Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi ja Lääne-Balkani tippkohtumine: ühenduvuse ja julgeoleku parandamine Lääne-Balkani piirkonnas

Brüssel, 17. mai 2018

Täna Sofias toimunud Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani partnerite juhtide tippkohtumisel kinnitati Lääne-Balkani piirkonna Euroopa perspektiivi ja pakuti välja mitu konkreetset meedet, mille abil tugevdada koostööd ühenduvuse, julgeoleku ja õigusriigiga seotud küsimustes.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker lausus: „Tippkohtumine andis meile võimaluse tugevdada kontakte Lääne-Balkani partneritega, kes samm-sammult ja iga päevaga üha enam lähenevad Euroopa Liidule, igaüks oma tempos ja omal viisil. Tihe side Euroopa Liiduga tähendab ka selliste ühiste väärtuste ja põhimõtete jagamist ja järgimist, millele Euroopa Liit kogukonnana esmajoones tugineb. Nendeks on muu hulgas õigusriigi põhimõte, kohtusüsteemi sõltumatus ja sõnavabadus.“

Tippkohtumise tulemusena vastu võetud Sofia deklaratsioonis rõhutatakse seda, kui tähtis on, et Lääne-Balkani partnerid näitavad üles jätkuvat pühendumust õigusriigi põhimõtte tagamisele, võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, hea valitsemistava edendamisele ning inimõiguste ja vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamisele. Reformide tulemuslik elluviimine neis valdkondades on eelduseks sellele, et piirkond jätkab lähenemist ELile. ELi ja Lääne-Balkani juhid leppisid kokku mitmes meetmes, mille abil parandada piirkonna energia- ja transporditaristut ning digitaalset ühenduvust. Samuti lõid EL ja Lääne-Balkani partnerid aluse veelgi tihedamale koostööle, eesmärgiga parandada julgeolekut, hallata rännet ja tegeleda geopoliitiliste probleemidega.

Taristu, majanduse ja inimeste ühendamine

Sofia deklaratsiooni elluviimise toetamiseks ning tuginedes komisjoni Lääne-Balkani strateegiale ja kuuele juhtalgatusele, teatas president Juncker täna (hyperlink to remarks) uuest meetmepaketist, mis aitab parandada sidemeid piirkonna sees ning piirkonna ja ELi vahel eeskätt Lääne-Balkani investeerimisraamistiku kaudu.

  • EL kavatseb eraldada 190 miljonit eurot, et toetada 11 esmatähtsat uut transpordiprojekti (maantee- ja raudteetransport ja sadamad). Selle investeeringu abil on võimalik saada rahvusvahelistelt finantsasutustelt laene kuni 1 miljardit eurot. Projektide hulgas on nn rahu kiirtee (Peace Highway) (Nis-Pristina-Durres) kahe esimese lõigu ja mööda Aadria mere rannikut kulgeva nn sinise kiirtee (Blue Highway) rahastamine.
  • EL on eraldanud 30 miljonit eurot uue Lääne-Balkani digitaalse tegevuskava jaoks. Rahastus on mõeldud lairibainvesteeringuteks kogu piirkonnas. Partnerid leppisid kokku, et piirkonna enda rändlustasude vähendamise korda laiendatakse kõigile kuuele partnerile, ning EL koostab samal ajal tegevuskava rändlustasude vähendamiseks Lääne-Balkani ja ELi vahel.
  • EL kavatseb toetada ka piirkonna energiasüsteemi ümberkujundamist taastuvate energiaallikate, sealhulgas hüdroenergia jätkusuutliku kasutamise kaudu.
  • Majanduse ühendamise valdkonnas toetab komisjon jätkuvalt piirkonna enda kava piirkondliku majandusruumi loomiseks. Tippkohtumisel tervitati ka kavatsust tõhustada tööd kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ja kaubanduse lihtsustamise alal Lääne-Balkani piirkonnas.
  • Toetust suurendatakse noortele ja haridusele, eelkõige kahekordistatakse programmi „Erasmus+“ raames piirkonnale suunatud vahendeid ja käivitatakse kutsehariduse ja -õppe valdkonnas liikuvusalane pilootprojekt. Lisaks sellele käivitab komisjon 2018. aastal ka Lääne-Balkani noorte labori, mis aitab edendada uuenduslikku, noorte vajadusi käsitlevat poliitikakujundamist. Komisjon toetab ka piirkondliku noorte koostööameti tegevuse laiendamist ja käivitab piirkonnasisese liikuvuse kava.

Muud ELi iga-aastases ühenduvuspaketis sisalduvad elemendid esitatakse hiljem 2018. aasta jooksul.

Lisaks sellele võtsid partnerid kohustuse rakendada Lääne-Balkani digitaalne tegevuskava. Tegevuskavaga toetatakse Lääne-Balkani piirkonna liikumist digitaalmajanduse poole. See hõlmab näiteks rändlustasude vähendamise tegevuskava ning tehnilise abi paketti võimalike investeeringute jaoks sellistes valdkondades nagu lairibaühendus.

Tihedam koostöö julgeoleku valdkonnas

ELil ja Lääne-Balkani partneritel on ühised julgeolekualased probleemid. EL ja Lääne-Balkani partnerid leppisid tippkohtumisel kokku tihendada koostööd järgmistes julgeolekuga seotud prioriteetsetes valdkondades:

  • terrorismi ja selle rahastamise vastane võitlus, vägivaldne äärmuslus, tagasipöörduvate välisvõitlejate küsimus ja radikaliseerumise ennetamine;
  • tihedam koostöö raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel, eelkõige ebaseadusliku tulirelva- ja uimastikaubanduse, salakaubaveo ja inimsmugeldamise, samuti küber- ja hübriidohtude alal.

EL ja Lääne-Balkani partnerid leppisid kokku, et tõhustavad strateegilist ja operatiivset tööd politsei- ja õigusalase koostöö valdkonnas, toetudes juba käimasolevatele olulistele projektidele. Eelkõige lepiti kokku, et Lääne-Balkani riigid osalevad ELi poliitikatsüklis 2018–2021 ja selle kaudu kogu ELi hõlmavas koostöös raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel. ELi justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutused, näiteks Europol või Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet CEPOL jätkavad komisjoni toetusel koostööd Lääne-Balkani piirkonnas, et tõhusalt siduda sise- ja välismeetmed võitlemiseks kõigi piiriülese kuritegevuse vormide vastu.

Koostöö pagulaskriisile reageerimisel on näidanud, kui tähtis on tegevuse kooskõlastamine. ELi ja Lääne-Balkani juhid leppisid kokku süvendada rände ja piirihaldusega seotud koostööd, sealhulgas ELi lähetatud kontaktametnike kaudu.

Lisateave

ELi ja Lääne-Balkani tippkohtumise Sofia deklaratsioon

ELi ja Lääne-Balkani tippkohtumise veebisait

ELi tõhustatud koostöö Lääne-Balkani partneritega

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat

Ühenduvust käsitleva tegevuskava 2018

Teabeleht: Ühenduvuse edendamine

Teabeleht: Digitaalse ühenduvuse edendamine

Video: Ühenduvuse tegevuskava

Teabeleht: Kuus uut juhtalgatust Lääne-Balkani riikide ümberkujundamise toetamiseks

Teabeleht: Edasised sammud

Teabeleht: Majandussuhted: investeerimine inimestesse, taristusse ja reformidesse

Teabeleht: ELi tegevus Lääne-Balkani piirkonnas

Teabeleht: Montenegro

Teabeleht: Serbia

Teabeleht: endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Teabeleht: Albaania

Teabeleht: Bosnia ja Hertsegoviina

Teabeleht: Kosovo

IP/18/3821

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar