Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimas. Regiono sujungiamumo gerinimas ir saugumo stiprinimas

Briuselis, 2018 m. gegužės 17 d.

Šiandien Sofijoje įvykusiame Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių partnerių aukščiausiojo lygio vadovų susitikime patvirtina regiono europinė perspektyva ir susitarta dėl keleto konkrečių veiksmų bendradarbiavimui sujungiamumo, saugumo ir teisinės valstybės srityse stiprinti.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Šiame aukščiausiojo lygio susitikime turime galimybę dar labiau sustiprinti draugiškus ryšius su Vakarų Balkanų valstybėmis, kurios palaipsniui vis labiau priartėja prie Europos Sąjungos – kiekviena valstybė to siekia savo tempu ir pastangomis. Integracija į Europos Sąjungą – tai dalijimasis vertybėmis ir principais, įskaitant pagarbą teisinės valstybės principams, teismų nepriklausomumui ir saviraiškos laisvei, nes Europos Sąjunga pirmiausia yra vertybių ir teisės principų besilaikanti bendruomenė.“

Aukščiausiojo lygio susitikime ir jame priimtoje Sofijos deklaracijoje pabrėžta, kad itin svarbu, kad Vakarų Balkanų valstybės toliau laikytųsi teisinės valstybės ir gero valdymo principų, kovotų su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir gerbtų žmogaus bei mažumoms priklausančių asmenų teises. Veiksmingai įgyvendinti reformas šiose srityse labai svarbu, kad būtų pasiekta tolesnė regiono pažanga artėjant prie Europos. ES ir Vakarų Balkanų valstybių vadovai susitarė imtis tam tikrų veiksmų energetikos ir transporto infrastruktūrai bei skaitmeniniam sujungiamumui regione gerinti. ES ir Vakarų Balkanų šalys partnerės taip pat padėjo pagrindą dar glaudesniam bendradarbiavimui saugumo, migracijos ir geopolitinių uždavinių sprendimo srityse.

Infrastruktūros, ekonomikos ir žmonių sujungiamumas

Palaikydamas Sofijos deklaracijos įgyvendinimą ir remdamasis Komisijos Vakarų Balkanų strategija bei jos šešiomis pavyzdinėmis iniciatyvomis, Komisijos Pirmininkas J-C. Junckeris šiandien pranešė (nuoroda į pranešimą) apie naują priemonių rinkinį, kuris pagerins sujungiamumą regione ir su ES, visų pirma įgyvendinant Vakarų Balkanų investicijų programą.

  • ES skirs 190 mln. EUR. vertės dotacijų papildomiems 11 didelės svarbos transporto (kelių, geležinkelių, uostų) projektų. Šiomis investicijomis gali būti sutelkta iki 1 mlrd. EUR paskolų iš tarptautinių finansų įstaigų. Tai apima finansavimą Adrijos jūros pakrantės „Taikos greitkeliui“ (Nišas–Priština–Duresis) ir „Mėlynajam greitkeliui“.
  • Siekdama parengti naują Vakarų Balkanų skaitmeninę darbotvarkę, ES planuoja skirti 30 mln. EUR investicijoms į plačiajuosčio ryšio diegimą visame regione. Šalys partnerės susitarė išplėsti regiono susitarimus sumažinti tarptinklinio ryšio kainas, kad jie būtų taikomi visoms šešioms partnerėms; drauge ES parengs veiksmų gaires Vakarų Balkanų ir ES tarptinklinio ryšio kainoms sumažinti.
  • Be to, ES palaikys regiono energetikos pertvarką, skatindama vartoti atsinaujinančius energijos šaltinius, įskaitant tvarų hidroenergijos vartojimą.
  • Ekonominio sujungiamumo srityje Komisija toliau remia regiono parengtą Regiono ekonominės erdvės plėtros planą. Aukščiausiojo lygio susitikime palankiai įvertintas įsipareigojimas pagreitinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir sudaryti palankesnes sąlygas prekybai Vakarų Balkanuose.
  • Komisija padidins paramą jaunimui ir švietimui, visų pirma regionui padvigubins finansavimą pagal programą „Erasmus +“ ir pradės įgyvendinti bandomąjį judumo profesinio rengimo ir mokymo srityje projektą. Be to, 2018 m. Komisija įsteigs „Vakarų Balkanų jaunimo laboratoriją“ – erdvę inovatyviai politikai, kuria būtų atsižvelgta į jaunimo poreikius, formuoti. Galiausiai, ji padės išplėsti Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro veiklos sritį ir pristatys judumo regiono viduje programą.

Kiti ES metinio sujungiamumo dokumentų rinkinio elementai bus pateikti vėliau šiais metais.

Be to, šalys partnerės įsipareigojo parengti Vakarų Balkanų skaitmeninę darbotvarkę. Pagal šią darbotvarkę bus remiamas Vakarų Balkanų valstybių perėjimas prie skaitmeninės ekonomikos. Joje numatytos tokios priemonės kaip veiksmų planas tarptinklinio ryšio kainoms sumažinti ir techninės paramos, skirtos galimoms investicijoms tokiose srityse kaip plačiajuostis ryšys, paketas.

Glaudesnis bendradarbiavimas saugumo srityje

ES ir Vakarų Balkanų valstybės turi bendrų saugumo uždavinių. Per aukščiausiojo lygio susitikimą ES ir Vakarų Balkanų valstybės susitarė dėti daugiau bendrų pastangų šiose prioritetinėse saugumo srityse:

  • kova su terorizmu, įskaitant jo finansavimą, smurtinį ekstremizmą ir užsienio kovotojų grįžimą, taip pat radikalizacijos prevencija;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas kovojant su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais, visų pirma su neteisėtais šaunamaisiais ginklais ir neteisėta prekyba narkotikais, neteisėtu prekių ir žmonių gabenimu, taip pat su kibernetinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis.

ES ir Vakarų Balkanų šalys partnerės susitarė remtis jau dedamomis didžiulėmis pastangomis ir stiprinti strateginius ir operatyvinius veiksmus policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje, visų pirma Vakarų Balkanų valstybėms dalyvaujant 2018–2021 m. ES politikos cikle – suderintuose ES bendradarbiavimo veiksmuose kovos su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais srityje. Komisijai teikiant paramą, ES teisingumo ir vidaus reikalų agentūros, pavyzdžiui, Europolas ar CEPOL, toliau vykdys veiklą Vakarų Balkanuose, kad galėtų veiksmingai sujungti vidaus ir išorės veiksmus kovos su visų rūšių tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje.

Bendradarbiavimas reaguojant į pabėgėlių krizę parodė koordinuotų pastangų vertę. ES ir Vakarų Balkanų valstybių vadovai susitarė stiprinti bendradarbiavimą migracijos ir sienų valdymo srityse, be kita ko, per ES paskirtus ryšių palaikymo pareigūnus.

Daugiau informacijos

ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo Sofijos deklaracija

ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo svetainė

Tvirtesni ES ir Vakarų Balkanų valstybių santykiai

Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas

2018 m. sujungiamumo darbotvarkė

Informacijos suvestinė. Sujungiamumo gerinimas

Informacijos suvestinė. Skaitmeninio sujungiamumo gerinimas

Vaizdo įrašas apie sujungiamumo darbotvarkę

Informacijos suvestinė. Šešios naujos pavyzdinės iniciatyvos, kuriomis siekiama paremti Vakarų Balkanų regiono pertvarką

Informacijos suvestinė. Tolesni veiksmai

Informacijos suvestinė. Ekonominiai santykiai, investavimas į žmones, infrastruktūrą ir reformas

Informacijos suvestinė. ES ir Vakarų Balkanų valstybių bendradarbiavimas

Infografikas. Juodkalnija

Infografikas. Serbija

Infografikas. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Infografikas. Albanija

Infografikas. Bosnija ir Hercegovina

Infografikas. Kosovas

IP/18/3821

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar