Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Vrcholná schůzka EU – západní Balkán: zlepšování propojení a bezpečnosti v regionu

Brusel 17. května 2018

Vrcholná schůzka vedoucích představitelů Evropské unie a západobalkánských partnerských zemí, která dnes proběhla v Sofii, potvrdila evropskou perspektivu tohoto regionu a stanovila řadu konkrétních opatření na posílení spolupráce v oblasti propojení, bezpečnosti a právního státu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Tento summit nám umožnil dále upevnit stále užší vztahy s našimi přáteli na západním Balkánu, kteří se postupně, každý svým tempem a podle svých zásluh, přibližují Evropské unii. Zakotvení v Evropské unii znamená sdílení hodnot a zásad, včetně dodržování zásad právního státu, nezávislosti soudnictví a svobody projevu – jelikož Evropská unie je především společenstvím hodnot a práva.“

Summit a výsledné Sofijské prohlášení zdůrazňují důležitost toho, aby západní Balkán i nadále usiloval o právní stát, boj proti korupci a organizovanému zločinu, řádnou správu věcí veřejných, jakož i o dodržování lidských práv a práv příslušníků menšin. Účinné provádění reforem v těchto oblastech má klíčový význam pro další pokrok regionu na cestě do Evropy. Vedoucí představitelé EU a zemí západního Balkánu se dohodli na přijetí řady opatření ke zlepšení energetické a dopravní infrastruktury, jakož i digitální konektivity v regionu. EU a partnerské země na západním Balkánu rovněž položily základy hlubší spolupráce v oblasti bezpečnosti, migrace a při řešení geopolitických problémů.

Propojení infrastruktur, ekonomik a lidí

Na podporu plnění Sofijského prohlášení a na základě strategie pro západní Balkán Evropské komise a jejích šesti stěžejních iniciativ dnes předseda Juncker oznámil (hypertextový odkaz na poznámky) nový balíček opatření, který posílí propojení jak v rámci regionu, tak s EU, zejména prostřednictvím investičního rámce pro západní Balkán.

  • EU poskytne granty pro dalších jedenáct vysoce prioritních dopravních projektů (silnice, železnice, přístavy) v hodnotě 190 milionů EUR. Tato investice může vést k poskytnutí půjček od mezinárodních finančních institucí ve výši jedné miliardy EUR. Mimo jiné budou financovány i první dvě části „Dálnice míru“ (Niš-Priština-Drač) a „Modré dálnice“ na jadranském pobřeží.
  • Za účelem vypracování nové digitální agendy pro západní Balkán EU vyčlenila 30 milionů EUR na investice do zavádění širokopásmového připojení v celém regionu. Partneři se dohodli, že rozšíří opatření regionu zaměřená na snížení roamingových poplatků pro všech šest partnerských zemí, zatímco EU současně vypracuje plán snížení nákladů na roaming mezi zeměmi západního Balkánu a EU.
  • Kromě toho EU podpoří transformaci energetiky v regionu, a to zejména prosazováním obnovitelných zdrojů energie, včetně udržitelného využívání hydroelektrické energie.
  • V oblasti hospodářského propojení Komise nadále podporuje plán regionu na vytvoření regionálního hospodářského prostoru, přičemž summit přivítal závazky zintenzívnit práci na uznávání kvalifikací, jakož i usnadnění obchodu v rámci západního Balkánu.
  • Komise posílí svou podporu mládeže a vzdělávání, zejména zdvojnásobením finančních prostředků poskytovaných regionu pro program Erasmus+ a zahájením pilotního projektu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Komise v roce 2018 rovněž vytvoří „laboratoř pro mladé lidi ze západního Balkánu“, čímž poskytne prostor pro inovativní tvorbu politiky zaměřenou na potřeby mladých lidí. Komise dále podpoří rozšíření Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže a zavede režim mobility v rámci regionu.

Další prvky každoročního balíčku EU týkajícího se propojení budou předloženy později v průběhu roku.

Partneři navíc usilují o digitální agendu pro západní Balkán. Ta podpoří přechod zemí západního Balkánu k digitální ekonomice a zahrnuje opatření, jako je plán na snížení nákladů na roaming, jakož i balíček technické pomoci pro potenciální investice do oblastí, jako je širokopásmové připojení.

Užší spolupráce v oblasti bezpečnosti

EU a země západního Balkánu čelí stejným výzvám v oblasti bezpečnosti. Na summitu se EU a země západního Balkánu dohodly, že posílí spolupráci, pokud jde o klíčové priority v oblasti bezpečnosti:

  • boj proti terorismu, včetně jeho financování, a proti násilnému extremismu, návrat zahraničních bojovníků, jakož i předcházení radikalizaci,
  • posílená spolupráce v boji proti závažné a organizované trestné činnosti, zejména nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a drogami, pašování zboží a převaděčství, jakož i kybernetickým a hybridním hrozbám.

EU a partnerské země na západním Balkánu se dohodly navázat na značné současné úsilí zintenzivněním strategické a operační činnosti v oblasti policejní a soudní spolupráce, zejména prostřednictvím účasti zemí západního Balkánu na politickém cyklu EU na období 2018–2021 a koordinované spolupráce v celé EU zaměřené na boj proti závažné a organizované trestné činnosti. Za podpory Komise budou agentury EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jako je Europol nebo CEPOL, více spolupracovat v oblasti západního Balkánu na účinném propojování vnitřních a vnějších opatření v boji proti všem druhům přeshraniční trestné činnosti.

Spolupráce v reakci na uprchlickou krizi poukázala na význam koordinovaného úsilí. Vedoucí představitelé EU a zemí západního Balkánu se dohodli na posílení spolupráce v oblasti migrace a správy hranic, a to i vysíláním styčných úředníků Evropskou unií.

Další informace

Sofijské prohlášení z vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu

Internetové stránky vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu

Větší angažovanost EU v zemích západního Balkánu

Generální ředitelství pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření

Agenda v oblasti propojení 2018

Informativní přehled – Posílení propojenosti

Informativní přehled – Posílení digitální konektivity

Video – Agenda v oblasti propojení

Informativní přehled – Šest stěžejních iniciativ na podporu transformace západního Balkánu

Informativní přehled – Další postup

Informativní přehled – Hospodářské vztahy – investice do lidí, infrastruktur a reforem

Informativní přehled: Angažovanost EU v zemích západního Balkánu

Infografika – Černá Hora

Infografika – Srbsko

Infografika – Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Infografika – Albánie

Infografika – Bosna a Hercegovina

Infografika – Kosovo

IP/18/3821

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar