prepojenosti, bezpečnosti a právneho štátu.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Tento summit nám umožnil nadviazať ešte užšie prepojenie s našimi priateľmi zo západného Balkánu, ktorí sa postupne každý deň približujú k Európskej únii – každý vlastným tempom a výsledkami. Byť súčasťou Európskej únie znamená zdieľať spoločné hodnoty a zásady vrátane rešpektovania zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva a slobody prejavu, pretože Európska únia je predovšetkým spoločenstvom hodnôt a právneho poriadku.“

Na samite a v súvisiacom vyhlásení zo Sofie bol zvýraznený význam záväzku západného Balkánu naďalej presadzovať zásady právneho štátu, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, dobrú správu vecí verejných, ako aj dodržiavanie ľudských práv a práv príslušníkov menšín. Účinné vykonávanie reforiem v týchto oblastiach je kľúčové pre dosiahnutie ďalšieho pokroku regiónu na ceste do Európy. Vedúci predstavitelia EÚ a krajín západného Balkánu sa dohodli, že podniknú viaceré kroky na zlepšenie energetickej a dopravnej infraštruktúry, ako aj digitálnej pripojiteľnosti v regióne. EÚ a partneri zo západného Balkánu sa takisto dohodli na základoch pre čoraz užšiu spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, migrácie a pri riešení geopolitických výziev.

Spájanie infraštruktúr, ekonomík a obyvateľstva

S cieľom podporiť implementáciu vyhlásenia zo Sofie na základe stratégie Komisie pre západný Balkán a jej šiestich hlavných iniciatív Predseda Juncker dnes oznámil nový balík opatrení na výrazné zlepšenie prepojenosti v rámci regiónu, aj západného Balkánu s EÚ, a to najmä využitím investičného rámca pre západný Balkán.

  • EÚ poskytne granty na ďalších 11 prioritných dopravných projektov (cestnej a železničnej dopravy a pre prístavy) v objeme 190 mil. EUR. Tieto investície môžu mobilizovať ďalšiu 1 mld. EUR v podobe úverov od medzinárodných finančných inštitúcií. Okrem iného budú financovať aj prvé dve časti „Peace Highway“ (diaľnice mieru) (Niš-Priština-Drač) a „Blue Highway“ (modrej diaľnice) pozdĺž jadranského pobrežia.
  • S cieľom rozvinúť novú digitálnu agendu pre krajiny západného Balkánu vyčlenila EÚ 30 mil. EUR na investície do zavádzania širokopásmového pripojenia v celom regióne. Partneri sa dohodli na rozšírení aktuálnych opatrení uplatňovaných v regióne s cieľom znížiť náklady na roaming na všetkých šesť partnerov, zatiaľ čo EÚ súčasne vypracuje plán na zníženie nákladov na roaming medzi západným Balkánom a EÚ.
  • EÚ okrem toho podporí transformáciu energetiky, a to najmä podporou obnoviteľných zdrojov energie vrátane udržateľného využívania vodnej energie.
  • V oblasti hospodárskej integrácie Komisia naďalej podporuje vlastný plán regiónu zameraný na rozvoj regionálneho hospodárskeho priestoru. Na samite lídri privítali záväzky zintenzívniť úsilie v oblasti uznávania kvalifikácií, ako aj uľahčenia obchodu v rámci západného Balkánu.
  • Komisia zvýši podporu na mládež a vzdelávanie, a to najmä zdvojnásobením financovania v rámci programu Erasmus+ pre región a začatím pilotného projektu pre mobilitu v odbornom vzdelávaní a príprave. V roku 2018 Komisia takisto vytvorí „laboratórium pre mládež západného Balkánu“, čím poskytne priestor pre inovačnú tvorbu politiky zameranú na potreby mladých ľudí. Podporí aj rozšírenie pôsobnosti Úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže a zavedie systém mobility v rámci regiónu

Ďalšie prvky balíka EÚ v oblasti prepojenosti budú predložené neskôr v priebehu roka.

Partneri sa okrem toho zaviazali k Digitálnej agende pre západný Balkán. Podporí prechod krajín západného Balkánu smerom k digitálnej ekonomike, a zahŕňa opatrenia, ako napríklad plán na zníženie nákladov na roaming, ako aj balík technickej pomoci pre potenciálne investície v oblastiach, ako sú širokopásmové pripojenie.

Užšia spolupráca v oblasti bezpečnosti

EÚ a krajiny západného Balkánu čelia rovnakým výzvam v oblasti bezpečnosti. Počas samitu sa EÚ a krajiny západného Balkánu dohodli na zintenzívnení spoločného úsilia, pokiaľ ide o kľúčové priority v oblasti bezpečnosti:

  • boj proti terorizmu vrátane jeho financovania, proti násilnému extrémizmu a návratu zahraničných bojovníkov, ako aj predchádzanie radikalizácii;
  • posilnená spolupráca v boji proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, najmä obchodovaniu so strelnými zbraňami a omamnými látkami, pašovaniu tovaru, pašovaniu a prevádzačstvu, ako aj proti kybernetickým a hybridným hrozbám.

EÚ a krajiny západného Balkánu sa dohodli nadviazať na už prebiehajúce vecné úsilie o posilnenie strategickej a operačnej činnosti v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, najmä zapojením krajín západného Balkánu v rámci cyklu politík EÚ na roky 2018 – 2021 a koordinovanej spolupráce v celej EÚ zameranej na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Vďaka podpore od Komisie budú agentúry EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci, ako je Europol alebo CEPOL, prehlbovať koordináciu s krajinami západného Balkánu s cieľom účinne prepojiť vnútorné a vonkajšie opatrenia proti všetkým formám cezhraničnej trestnej činnosti.

Spolupráca v reakcii na utečeneckú krízu preukázala význam koordinovaného úsilia. Lídri EÚ a krajín západného Balkánu sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti migrácie a riadenia hraníc, a to aj prostredníctvom styčných dôstojníkov vyslaných EÚ.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán

Webové sídlo samitu EÚ – západný Balkán

Posilnená angažovanosť EÚ v krajinách západného Balkánu

Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení

Program v oblasti prepojenosti 2018

Prehľad: podpora prepájania

Prehľad: podpora digitálnej pripojiteľnosti

Videu – program v oblasti prepojenosti

Prehľad: šesť hlavných iniciatív na podporu transformácie západného Balkánu

Prehľad: ďalší postup

Prehľad: hospodárske vzťahy – investovanie do ľudí, infraštruktúry a reforiem

Prehľad: angažovanosť EÚ v krajinách západného Balkánu

Infografika – Čierna Hora

Infografika – Srbsko

Infografika – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

Infografika – Albánsko

Infografika – Bosna a Hercegovina

Infografika – Kosovo

IP/18/3821

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar