Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska migrationsagendan – Fortfarande bräcklig situation, ingen tid att luta sig tillbaka

Bryssel den 16 maj 2018

EU-kommissionen lägger idag fram en rapport om de framsteg som gjorts inom ramen för den europeiska migrationsagendan och kommissionens färdplan från december 2017 samt redogör för fler viktiga åtgärder att vidta.

EU:s gemensamma insatser fortsätter att ge resultat, men situationen är fortfarande bräcklig till följd av ett ihållande migrationstryck, något som framgår av ett på senare tid ökat antal anländande personer längs den östra och västra Medelhavsrutten. EU som helhet måste nu visa den vaksamhet som krävs och vara redo för att kunna reagera på eventuella säsongstoppar eller förändringar i migrationstrycket, även från en migrationsrutt till en annan. Dagens rapport visar var de aktuella insatserna måste förstärkas. Det gäller nu särskilt att avhjälpa bristen den europeiska gräns- och kustbevakningens bristande resurser, förbättra resultaten när det gäller återvändande, påskynda vidarebosättningen och skydda migranter utmed migrationsvägarna på ett bättre sätt.

– Vår rapport bekräftar att migration bara kan hanteras på ett heltäckande sätt med åtgärder som stöttar varandra och som bygger på ansvarstagande och solidaritet, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande. Ett reformerat gemensamt europeiskt asylsystem är en central del i detta och i kombination med EU:s långtidsbudget kommer EU att vara redo för en eventuell framtida migrationskris. Reformen kan inte vänta och jag hoppas att Europeiska rådet kommer att kunna nå fram till en överenskommelse i juni.

– Under de senaste åren har vi gjort betydande framsteg både inom EU och tillsammans med våra partnerländer, men situationen är fortfarande bräcklig och vårt arbete är långt ifrån över, säger Dimitris Avramopoulos, EU:s migrationskommissionär. Jag uppmanar därför medlemsstaterna att snabbt sända gränskontrolltjänstemän och utrustning till europeiska gräns- och kustbevakningens verksamhet och hålla det man utlovat för att nå en överenskommelse om vår asylreform i juni. Vi har absolut ingen tid att förlora.

 

Migration längs de tre huvudrutterna

Under de första månaderna 2018 fortsatte den nedåtgående trenden från 2017 i centrala Medelhavet; siffrorna för antalet anlända var ca 77 % lägre än under samma period 2017.

Antalet personer som kommer från Turkiet är fortfarande markant lägre än vad som var fallet före uttalandet från EU och Turkiet, men sedan mars 2018 kan en betydande ökning konstateras, både när det gäller antalet personer som anländer till de grekiska öarna (9 349 sedan början av 2018) och via landgränsen (6 108 hittills under 2018, vilket är nio gånger fler än under samma period 2017). Situationen som helhet har visserligen stabiliserats längs den västra Balkanrutten, men ökade migrationsflöden genom Albanien, Montenegro och Bosnien och Hercegovina har rapporterats under de senaste månaderna.

Antalet migranter som anländer längs den västra Medelhavsrutten har fortsatt att öka, med runt 6 623 anländande personer i Spanien sedan januari 2018 (vilket är en siffra som är 22 % högre än under de första månaderna 2017).

 

Förvaltningen av EU:s yttre gränser

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån hjälper för närvarande den nationella gränsbevakningen med 1 350 utsända experter utmed samtliga migrationsvägar. Mot bakgrund av det ökade migrationstrycket är Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån redo att förstärka sin närvaro vid landgränsen mellan Grekland och Turkiet. Byrån har även erbjudit sig att tredubbla sina operativa insatser vid Greklands landgränser med Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Dessutom pågår arbete med att sluta avtal med länderna på västra Balkan för att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna hjälpa länderna direkt med deras gränsförvaltningsinsatser när det behövs.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån saknar dock fortfarande personal och utrustning i så hög utsträckning att bara mindre än hälften av de behov man har för denna verksamhet täcks. Medlemsstaterna måste snarast ställa mer resurser till förfogande för att byrån ska kunna genomföra dessa insatser och kunna delta i nya.

I kommissionens förslag till nästa långtidsbudget ökas de medel som avsatts till förvaltningen av de yttre gränserna avsevärt, bl.a. genom ytterligare resurser för att förse den europeiska gräns- och kustbevakningen med en planerad fast styrka på 10 000.

 

Skydd av migranter längs rutten

EU fortsätter sitt arbete med att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration, samtidigt som man skyddar migranter längs rutten och erbjuder alternativ till irreguljär migration:

  • Frivilligt återvändande från Libyen: Med stöd från EU har Internationella organisationen för migration (IOM) hjälpt mer än 6 185 personer att frivilligt återvända hem från Libyen bara under 2018. Afrikanska unionens, EU:s och FN:s gemensamma arbetsgrupp fortsätter att arbeta med de libyska myndigheterna för att få ett stopp på det systematiska frihetsberövandet av migranter, däribland barn. Hittills i år har över 1 000 flyktingar frisläppts tack vare dessa insatser.
  • Evakuering i nödsituationer: 1 152 personer har med hjälp av nödförflyttningsmekanismen evakuerats från Libyen till Niger för vidarebosättning i Europa. 108 av dem har redan vidarebosatts i Frankrike, Sverige och Schweiz. UNHCR:s förmedling av de evakuerade bör nu påskyndas så att de kan föras till EU:s medlemsstater snabbare. EU stöder dessa insatser med 20 miljoner euro.
  • Kampen mot smuggling av migranter och människohandel: Samarbetet har förstärkts med partner i Sahel, i linje med den förklaring som antogs i Niamey i mars.
  • Insatser mot de bakomliggande orsakerna: EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika har visat sig fungera bra; 147 program omfattas till ett totalt belopp av hittills 2,59 miljarder euro, och mycket viktiga initiativ får finansiering såsom frivilligt återvändande från Libyen. Ett betydande finansieringsunderskott på omkring 1,2 miljarder euro riskerar dock att lamslå dessa insatser om det inte hanteras gemensamt av EU och medlemsstaterna.

Kommissionen föreslår idag också en revidering av lagstiftningen om sambandsmännen för invandring som utstationerats av EU:s medlemsstater till länder utanför EU för att förstärka EU-dimensionen av samordningen med viktiga partner.

 

Förhållandena i Grekland

Förhållandena i Grekland är fortfarande ett allvarligt problem. Trycket på de grekiska öarna är hårt och de långsamma asylförfarandena hindrar personer från att återvända till Turkiet. Kommissionen har uppmanat Grekland att förbättra förhållandena på öarna med stöd från EU, att snarast öka återvändandetakten och att färdigställa landets beredskapsplan för hantering av en ökad tillströmning av migranter.

 

Återvändande och återtagande

Mer arbete krävs för att återsända fler migranter som inte har rätt att stanna i EU, eftersom endast 36,6 % av alla beslut om återvändande under 2017 har genomförts. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån hjälpte till att organisera 111 återvändandeinsatser under 2018, men medlemsstaterna bör i mycket högre grad använda byråns förstärkta mandat i fråga om återvändande. Betydande framsteg görs för att förbättra samarbetet med ursprungsländerna vid återvändande. Flera praktiska arrangemang har ingåtts under de senaste månaderna och ytterligare förhandlingar pågår. För att få en bättre överblick över återvändande och annan relevant migrationsstatistik föreslår kommissionen idag också att Eurostats data offentliggörs oftare.

 

Vidarebosättning

Inom ramen för kommissionens nya vidarebosättningssystem har 20 medlemsstater utlovat över 50 000 platser, varav 4 252 vidarebosättningar redan har ägt rum. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att genomföra 50 % av de utlovade vidarebosättningarna senast i oktober 2018.

Vad händer nu?

För att stödja EU:s övergripande migrationsstrategi och se till att EU står rustat för att hantera eventuella framtida kriser bör medlemsstaterna nu

  • förse Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån med de resurser som saknas i form av gränsbevakningstjänstemän och utrustning,
  • ställa 1,2 miljarder euro till förfogande för EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika,
  • förbättra förhållandena i Grekland och påskynda återvändandena till Turkiet,
  • avsevärt öka antalet återvändanden och utnyttja Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns mandat att bistå vid återvändanden,
  • påskynda insatserna för vidarebosättning dels inom ramen för det nya systemet för prioriterade länder, i synnerhet när det gäller nödförflyttningsmekanismen i Niger, dels inom ramen för uttalandet från EU och Turkiet,
  • snabbt nå en överenskommelse om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet för att se till att EU är redo för eventuella framtida kriser.


Bakgrund

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen i den europeiska migrationsagendan en omfattande strategi för att klara av den pågående flyktingkrisens omedelbara utmaningar och ge EU de verktyg som unionen behöver för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt när det gäller irreguljär migration, gränser, asyl och laglig migration.

I dagens meddelande redogör kommissionen för utvecklingen sedan mars 2018 och rapporterar om framstegen med den europeiska migrationsagendan och kommissionens politiska färdplan för en överenskommelse om en hållbar migrationspolitik som lades fram i december 2017.

 

Läs mer:

Lägesrapport om genomförandet av den europeiska migrationsagendan

Statistikbilagor

Faktablad – Migrationshantering – EU:s krishanteringsverktyg

Faktablad – Skydd av migranter och hantering av irreguljära migrantströmmar längs den centrala Medelhavsrutten

Förslag till en förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring

 

 

IP/18/3743

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar